زمين از اطرافش ميکاهد

 

زمين از اطرافش ميکاهد:

" آيا نميبينند ( کفار ) كه ما پيوسته به سراغ زمين مى آييم و از اطراف ( و جوانب ) آن كم مى كنيم ( ميساييم)؟!". سورۀ (13) الرعد، آيۀ 41.

" … آيا نمی بينند که ما ميآييم زمين را(و) ميکاهيم از کناره های آن". سورۀ (21) الانبياء، آيۀ 44.   

زمين هميشه زير بمباردمان ذرات (پروتون، الکترون والفا) که بوسیله آفتاب نشر ميشوند قرار دارد. اين طوفان های شمسی دارای قوت وتوانايی کافی برای جداساختن اتموسفيرزمين ازاطراف زمين، وبعداً تخريب زمين ميباشند. اما از برکت وجود ساحۀ مقناطيسئ نيرومند در اتموسفير زمين، برای ازبين بردن وجدا ساختن اتموسفير ازماحول زمين، زمان طولانئ به مدت پنج برابر عمر آفتاب بکار است تا اين بمباردمان آفتاب، بطور کامل اتموسفير زمين را از بين برده ويا از زمين جدا بسازد. بناءً به تناسب همين مدت طولانی، به اثراين طوفان های ذروئ شمسی، زمين نيزبه مرور زمان، آهسته آهسته ساييده شده، واز قطر بين شمال وجنوب آن ميکاهد.

 

تحقيقات محققين مربوط به سفينۀ فضائی "NASA" نتايجی را که بدست آورده اند، مبنی براين بوده که به اثر انفجارات ونشر انرژی از آفتاب، آکسيجن ومواد گازئ ديگر ازطبقۀ بالائی ويا بيرونئ اتموسفير جدا شده، وبه فضا منتشر ميشوند.  همچنان برای اولين بار سائنس دانها بتاريخ 24 و25 سپتمبر 1998 عمليۀ کاهش مواد از سطح ويا طبقۀ بيرونئ زمين را کشف واعلان نمودند.

در حال حاضرکلاه های يخبندان قطبی در حال ذوب شدن هستند وسطح آب درابحاردر حال ارتفاع گرفتن است، وکميت زيادی از آب در حال پوشانيدن خشکه های زيادی ميباشند. درحال زير آب شدن مناطق ساحلی، قشر خشکه ويا بصورت عموم ساحۀ خشک زمين در حال کاهش وخورد شدن ميباشد، که مطلب اشارات قرآنی " … و از اطراف ( و جوانب ) آن كم مى كنيم " ميتواند اين عمليۀ کم شدن ساحۀ خشکۀ زمين نيز باشد.

گزارشی ازروزنامۀ " New York Times " درين مورد چنين نوشته است : ازيک قرن بدينسو حد اوسط حرارت سطح زمين به حد 1 درجۀ " فارنهايت " بالا رفته ، وميزان گرما در ربع اخير اين قرن خيلی سرعت گرفته است که اين تغير مهم وقابل توجهی ميباشد.

سائنس دانهای انستيتيوت " Goddard Space Science Institute " که يک مرکز تحقيقاتئ "NASA" درشهر " Manhattan " امريکا ميباشد، سنجش نموده اند که نظر به تحقيقات وجمع آوری معلومات زير دريايئ سالهائ 1950 و1960 با ملاحظات تحقیقات سال 1990، ساحهء يخببندان قطب شمالی 45 فيصد نازک شده اند. تصاوير اقمار مصنوعی نشان ميدهند که مقدار خيلی وسيع ساحهء يخبندان به شکل قابل توجهی ذوب شده اند. اين دست آوردها که در اخير قرن بيستم به دسترس ما قرارگرفته است، مارا به درک فرزانگی وحکمت آيات قرآن کريم کمک ميکند.

قسمت بالائی و يا بيرونئ  اتموسفير (  MAGNETOSPHERE) عبارت از ساحۀ مقناطيسئ است در فضا، که زمين را به امتداد 64.000 کيلومتر( 40.000 ميل) بطرف آفتاب احاطه کرده است ، هرچند طوفانهای قوئ شمسی اين ساحه را به اندازۀ 42.000 کيلومتر ( 26.000 ميل ) زير تأثير قرارداده ومتراکم کرده ميتواند، ولی موقعيت ماهواره ها ( اقمار مصنوعی) خارج ازين ساحۀ زير فشار وتأثير بادهائ شمسی ميباشند.

تحقيقات جديد مبنی بر اين بوده که قطر استوائئ زمين به اثر قوۀ چرخش آن واثرات بمباردمان ذروئ آفتاب درحال وسعت يافتن بوده و سبب متراکم شدن وکم شدن قطر عمودی ( قطربين قطب شمال وجنوب ) آن ميگردد. اين عمليه ازابتداء چرخش زمين تاحال بطور متواترادامه دارد.

البته قوۀ جاذبه است که اجسام خيلی بزرگ چون زمين را شکل کروی ومدوربخشيده است. با اينکه زمين کاملاً کروی نبوده بلکه قطراستوائئ آن کمی بيشتر از قطر بين دوقطب آن ميباشد. نظر به محاسبات " NASA " قطر استوائئ زمين 6.378,1 کيلومتر (3.963,2 ميل ) بوده و قطرعمودی ويا بين دوقطب آن 6.356,8 کيلومتر (3.949,9 ميل) بوده ، که تفاوت تقريباً 0,3 فيصد ميباشد.

 

منبع: سايت انگليسی زبان هارون يحيی

ترجمه وتلخيص: سليمان شاه صوفی زاده

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *