روبی مونتزنيزعليه فلم فتنۀ خيرت ويلدرز وکيل گرفت — سلیمان شاه صوفی زاده

 

 

روبی مونتزنيزعليه فلم فتنۀ خيرت ويلدرز وکيل گرفت:

 

 

گزارش از: سلیمان شاه صوفی زاده

 

بعد از وسترگارد (کارتونيست دنمارکی)  و صلاح ايدين ( هنرمند وRapper  هالندی ) ، آقای روبی مونتز ( برنامه سازتلويزيون هالندی ) نيز برای اقدامات قانونی عليه فلم فتنۀ خيرت ويلدرز (عضوپارلمان هالند ) وکيل گرفت.

دليل شکايت آقای مونتزعليه فلم فتنه استفادۀ غيرقانونی وبدون آگاهی قبلی وی ازصدايش دراين فلم ميباشد.

 

خيرت ويلدرز(سناريست وسازندۀ فلم فتنه) بدون اجازه وآگاهی قبلی آقای مونتز درفلم فتنه اش صدای اين شخص را که بخشی ازمصاحبۀ قبلی راديويی اين شخص با تيوفان خوخ ( فلمسازيکه بعد ازساخت فلم ضداسلامی اش قبلاً به قتل رسيد) ، نشرنموده است.

اين درحاليست که خيرت ويلدرز اشتباه اش را درمورد نشرغيرقانونی عکس صلاح ايدين وکارتون کارتونيست دنمارکی اعتراف نموده، علاوه برعذرخواهی اش عملاً فلمش را نيزتصحيح نموده است.

وی گفته است که " من به همۀ سايت های انترنتی مربوط، نامه فرستاده ام تا به عوض فلم قبلی ، فلم اصلاح شدۀ جديدم را نشرنمايند.

 

آقای صلاح ايدين (هنرمنديکه عکسش اشتباهاً بجای قاتل تيوفان خوخ درفلم فتنه نشرشده بود) درنشست روزدوشتنبه 7 اپريل 2008 به قاضی محکمه گفت که وی باعذرخواهی وتصحيح فلم فتنۀ خيرت ويلدرز اکتفاء ننموده، خواهان 25000 ايوروتعويض ميباشد که تصميم نهائی براين قضيه در جلسۀ بعدی (17 اپريل 2008) ازطرف محکمه اتخاذ خواهد گرديد.

جالبترازهمه اينکه: عکاس آن عکس صلاح ايدين نيزخواهان 5000 ايورو ازسازندۀ فلم فتنه گرديده است که مدعی چهارمی عليه فلم فتنه محسوب ميگردد.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *