انتظام وتعادل درکاينات

انتظام وتعادل درکاينات :

درکاينات ملیاردها ستاره وکهکشان درمسيريکه برای شان تعين شده با نظم ، تعادل وتوازن کامل وعالی درحرکت هستند.

ستاره ها ، سياره ها واقمار، نه تنها به محورهای خود شان، بلکه همه باهم يکجا با سيستمی که لازمه شان بوده است ، نيزدرچرخش وحرکت هستند.

بعضی از کهکشانهايکه دارای 200 الی 300 ملیارد ستاره هستند درمسيرهای حرکت دارند که بعضی اوقات داری نقطۀ تقاطع مشترک ميباشند وبرمسير يکديگر قرار میگیرند اما شگفت انگيز وخيلی تحير آور اینست است که تا امروز هيچ تصادمی که اين نظم بزرگ وعالی درکاينات را برهم بزند، صورت نگرفته است. اين معجزه ايست که همۀ ما بايد درآن تأمل وتفکر داشته باشيم.

مفهوم سرعت درکاينات درمقايسه با مقياس های زمينی خيلی زياد وبالا ميباشد. خواص حسابی ستاره ها، سيار ه هاوکهکشانهایرا که ملیاردها و هزارها ملیارد تن وزن دارند ودرفضا درچرخش هستند ، صرف رياضي دانها ومتخصصين مربوط ميتوان اندازه گيری وسنجش نمایند.

بطور مثال سرعت چرخش زمين بدور خودش دريک ساعت 1.670 کيلومتر ميباشد. اگرفرض کنيم تيزترين وپرسرعت ترين مرمی امروز دارای سرعت حد اوسط 1.800 کيلومتر درساعت باشد، پس مییابیم که سرعت چرخش زمين به چه حد و اندازهء است! که سبب تعجب وحیرت میگردد.

سرعت چرخش زمين به دور آفتاب تقريباً 60 مرتبه بيشتر از سرعت يک مرمی است يعنی 108.000 کيلومتر درساعت.

اگرما قادر به ساختن وسيلۀ نقليه ای ميبوديم که بتواند به همين سرعت رفتارکند ، پس با آن وسيله ميتوانستيم در 22 دقيقه يکبار به دور زمين بگرديم ، که اينچنين وسايل را محض برای زمين ميتوان بکاربرد .

چه بسا منظومه های شمسی وجود دارند که بيشترجالب وحیرت آورهستند. سرعت سيستم حرکی آنها فراتر ازدرک عقل وشعور انسان عادی ميباشد. هرقدريکه سيستم کیهانی در کاينات بزرگتر باشد، به همان اندازه سرعت ان بيشتر ميباشد.

سرعت منظومه های شمسی به دور محور کهکشانی شان 720.000 کيلومتر در ساعت ميباشد.

کهکشان" راه شيری" (ملکی وی) که تقريباً دارای 200 ملیارد ستاره ميباشد ، درفضا با سرعت 950.000 کيلومتر در ساعت به مسير معين خود در حرکت است.

بناءً جای هيچ شک وترديدی در احتمال وقوع تصادم در چنين سيستم سريع حرکی باقی نميماند، اما سبب اينکه تاهنوز چنين واقعه ای رخ نداده و ما به حيات خويش با امن و امان کامل دوام ميدهيم اينست که تمام موجودات درکاينات تابع توازن وتعادل دقیقی است که از جانب خداوند بوجود امده ، و طبق تصريحات قرآنی که درآيات ذيل متوجه آن خواهيم شد ، اختلال وتناقضی درنظام آفرينش خداوند ديده نميشود.

خداوند ميفرمايد :" …خداوندی که آفريد هفت آسمانهای هفتگانه را بالای همدیگر، ودر افرینش الهی خللی نخواهی یافت ، بار بار بنگر (دقت کن) به آنها، آیا عیب وخللی درآن مییابی؟ بازهم به آنها پیهم نگاه کن، چشمانت بدون دست آوردی برگشت کرده در حالیکه خسته و درمانده از یافتن عیب و خللی در انها میباشد ". ( سورۀ الملک ، آيات 3 و4 )

مصدر: سايت انگليسی زبان هارون يحيی

 

ترجمه وتلخيص:سليمان شاه صوفی زاده

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *