آسمان برگشت کننده

 

 

آسمان برگشت کننده:

 

آيۀ قرآنی ذيل به عملکرد ويا وظيفۀ برگشت کننده وبرگردانندۀ اتموسفير زمين دلالت دارد:

" وقسم است به آسمان برگشت کننده " سورۀ (86) الطارق، آيۀ 11.

درآيۀ فوق برای خاصيت برگشت اتموسفيرزمين ازلفظ " رجع " استفاده شده، که در زبان عربی به معنی دوباره فرستادن ويا برگشت ميباشد. چنانکه معروف است اتموسفيری که کرۀ زمين را احاطه کرده است، متشکل ازچندين طبقه بوده وهر طبقۀ آن وظيفۀ مشخص ومهمی را به نفع جريان حياتئ روی زمين به عهده دارد. تحقيقات ساينسی درمورد اتموسفير زمين مبنی بر اين بوده که اين طبقات ازجمله؛ وظیفه برگردانندن دوبارۀ مواد و اشعۀ فضايی را به طرف فضا، و زمينی را به طرف زمين دارد.

بيآييد برای توضيح بيشتراين عمليۀ اتموسفيربه مثال های مناسب ذيل متوجه شويم:

 

طبقۀ " تروپوسفير" که تا 13 الی 15 کيلومترارتفاع، زمين را احاطه کرده، زمينه سازی ميکند تا بخارآب را که از سطح زمين بطرف بالا ميآيد بعد از تعامل وتغليظ دوباره به شکل باران به زمين بفرستد.

 

همچنان قسمت زيرين طبقۀ ستراتوسفير که " اوزون" نام دارد ودرارتفاع 25 کيلومتری زمين واقع ميباشد، اشعه وانوارمضرۀ را که از فضا بطرف زمين ميآيند، دوباره بطرف فضا برميگرداند.

 

قسمت " ايونوسفير" که درطبقۀ ميسوسفير قرار دارد نيز مانند يک ماهوارۀ ساخت بشری وظيفۀ برگرداندن دوبارۀ امواج راديويی را که از سطح زمين نشر ميشوند، به نقاط مختلف زمين به عهده دارد. به عبارت ديگر اين بخش اتموسفير ارتباطات امواج راديويی وتلويزيون را از فاصله های خيلی دوربدون کدام وسيله ساخت بشر قايم مينمايد. به همين منوال هرطبقه دارای وظايف وخواص به ويژۀ خود ميباشند. بطور مثال موجوديت آب برای ادامۀ حيات بر روی زمين ضرورت اساسی ولازمی بوده که يکی از عوامل ترکيب و پخش اين لازمۀ حياتی به نقاط مختلف زمين، یکی از طبقات اتموسفيرزمين ( تروپوسفير ) ميباشد. هر يکی ازين طبقات را خداوند در خدمت انسانها وبرای ادامۀ حيات انسانی بر روی زمين مؤظف نموده است.

 

منبع: سايت زيبای هارون يحيی

ترجمه وتلخيص: سليمان شاه صوفی زاده

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *