آسمان گنبد وياسقف زمين آفريده شده است

 

 

آسمان گنبد وياسقف زمين آفريده شده است:

 

 

خداوند(ج) ميفرمايد: " آنکه ساخت برای شما زمين را بساطی وآسمان را سقفی، وفرود آورد از آسمان آب را، پس برآورد بواسطهء آن ازانواع ميوه ها روزی برای شما، پس مگردانيد برای خدا همتایان، حال آنکه شما ميدانيد ( که این بتها کاری کرده نمیتوانند ) ". سورۀ (2) البقره، آيۀ 22.

درآيۀ فوق آسمان به لفظ عربی "بناءً " ذکر شده است که به معنی سقف وپوشش بوده ، وهمچنان نوعی از خيمه های که درباديه ها برای جلوگيری از شعاع آفتاب ويا باران از آن استفاده ميشود ميباشد.

 

 

بصورت عموم اکثرما انسانها از فرود آمدن شهاب های ثاقب ويا سنگهای آسمانی بطرف کرۀ زمين بی خبرهستيم ، چون به فضل ومرحمت خداوند بزرگ خالق کاينات ما ازين مصايب درامان هستيم. دليل اينکه احجار سماوی حفره های بزرگی را درسياره های ديگر ايجاد ميکند ولی کرۀ زمين ازآن درامان است اين بوده که اتموسفير زمين به مثابه يک قوۀ مقاومت ودفاع قابل توجهی برای زمين آفريده شده است، و احجار سماوی تاب مقاومت ومخالفت با اتموسفيرزمين را نداشته و به سبب تصادم واصطکاک با اتموسفير زمين، ازسرعت و اشتعال آنها کاسته ، پارچه پارچه شده و نميتوانند به زمين آصيب زیادی برسانند. نجات کرۀ زمين از تخريب وحشت آور وهولناک اين اجسام ازبرکت موجوديت نعمت بزرگ الهی ( اتموسفيرزمين) بوده ، چنانکه آيات قرآنی از اين صفت دفاعی اين پدیده اینگونه بيان میدارد: " آيآ نديده ئی که ( هرآئينه ) الله مسخر کرده برای شما آنچه را در زمين است، وکشتی را که ميرود در بحر به حکم او، ونگه ميدارد آسمان را از آنکه فرود آید بر زمين مگر به حکم وی (خداوند)، هرآئينه خداوند با بشر نرمی کننده و مهربان است". سورۀ (22) الحج، آيۀ 65.

 

 

خواص دفاعی اتموسفيرکه درموضوعات گذشته نيز بر آن بحث نموديم، زمين را ازعناصرمضره فضایی و يا موجودات خارجی حفاظت ميکند که با استفادۀ از لفظ " سقف " برای آسمان درآيات قرآنی، خداوند بزرگ توجه مارا به پدیده اتموسفير که درزمان نبوت پيامبر اسلام اصلاً هيچ شناختی از آن وجود نداشت ، جلب ميکند. اينکه درآنزمان (1400 سال قبل) نه سفينۀ فضايی وجود داشت ، نه تلسکوبی و نه هم فضا پيمايی، وقرآن دربارۀ اتموسفير زمين وخواص دفاعی آن چنين صريح بحث نموده است، جای شک باقی نميماند که قرآن کتابيست که از جانب پروردگاربزرگ و آگاه به همه چیز نازل شده است.

 

ترجمه وتلخيص: سليمان شاه صوفی زاده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *