خلقت کا

خلقت کائنات:

تانيمۀ قرن بيستم نظررايج و شايع درسراسرجهان اين بود که کائنات موجود هميشه و از زمان لايتناهی وجود داشته، ومداوم برقرارخواهد بود. بنابراين ديدگاه، کاينات نه مبداء داشته ونه معادی!.

اين ادعاکه گويا کائنات مجموعۀ از مواد واجسام ثابت ازلی بوده ، اساس فلسفۀ ماترياليزم راتشکيل ميدهدکه بدین وسیله وبصورت نادرست موجوديت آفريننده وخالق راردميکنند.با پيشرفت وترقی ساينس وتکنولوژی درجريان قرن بيستم نظريۀ تغییرنا پذیری کائنات به طورکلی ريشه کن شده وازبين رفت. ما که حالابه قرن بيست ويکم داخل شده ايم، وآفاق علمی جديدی برما گشوده شده است ، درنتيجۀ تجارب بیشماری از نظريات ، تحقیقات و برآورد های که از جانب بهترين متفکرين وفزيک دانهای برجستۀ نوين تقديم شده ثابت میکند که کائنات موجود واقعا آغاز و ابتدايی داشته، ودرلحظات چندی در اثريک انفجار قوی وبزرگی به ميان آمده است، اين دست آوردها بطورعمومی وجهان شمول امروز مورد تأیيد انجمن ها واجتماعات علمی وساينسی قرارگرفته است.

معلوماتی که قرانکریم در مورد آفرینش کائنات داده، کاملا موافق با تحقيقات ودست آوردهای علمئ علماء وساينس دانهای معاصرميباشد.

اگر ما به آنچه قبلا گفته آمد دقیق شویم میبینیم که امروزعلم فزيک و فلک شناسی به این نتیجه رسيده است که کاينات موجود درنتيجۀ انفجاربزرگی که درزمانهای خيلی گذشته ( حدود 15 ملیارد سال قبل ) به وقوع پيوسته، به وجودآمده است .

اين حادثه و رويداد که معروف به انفجار بزرگ “ The Big Bang “بوده عامل وسببی است که کاينات کنونی را به این وضع موجود درآورده است.

قرانکریم قبل از اینکه علماء عصر حاضر حادثۀ “ The Big Bang “ را در قرن 20 کشف نمایند و به اثبات برسانند ، از این واقعه پرده برداشته و آنرا 1400 سال قبل از پی بردن علماء به این راز، بیان داشته است. چنانچه خداوند کریم در قرآن مجید بيان داشته است : آسمانها و زمین دراثر انفجار قوئ که در کتلهء از مادهء دود مانندی رخ داد بوجود آمده است!.

ونيز ميفرمايد: " … خداوند (ج) آفریننده ومبدع آسمانها وزمين است…" (سورۀ الانعام ، آيت 101).

مصدر: سايت انگليسی زبان هارون يحيی

ترجمه وتلخيص:سليمان شاه صوفی زاده

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *