حدیث امروز

 

 

 

حدیث امروز

عن أبی هریرة؛ قال: قال رسول الله صلى الله علیه وسلم. "من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار". (صحیح مسلم)

ترجمه: از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلى الله علیه وسلم فرمودند: هرکس بر من عمدا دروغ ببندد پس باید نشیمنگاهش را از آتش آماده کند.

2011.10.23

 

حدیث امروز

ابو سلیمان دارانی رحمه الله فرمود:علمای عراق درباره تعریف زُهد اختلاف کرده اند: بعضی گفته اند: زهد با ترک مردم (و دنیا) حاصل می شود، و بعضی گفته اند: زهدبا ترک شهوات بدست می آید،و بعضی دیگر گفته اند: زهد در ترک سیر شدن از غذا است، وهرکدام از این معانی به هم نزدیکند،و بنظرمن زهد یعنی ترک هرآنچیزی که تو را از خداوندعزوجل غافل می کند.

2011.10.21

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *