مکثی بردورنمای انتخاب اوباما — احمد سير مهجور

 

مکثی بردورنمای انتخاب اوباما

 

احمدسیر مهجور

 

در اکثر نقاط دنیا مردم از انتخاب اوباما استقبال نمودند, در حقیقت قسمتی از این شادمانیها بازتابی از عدم رضایت مردم جهان از سیاست های ناعادلانه ریس جمهور بوش در قبال قضایای مهم بین المللی میباشد. باوجود اینکه برای استقرار امنیت و صلح بین المللی هیچیک از کاندیدا های ریاست جمهوری دوحزب مقتدرامریکا کدام طرحی مشخصی را پیشنهاد نکردند , ولی آنچه که سیاست های  آقای اوباما را ازسیاست های آقای بوش متمایز و متباین میسازد این است که سیاست های آقای اوباما بر پایگاه یک ایدیولوژی و یا پیش قضاوتی ایدیولوژیک استوار نمیباشد.

 

 علی الرغم  اینکه انتخاب اوباما تحول بزرگ درامر مبارزه با نژاد پرستی وگامی بسوی مساوات در جامعه امریکا محسوب میشود, اما این تحول تاریخی  تا چه حد میتواند تاثیر مثبت در سیاست خارجی ایالات متحده امریکا در قبال جهان خواهد داشت. و آیا دولت مردان جدید امریکا حاضرخواهند بود تا  شمه ای ازین طرز تفکر و دست آورد ها  را بخاطر نجات و بهبود وضعیت زندگی ملت های  ستم کشیده که هنوز هم در زیر یوغ استبداد سیاسی , اقتصادی و مذهبی  رنج میبرند,  به آنها انتقال بدهد؟.  و آیا آماده اند بخاطر تامین امنیت و  صلح جهانی , سعادت و آسایش نسبی ملت های ستمدیده که در آتش جنگ , مرض و فقر میسوزند از اندکی ازمنافع اقتصادی و جیوپولیتیک خویش بگذرند ؟

 

در این شانس تاریخی , آزادی انتخاب این زمینه را برای امریکایها فراهم کرد تا امروز به مساوات نایل شوند ولی هنوز راهی دور و درازی در جهت تحقق عدالت اجتماعی در پیش  رو مردمان جهان است  تا با تلاش پیگیر خویش بیخ  استبداد , ظلم و بی عدالتی را از متن جامعه و جهان بردارند و برای بدست آوردن این گمشده تاریخ , اراده و عزم  واقعی خود را نشان بدهند.

 

مردمان بینوا در گوشه وکنار دنیا  بحدی قربانی بحرانهای داخلی و خارجی شده اند  که حتی برای  حل مشکلات داخلی خود چشم امید به رئیس جمهور جدید امریکا دوخته اند وسرنوشت خویش را وابسته به اراده قصر سفید میدانند,  حتی در برخی از کشور ها چون افغانستان مردم در آستانه انتخابات ریاست جمهورخویش به این عقیده اند که هرکسی را امریکا تائید کند همان رئیس جمهورافغانستان خواهد شد.

 

عدم مساوات در همه عرصه های زندگی اعم از اقتصادی و اجتماعی در جوامع بشری هر روز افزونتر میشود, عده ای معدودی در جهان , نود در صد سرمایه  دنیا را در اختیار دارد  و به مصرف میرساند. زورمندان عصر ما برای خون انسان ها ارزش دوگانه قایل اند , هنوز هم فرزندان آدم  و حوا از حقوق , فرصت ها  و امتیازات مساوی در جوامع خود شان برخوردار نیستند.  باید دانست که استبداد , استعمار, اشغال , جنگ , اپارتاید در عصر ما مقوله های  زیان بار تر از مقوله بردگی در قرن های گذشته میباشند . منطق و اضرار  جنگ  در سطح اندیشه  وعمل  ,انسان قرن بیست ویکم را بیشتر از تبیعض نژادی قرون پارینه رنج میدهند و متضرر ساخته اند.

 

امروز مبارزات انسان ستم کشیده و سیاه پوست موجب شد که یک انسان سیاه پوست بر قله اهرم  قدرت در امریکا برسد و ویرا در مقام صلاحیت و توانائی ایجاد «تغییر» قرار بدهد , اگر اوباما برای بهبود وضعیت اسفبار جهان  اقدام ورسیدگی نکند, جفا به مبارزه و اندیشه خود و قبیله انسانی خود  نموده و به حافظه تاریخ و  امید انسان مظلوم خیانت محسوب میشود.  اگر این امید های انسان مظلوم , این انسان برده دیروز به یاس مبدل شود , آنگاه دیگر انسان محکوم برای استرداد حقوق خویش , تن برهیری هم قشر و هم تبارخویش نحواهد داد. زیرا دیگر بروی اعتماد نحواهد داشت. تصدیق و تائید بیعدالتی و پذیرفتن تداوم ظلم بمعنی برسمیت شناختن آن است ونمیتوان آنرا در آینده  توجیه نموده و ادعای شعار مبارزه با تبیعض و بیعدالتی را در سر پرورانید.

 

بادرنظرداشت استقبال میلونها انسان از انتخاب آقای اوباما , حالا منتظر بود ودید که آیا آقای اوباما توانائی شکستاندن قالب های فولادین سیستم حاکم در امریکا را دارد  و میتواند با پراگماتیزم مبتنی بر ارزش های فکری خودش ,صفحه جدیدی را برای سیاست خارجی امریکا  در عرصه بین المللی باز میکند وبه امید رای دهندگان خود جامه عمل می پوشاند و یا اینکه به نحوی از انحاء راه اسلاف خود را مبنی بر حاکمیت امریکا بر منابع انرژی در جهان به هر قیمت و داشتن مفهوم چندگانه حقوق بشر, آزادی , مساوات, عدالت و ارزش های دموکراسی برای دیگران ادامه میدهد؟

13.11.2008

 

mahjoor.univ-rouen@orange.fr

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *