جشن روز جهانی زن — امان معاشر

 

جشن روز جهانی زن

 

 

 

امان معاشر خبرنگار آزاد

 

به ابتکار خانۀ فرهنگی "مولانا" و کانون ایرانیان مدافع صلح ، آزادی و عدالت اجتماعی به مناسبت هشت مارچ ، روز جهانی زن ، روز مبارزه برای آزادی و برابری زنان سراسر جهان محفل شانداری روز ششم مارچ در Community) (Centre Trout Lakeشهر ونکوور بر گذار گردید.

در آغاز محفل خانم پروین اشرفی نمایندۀ کانون ایرانیان مدافع صلح ، آزادی و عدالت اجتماعی در رابطه به آنکه آزادی زن معیار پیشرفت جامعه است صحبت نموده آزادی جامعه را با آزادی تناسب دادند.

سپس خانم توبا عنبری به نمایندگی از زنان خانۀ فرهنگی "مولانا"و ادارۀ(Net Working)خانمهای ونکوور در رابطه به روز جهانی زن صحبت نموده مبارزۀ خستگی نا پذیر را در راه دفاع از حقوق زنان در سراسر دنیا آرزو نمود.

در این محفل محترم مجید قیام رئیس خانۀ فرهنگی "مولانا " هشتم مارچ روز  بین المللی زنان را به حاضرین مبارک گفته مبارزۀ  بیشتر و متحد تر آنها را در دفاع از زنان که در قید رنج وفقرزندگی دارند دعوت نموده  تلاش  متفقانه ویکدست آنها را در مقابل هر گونه حکومت ها ارتجاعی  که سبب عدم تحقق حق زنان شده است  آرزو نمود.

محفل با اجرای  موسیقی شاد توسط هنر مندان خانه فرهنگی "مولانا" با رقص و پایکوبی اشتراک کنندگان با همکاری" دی جی یونیورسال " خاتمه یافت.

امان معاشر خبر نگار آزاد

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *