مناجات — سایت نوار اسلام

 

مناجات

 

برگرفته شده از: سایت نوار اسلام (اهل سنت)

 

شقاوت آدمی در پرتو بی ایمانی اوست ،تلاش برای گام بر داشتن در مسیر اسلام آرزوی من است تا بلکه انسانها به احساسی که به من دست داده برسند. سعی می کنم در عمل در راه خدا قدم بر دارم تا حرف.

یا رب ، شب و روزم را با خلقت سپرى كردم و جز بر حیرتم نیافزودند.

یا رب ، شب و روزم را بر سعى و تلاش و هم و غم هایى سپرى كردم كه نه نفعى بلكه ضررها برایم به ارمغان آوردند.

دلم سنگین شد از غم هاى دنیایى و راه نجاتم تویى.

یا رب ، غمى كه امروز بر دلم سنگین شده شدیدتر و سنگین تر است.

یارب ، اى كه نامه ام را قبل از نگارش خوانده اى !

اگر امروز یا این لحظه ، آخرین لحظه ى من در این دنیاى فانى باشد …

و ملك الموت مأموریت گرفتن روح این گنه كار را در یك لحظه به پایان برساند …

و جسد مرا بدون حركتى ترك كرده و روح مرا به سوى تو كه مالكش بودى و هستى ، برگرداند …

و دوستان و یاران نا امیدانه مرا به آعوش خاك سپرده …

و مادرم در غمم سر به قضاى تو تسلیم فرو آورده …

و من تنهاى تنها در دل خاك منتظر رحمت تو خواهم نشست …

زیرا راهى جز كوبیدن در رحمتت نخواهم یافت…

اى كاش دیر نشده باشد و در رحمتت برایم باز گردانى …

لا إله إلا أنت سبحانك إنی كنت من الظالمین

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *