شگوفه های احساس — امان معاشر

 

شگوفه های احساس


ارسالی محترم امان معاشر

 

مجموعه شعری محمد اسحق ثنا(شگوفه های احساس)حاوی 26 قطعه شعر از چاپ برآمد.

سروده های این اثر تصویری از عشق وحقایق است که زیبا در ذهن ان نقش بسته وروی کاغذ آمده است.

 

(دلدارپر از عشوه و تمکین شده امروز      شاداب تر از ناله ونسرین شده امروز

از هجر تو ای خسرو خوبان به کی گویم     عشاق تو از غصه به بالین شده امروز)

                                                                                                      ( ثنا)

 

 مولف در سخنی با دوستان تذکرداده (اشعارمن بیانگر ناله های گره بسته در گلوی من بوده …) سرآینده مخلصانه ودلنشین با نازک خیالی های آهینه ساخته که در آن روی حادثه اجتماعی زمان را با عشق توان دید.درین اثر شاعر با صبر واستقامت پیوند عشق روان بدلها می بندد. من با مطالعه چندین مراتب شگوفه های احساس موازین ومعیارهای کلاسیک فارسی قدیم  را دیدم  که شاعرانه در ان از عشق آغاز با صلح ودوستی  انجامیده است.

 

(در گردش زمان ادب است مهر درخشان             هر بیت وغزل خوشه پروین شده امروز

  کردی  سخن  آغاز  بنام  لب  لعلش                   حرف تو( ثنا) پحته وشیرین شده  امروز)

 

 آخرین حلقه عارف وآرسته حیدری وجودی در دیباچه شگوفه های احساس نبشته است.(جناب محمد اسحق ثنا را از سی وشش سال بدینسو می شناسم او انسانی است فروتن وبر خوردش با آشنایان محبت آمیز ومهر انگیز، به نیت ادای حق آشنایی دیرینه برنگ استحساس رباعی زیرین پیشکش میشود…

 

اسحاق ثنا که شاعر با  درد  است

از هجر دیار ویار رنگش زرد است

امروز گواه  حال  آشفته  ای  او

اشک گرم وشکست آه سرد است)

                                 حیدری وجودی

 

مجموعه شگوفه های احساس بعد ازمجموعه های! ناله های شب، درد ها وسوزها،درانتظار سحر

،یادی وطن،زیبا وطن وبرگهای سبز چاپ و به دسترس علاقمندان قرار گرفته است.

از خداوند متعال ارزو مکنم تا این مشعل افروز فرهیخته مارا عمر دراز اعطا فرفایند .

                                                                                                   امان معاشر

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *