عظمت کائنات وخلقت دست بشر در تونل تسريع ال، اچ، سی (L,H,C )

 

 

عظمت کائنات وخلقت دست بشر در تونل تسريع ال، اچ، سی (L,H,C )

 

تتبع ونگارش: محمد فريد فهيم

برگرفته شده از: سايت افغان جرمن آنلاين

 

… برای همين منظور دستگاه ال، اچ، سی که تا به حال در ايجاد آن 60 مليارد ايرو به مصرف رسيده  بوجود آمده ودانشمندان جهان انتظار دارند تا اگر ممکن باشد در اثر تصادم دو هسته ای که سرعت آنها به سرعت نور تقرب ميکند…

 

لطفاً برای مطالعۀ اين مطلب جالب بر لينک ذيل کليک کنيد:

http://www.afghan-german.de/upload/Tahlilha_PDF/Farid_Fahim_LHC.pdf

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *