اثرات مفید خود داری از خوراک ( روزه ) برمریضان سرطانی

 

 

اثرات مفید خود داری از خوراک ( روزه ) برمریضان سرطانی هنگام تداوی با ادویه کیمیاوی:

تحقیقات تازه که در مورد مریضان مصاب به امراض سرطانی صورت گرفته نشاندهنده تاثیرات مفید روزه بالای مریضان مصاب به امراض سرطانی از گزند پی آمدهای منفی و جانبی ادویه ضد سرطانی بوده است، طوریکه به داکتران مجال تطبیق ادویه ضد سرطانی را با دوز های قویتری برمریضان شان میدهد .

دست یابی به این نتیجه زمانی در پوهنتون " ساترین کالیفورنیا " در ایالت لوس انجلس امریکا صورت گرفت که موشهای مصاب را بدوگروه تقسیم نمودند ؛ قسمی که گروه اولی را بعد از بازداشتن شان برای مدتی از تغذیه ، با دوز بلندی از ادویه معالجه نمودند که تداوی مثبت بوده و موشها توانستند بزندگی شان دوام دهند. اما گروه دومی را قبل از تطبیق دوز بلند تر،خوراک دادند که نتوانستند از تاثیرات منفی ادویه نجات پیدا کنند و در نتیجه هلاک شدند.

دانشمندان چنین نتیجه گرفتند که سلول های سالم زنده جانها وقتی از گرفتن غذا باز داشته میشوند مقاومت شان را در مقابل فشارهایی که بالای شان وارد میگردد بیشتر میسازند که بدین وسیله میتوانند فشار وارده از تاثیرات جانبی ادویه کیمیاوی را دفع کند، در حالیکه سلولهای مصاب از چنین خصوصیتی برخوردار نبوده لذا بسرعت زیر تاثیر ادویه قوی قراگرفته از بین میروند.

چنانچه دانشمندان تجارب مشابهی را بالای سلولهای سالم و سلولهای مصاب به سرطان بشری انجام دادند که پی آمد آن از بین رفتن سلول های سرطانی و محفوظ ماندن سلولهای سالم از گزند تاثیرات جانبی ادویه ضد سرطانی بود. این تحقیقات داکتران را امیدوار نموده است که با این اسلوب میتوان بالای مریض ادویه قویتری را تطبیق نموده وسلولهای مصاب را هرچه زود تر از بین برد بدون اینکه سلولهای سالم بدن را اذیتی برسد.

در گذارشی که توسط بینکاس کوهین متخصص غده ها در پوهنتون کالیفورنیا داده شد آمده است که این تحقیقات راه را از ناحیه ذهنی بطرف استفاده از شیوه های جدیدی درمعالجه از امراض سرطانی باز مینماید.

مصدر: سايت عربی زبان الجزيرة

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *