سوء استفاده حکومت کابل از مظلوميت وفقر افغانها

 

سوء استفاده حکومت کابل

از مظلوميت وفقر افغانها

 

برگرفته شده از: سايت محترم دوستداران وطن

 

آیا این نوجوان سن اش ایجاب میکند برای عسکری؟ تا دیروز حکومت طالبان را محکوم می نمود که برای حملات انتهاری اطفال کم سن را تشویق و ترغیب میکنند. متاسفانه تحقیقات و گزارشات در این اواخر نشان میدهد اکثرا نوجوانان کم سن و سال به خطوط اول جنگ فرستاده میشوند حتی بعض شان تازه پشت لب سیاه نموده اند. چرا حکومت کابل از فقر و تنگدستی افغانهای مظلوم سوی استفاده میکند؟ چرا این نوجوانان ناآگاه و بی تجربه را به کام مرگ میفرستند؟ در عقب این نوجوانان یک خانواده بسته است و هر کدام اینها نان آور خانواده خود هستند. اگر حکومت بی مسئولیتانه عمل میکند این رسالت متوجه مردم می باشد تا آنان برای آینده روشن بی اندیشند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *