اخبار کوتاه روزمره از غزۀ فلسطين — سلیمان شاه صوفی زاده

 

اخبار کوتاه از غزۀ فلسطين

 

نوزدهم جنوری 2009 ( دومين روز آتش بس، بعد ازبيست ودو روز تجاوز وحشيانۀ اسرائيل بر غزه):

 

 

گزارشگر: سلیمان شاه صوفی زاده

 

  امروز نيز ده ها جسد باقی ماندۀ شهداء را از زير خانه های ويران شده در غزه بيرون نمودند.

– گروه مقاومت کتائب القسام : از روز آغاز هجوم اسرائيل بر غزه جمعاً 900 راکت قسام وگراد را بر خاک اسرائيل شليک نموديم.

– گروه مقاومت کتائب القسام : در مدت 22 روز مقاومت بتعداد 49 تن از عساکر اسرائيلی را بطور مستقيم وچشم ديد به قتل رسانيديم ودرين مدت 48 تن از مجاهدين صفوف ما بشمول يک انتحاری نيز به شهادت رسيدند.

– گروه مقاومت کتائب القسام :  نيروهای اسرائيلی با تمام حملات شديد هوايی، بری و بحری وحشيانۀ شان نتوانستند به تأسيسات وتجهيزات نظامی ما بالخصوص نظام ومخازن راکتی ما آسيبی برسانند.

– گروه مقاومت کتائب القسام : در جريان رويارويی های بيست ودو روزه ما قادر به گرفتن چندين اسير از عساکر اسرائيلی شده بوديم ولی متأسفانه آنها در اثر حملات هوايی نيروهای اسرائيلی ازبين رفتند.

– امروز بالآخره در جلسۀ اقتصادی بين کشور های عربی در کويت حکام عرب بخصوص سوريه وسعودی و مصر وقطر که باهم  روابط نه چندان خوبی داشتند، بخاطر حل قضيۀ فلسطينی تمام اختلافات و بدبينی های شان را کنار گذاشته و باهم مصالحه نمودند.

– بشار الاسد رئيس جمهور سوريه در جلسۀ اقتصادی کويت گفت: ما بايد مقاومت فلسطينی را از هرنگاه تقويه نمائيم.

– ملک عبدالله پادشاه عربستان: زمان مذاکرات صلح و انتخاب جنگ ويا صلح در مقابل اسرائيل طولانی نخواهد ماند.

– ملک عبدالله پادشاه عربستان:  ما حاضريم برای اعمار مجدد غزه يک مليارد دالرکمک کنيم.

– ملک عبدالله پادشاه عربستان:  ما حالا از مرحلۀ اختلاف بيرون شده و دروازۀ اخوت را بروی هر يک از اعراب باز نموديم.

 محمود عباس رئيس جمهور حکومت فلسطين:  تمام گروه ها و احزاب فلسطين را به تشکيل يک حکومت مشترک ومتحدانه ايکه زمينه ساز انتخابات رياست  جمهوری و پارلمان باشد دعوتمی نمائيم.

– رژيم اشغالگر اسرائيلی خروج کامل نيروهای شان را تا شام فردا اعلان نموده اند.

 

هژدهم جنوری 2009   ( اولين روز آتش بس، بعد ازبيست ودو روز تجاوز وحشيانۀ اسرائيل بر غزه):

امروز هژدهم جنوری 2009 بعد ازخاتمۀ بيست ودو روز جنگ، ويرانی و تجاوز وحشيانۀ رژيم اشغالگر صهيونيستئ اسرائيل که در نتيجۀ آن غزه به خاک وخون آلوده و به ويرانه  مبدل شد، تعداد شهداء به حد اقل 1300 و تعداد مجروحين به بيشتر از 5320 نفر رسيد.

– بالآخره بعد از يأس ونوميدی و ناکامی شرم آور در تحقق اهداف شان، سران اسرائيلی شام ديروز بعد از جلسۀ کوتاهی آتش بس يکجانبه را از ساعت 12 بجۀ شب اعلان نمودند.

– در مقابل گروه های مقاومت در غزه خاتمۀ رويارويی با عساکر اسرائيلی و حملات راکتی شان بر خاک اسرائيل را مشروط بر خروج کامل نيروی های اشغالگر از غزه اعلان نموده و آتش بس را قبول ننمودند.

 اسمعيل هنيئة صدر اعظم مستعفی گروه حماس امروز در بيانيۀ تلويزيونی اش، انتصار ومؤفقيت مقاومت و مردم غزه را در برابر لشکر خونخوار اسرائيل انتصار وسرفرازی تمام امت اسلامی خواند.  

– امروز بتعداد 21 راکت مقاومت با آنکه آتش بس يکجانبه از سوی اسرائيل اعلان شده بود، بر مناطق جنوب اسرائيل اصابت نمود.

– نيرو های اسرائيل با آنکه آتش بس يکجانبه را اعلان نموده بودند، امروز 2 نفر از اهالی غزه را شهيد و 13 تن ديگر را زخمی نمودند.

– امروز بعد از آتش بس و آرامی نسبی در غزه در نتيجۀ تپ وتلاش و جستجوی اجساد شهدائيکه در زير ساختمان ها و ديوار ها باقی مانده بودند، مسؤلين ومؤظفين شفاخانه ها و اهالی غزه بتعداد بيشتر از صد جسد شهداء را از زير خانه ها و اپارتمان های ويران شده بيرون نمودند.

 

هفدهم جنوری 2009 (بيست ودومين روز تجاوز وحشيانۀ اسرائيل بر غزه):

امروز هفدهم جنوری 2009 در بيست ودومين روزيکه رژيم اشغالگر صهيونيستئ اسرائيل، غزه را به خاک وخون مبدل ساخت، تعداد شهداء به حد اقل 1203 و تعداد مجروحين به بيشتر از 5320 نفر رسيد.

– در جلسۀ اظطراری ديروز که پيرامون آتش بس در غزه و تحت فشار آوردن اسرائيل در دوحۀ قطردائر شده بود، در ضمن آنکه کشور های مصر، عربستان، تونس و مغرب از اشتراک شان اباء ورزيدند، رئيس جمهور فلسطين آقای محمود عباس که آن جلسه خاص بطرفداری ودفاع از کشورش ( فلسطين) دائر شده بود نيز از اشتراک در آن جلسه خودداری نمود.

– رئيس وزراء ووزير خارجۀ قطر علت عدم اشتراک محمود عباس در جلسۀ اظطراری در دوحه را چنين بيان نمود: هنگاميکه با محمود عباس از طريق مکالمۀ تلفونی در تماس شدم وعلت عدم اشتراکش را در جلسه پرسيدم، بمن چنين گفت: " من بخاطری در جلسه اشتراک نکردم که عمرو موسی رئيس جامعۀ عربی بمن از لغو شدن جلسه به دليل تکميل نشدن نصاب خبر داد".

گفتم: آيا شمارۀ تلفون مارا نداشتيد تا با ما در تماس شويد و از دائر شدن ويا لغو شدن جلسه مطمئن شويد؟

گفت: " بلی داشتم و کوشش نمودم ولی نظر به مشکلات تخنيکی شمارۀ تان رخ نمی شد".

گفتم: آيا نميتوانيستيد بعد از يک ويا دو ساعت دوباره به تماس شويد تا در مورد چنين مسألۀ مهم معلومات دقيقتری را حاصل نمائيد؟

گفت:" اگر راستش را بپرسی، من تحت فشار ديگران قرار داشتم و اشتراک ورزيدن در آن جلسه برايم به قيمت بريدن رگهای گردنم تمام ميشد".

– شام امروز جلسۀ امنی اسرائيل پيرامون آتش بس يکجانبه از طرف مسؤلين بلندپايۀ اسرائيل آغاز گرديد که بعد از ختم جلسه قرار است آتش بس يکجانبه از سوی اسرائيل بدون هيچ توافقی با حماس اعلان گردد.

  امروزبطور معمول شديد ترين حملات وحشيانۀ اسرائيل بر اهالی مظلوم غزه خصوصاً مناطق شمال غزه ادامه داشت.

– در حملات راکتی مقاومين فلسطين 5 تن از عساکر اسرائيلی زخمی گرديدند.

– حسنی مبارک: هرگز به عساکر اجنبی اجازه نخواهيم داد تا در خاک ما مراقبت از انتقال اسلحه به غزه نمايند و اين به مثابه عبور از خط سرخ خواهد بود.

وزير خارجۀ مصر: ما هرگز خودرا ملزم به عملی نمودن قرارداديکه بين وزراء خارجۀ ايالات متحدۀ امريکا و اسرائيل پيرامون منع ومراقبت انتقال اسلحه به غزه امضاء گرديد نميدانيم.

– حسنی مبارک: اسرائيل بايد فوراً و بدون قيد وشرط به حملاتش بر اهالی غزه خاتمه دهد وبايد بداند که هرگز با استفاده از زور ونيروهای نظامی اش به مقاومت خاتمه نخواهد داد.

– امروز طبق معمول ده ها راکت مقاومت بر مناطق مختلف اسرائيل اصابت نمود.

– امروز نيروهای وحشی اسرائيلی برای بار سوم بر مدارس اونروای مربوط به ملل متحد در غزه تعرض نمودند که در نتيجه 2 طفل به شهادت رسيده و 13 تن ديگر زخمی گرديدند.

– امروزبرای بار اول اسرائيل از بم های جديد و ناشناس مشابه به بم های ممنوعۀ فاسفوری بر اهالی غزه استفاده نمود.

– در جلسۀ اظطراری ديروز در دوحه، کشور ميزبان (قطر) و موريتانيا قطع کامل علاقات خويش با اسرائيل را اعلان نمودند.

– معاون رهبر حزب الله لبنان: ازين به بعد با حماس و گروه های مقاومت فلسطينی بايد کمک های نظامی و ارسال اسلحه بطور علنی صورت گيرد، چون اگر امريکا ميتواند بطور علنی با اشغالگر غاصب اسرائيلی که از نظر قوانين بين المللی و همۀ ملت های جهان محکوم بوده وباطل است، کمک های نظامی نمايد، چرا ما نميتوانيم با مظلومانی که مقاومت در برابر اشغالگر صهيونيستی حق مسلم شان است و حق بجانب هستند کمک نظامی نمائيم.

– اسرائيل از زخمی شدن ده تن از عساکرش در رويارويی امروز با مقاومين فلسطينی  اعتراف نمود.

– گروه مقاومت ألوية الناصر صلاح الدين: تا هنگاميکه آخرين سرباز اسرائيلی از غزه بيرون نشود مقاومت باقی خواهد بود وما هرگز به آتش بس يکجانبۀ اسرائيلی ارزشی نخواهيم داد.

 

 

چهاردهم جنوری 2009 ( نوزدهمين روز تجاوز وحشيانۀ اسرائيل بر غزه):

امروز چهاردهم جنوری 2009 در نوزدهمين روزيکه رژيم اشغالگر صهيونيستئ اسرائيل، غزه را به خاک وخون مبدل ساخت، تعداد شهداء به حد اقل 1033 و تعداد مجروحين به بيشتر از 4850  نفر رسيد.

– بعد از وينزويلا امروز کشور بوليويا نيز به علت حملات وحشيانۀ اسرائيل بر غزه رسماً قطع علاقات با اسرائيل را اعلان نمود.

– سفير اتحاديۀ اروپا در اسرائيل: در صورت دوام حملات اسرائيل بر غزه ممکن نيست بيشتر ازين علاقات ما با اسرائيل ادامه يابد.

– امروز برای بار دوم 3 راکت کاتيوشای لبنانی بر خاک اسرائيل اصابت نمود که در عکس العمل اسرائيل نيز 17 راکت بالمثل بر مناطق جنوبی لبنان شليک نمود.

– در تبادل آتش امروزی بين لبنان واسرائيل به هيچ کسی آسيبی نرسيده است.

– اسرائيل زخمی شدن 17 تن از عساکرش را در رويارويی های شديد امروزی با مقاومين فلسطينی اعتراف نمود.

– گروه مقاومت کتائب القسام:  يک تانک اسرائيلی را توسط ماين جابجا شده در سرک منفجر ساختيم.

– امروز در نتيجۀ حملات بی سابقۀ اسرائيلی بر غزه بطشتر از 50 تن از اهالی غزه به شهادت رسيدند.

– گروه مقاومت سرايا القدس:  ده ها کماندوی اسرائيلی را هنگام پياده شدن شان از کشتی های بحری در سواحل غزه هدف قرار داديم که شامل کشته وزخمی ميباشند.

– امروز کشتی های جنگی اسرائيلی يک کشتی ايرانی را که حامل کمک های انسانی به اهالی غزه بود، مجبور به تغير مسير و برگشت نمودند.

– سرايا القدس:  دو عراده موتر حامل عساکر اسرائيلی را در شمال غزه هدف راکت های آر پی جی خويش قرار داديم.

  تا حال 16 کشور عربی مواقت شان را با اشتراک در جلسۀ اظطراری روز جمعه در دوحه اعلان نمودند.

– طبق معمول گروه های مقاومت فلسطينی امروز نيز ده ها راکت را به سوی اسرائيل شليک نمودند.

 

سيزدهم جنوری 2009 ( هژدهمين روز تجاوز وحشيانۀ اسرائيل بر غزه):

امروز سيزدهم جنوری 2009 در هژدهمين روزيکه رژيم اشغالگر صهيونيستئ اسرائيل، غزه را به خاک وخون مبدل ساخت، تعداد شهداء به حد اقل 971 و تعداد مجروحين به بيشتر از 4418  نفر رسيد.

– از ابتداء هجوم اسرائيلی بر غزه تا حال بتعداد 311 طفل و 76 زن به شهادت رسيده است.

– کتائب الاقصی: امروز مناطق مختلف اسرائيل از قبيل سديروت، النقب، مناطق غرب عسقلان، اشکول، شاعار، هانگيف… و قرارگاه  بزرگ نظامی زيکيم را هدف شليک راکت های خويش قرار داديم.

– وزير خارجۀ اسرائيل: تنها اسرائيل حق تصميم گيری در تعين وقت آتش بس و يا خروج نيروهايش از غزه را دارد.

– رئيس جامعۀ عربی (عمروموسی):  تا حال از جملۀ کشور های عربی 14 کشور موافقت شان را برای اشتراک در جلسۀ اظطراری در مورد غزه وفشار بر اسرائيل که روز جمعه بدعوت کشور قطر در دوحه دائر ميگردد، اعلان نموده اند.

– کشورهای عربی ايکه آمادۀ اشتراک در جلسۀ روز جمعه در دوحه ميباشند عبارتند از سوريه، لبنان، فلسطين، صوماليا، ليبيا، سودان، جيبوتی، قطر، يمن، الجزائر، المغرب، عمان، موريتانيا وجزر قمر.

 مصر، سعودی و تونس از اشتراک در جلسۀ اظطراری کشورهای عربی دردوحه انکار نموده اند.

– رئيس جامعۀ عربی (عمروموسی):  تصميم دائر شدن ويا دائر نشدن جلسۀ اظطراری کشورهای عربی امشب گرفته خواهد شد.

– هجوم وحملات وحشيانۀ امروزی اسرائيل شديدترين وخطرناک ترين هجوم وحملات از زمان آغاز جنگ بر غزه تا امروز بوده است.

– امروز بيشتر از 50 تن از اهالی غزه شهيد و 150 تن ديگر زخمی شده اند.

– جبهۀ مردمی برای آزادی فلسطين: طرح پيشنهادی مصر مبنی بر آتش بس و شرائط وضع شده در آن را رد نموده وآنرا به مثابه مجبور ساختن مقاومت به  تسليمی در برابر اسرائيل  و بلند کردن علم سفيد ميخواند.

– حماس:  ما طرح پيشنهادی مصر را به شرط وضع تعديلات و تغيرات پيشنهادی ما درآن قبول داريم.

– ابو مرزوق ( معاون اول دفتر سياسی حماس):  بعد از آنکه اسرائيل در ساحۀ جنگ ومعرکه شکست خورده، حالا ميخواهد از طريق حلفاء عربی اش در ساحۀ سياسی برنده شده واهدافش تحقق يابد.

– ای اس بی:  امروز مصر به سلسلۀ توقيف های هر روزه  35 تن از اعضاء اخوان المسلمين را به جرم اشتراک در مظاهرات بطرفداری حماس ومحکوميت اسرائيل توقيف نمود.

– پارلمان الجزائر در صدد صدور قانونی است که هرنوع رابطه ومعامله با اسرائيل را تحريم نموده جرم قرار دهد.

– اردوگان: سکوت در برابر جرائم اسرائيل به مثابه اشتراک در آن جرائم ميباشد.

– اردوگان:  آنچه در غزه صورت ميگيرد خارج از عرف انسانی، دپلوماسی واخلاقی ميباشد.

– گروه مقاومت کتائب الاقصی:  کشته شدن 12 عسکر اسرائيلی در يک عمليات استشهادی در منزليکه در جنوب بيت لاهيا عساکر اسرائيلی در آن تجمع نموده بودند.

– پوليس تونس امروز مظاهره چيانی را که ميخواستند بطرفداری اهالی غزه ومحکوميت اسرائيل مظاهره کنند، مانع گرديد.

حماس انکار محمود عباس مبنی بر  پيشنهاد ارگانهای حقوقی  از نقاط مختلف جهان برای اشتراک در ادعاء عليه مسؤلين بلندپايۀ اسرائيلی با آنها در محکمۀ بين المللی جرائم حربی را انتقاد نمود .

 

دوازدهم جنوری 2009 ( هفدهمين روز تجاوز وحشيانۀ اسرائيل بر غزه):

اخبار بعد از ظهر:

امروز دوازدهم جنوری 2009 در هفدهمين روزيکه رژيم اشغالگر صهيونيستئ اسرائيل، غزه را به خاک وخون مبدل ساخت، تعداد شهداء به حد اقل 919 و تعداد مجروحين به بيشتر از 4260  نفر رسيد.

– سخن گوی اردوی اسرائيل: از ديشب تا حال 12 نفر از عساکر ما زخمی گرديده اند.

– گروه مقاومت شهداء الاقصی:  تمام گروه های مقاومت در غزه در يک صف واحد، برای ايجاد خندق واحدی برای سقوط نيروهای اشغالگر عمل ميکنند.

– خبرنگار الجزيرة:  قوای اشغالگر تا امروز هيچ منطقۀ مسکونی را در غزه بطور کامل تحت تصرف شان نياورده اند.

– بيشتر از 30 ارگان مدنی مرتبط به حقوق انسان در فرانسه جبهۀ قضائی مشترکی را برای ادعاء در محکمۀ جزائی بين المللی عليه چند تن از مسؤلين بلندپايۀ اسرائيلی مبنی بر ارتکاب جرائم جنگی در غزه ايجاد نموده اند.

– گروه مقاومت کتائب القسام :  امروز يکتن از عساکر اسرائيلی را اسير نموده بوديم ولی قبل از انتقال آن به مکان امن ومحفوظی، نيروهای اسرائيلی آنرا هدف قرار داده به قتل رساندند.

– خبرنگار الجزيره: به سلسلۀ حملات راکتی گروه های مقاومت، امروزنيز 20 راکت فلسطينی بر مناطق مختلف جنوب اسرائيل اصابت نمود.

– هجوم بی سابقۀ امروزی نيروهای اسرائيلی بر منطقۀ سرحدی رفح خسارات زياد وويرانی بی نذيری را در پی داشت.

– خبرنگار الجزيرة:  امروزکاروان متشکل از 25 امبولانس مصری برای انتقال مجروحين به غزه رسيد.

– شيمون پيريس: به اهدافی که بعد از هجوم بر غزه، ما در مدت 16 روز رسيديم، هرگز کسی ديگری به آن اهداف در مدت 16 سال جنگ با تروريزم نخواهد رسيد.

  امروز در سلسلۀ حملات وحشيانۀ نيروهای اسرائيلی شفاخانۀ اطفال بنام الدرة و مسجدی نيز هدف حملات آنها قرار گرفت.

– رويترز:  مسؤلين امنيتی مصر بتعداد 180 تن از اعضاء اخوان المسلمين را بسبب اشتراک در مظاهره بطرفداری حماس دستگير نمودند.

اخبار قبل از ظهر:

امروز دوازدهم جنوری 2009 در هفدهمين روزيکه رژيم اشغالگر صهيونيستئ اسرائيل، غزه را به خاک وخون مبدل ساخت، تعداد شهداء به حد اقل 905 و تعداد مجروحين به بيشتر از 4100  نفر رسيد.

– وزير خارجه قطر:  اگر حکام عرب برای جلوگيری از اينگونه حملات خودسرانه ووحشيانۀ اسرائيل دست بکار نشوند، در آينده سرنوشت هر يک از کشورهای عربی که در مقابل اسرائيل " نی" بگويند مشابه به سرنوشت غزه خواهد بود.

– در مظاهره ايکه به سلسلۀ مظاهرات متواتر ديگر در لندن صورت گرفت، چندين تن از يهودان با احساس مسکون در انگلستان پاسپورت های خويش را در مذمت با حملات وحشيانۀ اسرائيل بر غزه و همدردی با فلسطينی ها در محضر عام ودر موجوديت يورناليستان وکمره های تلويزيونی به آتش کشيدند و از عودت و رفتن به اسرائيل برای هميش انکار نمودند.

– خبرنگار الجزيره:  امروزنيروهای پيادۀ اشغالگر اسرائيلی در سه ساحۀ مختلف در حاليکه ميخواستند بطرف مناطق مسکونی پيشروی نمايند با مقاومت شديد مقاومين فلسطينی مواجه شدند که بعد از رويارويی چندين ساعته و تلفات زياد مجبور به عقب نشينی گرديدند.

– گروه مقاومت کتائب شهيد جهاد جبريل: امروز يک عراده موتر حتمل عساکر اسرائيلی را توسط ماين منفجر نموديم.

– خبرنگار الجزيره از غزه: هجوم هوايی و حملات بری و بحری اسرائيل بر غزه همين حالا به شدت ادامه دارد.

– گروه های مقاومت فلسطينی: از آغاز حملات وحشيانۀ اسرائيل تا امروز بتعدا د 5 هليکوپتر دشمن را هدف قرار داده و متضرر نموده ايم؛ يک هواپيمای بدون سرنشين را سقوط داده ايم، 32 تن از عساکر و صاحب منصبان اشغالگر را به قتل رسانيده و 350 تن از آنها را زخمی نموده ايم.

– امروز طيارۀ مملوء از کمک های انسانی برای اهالی غزه از وينزويلا به استقامت معبر رفح فلسطين حرکت نمود.

– سوريه واندونيزيا خواهان صدور قطع نامۀ دومی از شورای امنيت ملل متحد گرديدند.

– يک کشتی مملوء از کمک های انسانی برای اهالی غزه از قبرص به سوی سواحل غزه حرکت نموده ولی اسرائيل از منع دخول آن به سواحل غزه  به دليل آنکه غزه را يک ساحۀ ممنوعۀ عسکری ميدانند، خبر داده است.

 

يازدهم جنوری 2009 ( شانزدهمين روز تجاوز وحشيانۀ اسرائيل بر غزه):

امروز يازدهم جنوری 2009 در شانزدهمين روزيکه رژيم اشغالگر صهيونيستئ اسرائيل، غزه را به خاک وخون مبدل ساخت، تعداد شهداء به حد اقل 888 و تعداد مجروحين به بيشتر از 4080 نفر رسيد.

– از جملۀ مجروحين بعد از حملۀ وحشيانۀ اسرائيل بر غزه 1300 نفر اطفال و500 نفر آنها زن ميباشند.

– امروزقراربود وزير خارجۀ آلمان و دبير کل سازمان ناتو به قدس ورام الله بروند.

– علی الرغم آتش بس معلنۀ سه ساعتۀ يوميه از سوی اسرائيل، حملات جنايتکارانۀ شان بر اهالی مظلوم غزه ادامه داشت.

– امروز از صبح تا شام به تعداد 20 راکت مقاومت بر مناطق مختلف جنوبی اسرائيل اصابت نمود.

– هيومن رايتس ووتش اسرائيل را متهم به استفادۀ اسلحه و بم های ممنوعۀ فاسفوری نمود.

– اردوی اسرائيل:  امروز برای بار اول مقاومين فلسطينی در غزه از راکت های زمين به هوای ضد هواپيما عليه ما استفاده کردند.

– گروه مقاومت کتائب القسام:  امروز قرارگاه بزرگ نظامی بالمخيم اسرائيل را بار دوم هدف شليک راکت های خويش قرار داديم.

– جبهۀ مردمی برای آزادی فلسطين بر سخنان محمود عباس در مورد مقاومت فلسطينی شديداً انتقاد نموده و مؤيدين عرب سياست های امريکا در شرق ميانه را دعوت به تجديد نظر در مواقف شان نمود.

– اسرائيل:  امروز از مناطق جولان سوريه نيرو های ما مورد حمله قرار گرفتند که در نتيجه يکتن از عساکر ما زخمی گرديد.

– اولمرت:  هجوم ما بر غزه به مراحل تحقق اهداف رسيده و آنرا ادامه ميدهيم.

– اشخاص دينی وسياسی يهودی در لندن خواهان توقف حملات ظالمانۀ اسرائيل بر غزه گرديدند.

 قوای اشغالگر اسرائيلی بعد از شعور يأس و نوميدی در تحقق اهداف شان، امروز دست به استفاده از اسلحۀ ممنوعۀ چون بم های فاسفوری و غيره زده و حملات وحشيانۀ شان را تشديد نمودند.

– معاون وزير دفاع اسرائيلی گفته است که زمان تحقق اهداف وخروج نيروهای ما از غزه نزديک شده است.

– رئيس وزراء ووزير خارجۀ قطر آقای حمد بن جاسم آل ثانی: بعد از مقاومت شديد اهالی غزه در برابر اسرائيل، آرزوی بعضی از حکام عرب مبنی بر به زانو در آمدن غزه نقش بر آب گرديد.

– رئيس وزراء ووزير خارجۀ قطر آقای حمد بن جاسم آل ثانی: در محاصرۀ تقريباً يکسالۀ غزه وهجوم اسرائيل بر غزه تعدادی از حکام عرب دست داشتند.

– رئيس وزراء ووزير خارجۀ قطر آقای حمد بن جاسم آل ثانی: حکام عرب بايد مطابق خواست وآراء مردم شان عمل کنند.

– تا شام امروز بيشتر از 30 نفر در غزه به شهادت رسيدند.

– کتائب القسام: امروز هنگاميکه هليکوپتری را در هنگام بمبارمان درغزه هدف قرارداديم ، راکت ما به آن اصابت نموده باعث صدمۀ بزرگی به آن هليکوپتر گرديد.

 

دهم جنوری 2009 ( پانزدهمين روز تجاوز وحشيانۀ اسرائيل بر غزه):

امروز دهم جنوری 2009 در چهاردهمين روزيکه رژيم اشغالگر صهيونيستئ اسرائيل، غزه را به خاک وخون مبدل ساخت، تعداد شهداء به حد اقل 854 و تعداد مجروحين به بيشتر از 3681 نفر رسيد.

– گروه مقاومت کتائب القسام منزلی را در منطقۀ حی التفاح که در آن تعدادی از عساکر اسرائيلی  تجمع نموده بودند مورد حمله قرار داده وآنرا منفجر ساختند.

– محمود عباس: اگر مقاومت سبب فنای ملت ما ميشود،هرگز آنرا نميخواهيم.

– بوش: شرط آتش بس در غزه توقف راکت های حماس بر خاک اسرائيل و خلع سلاح کامل غزه ميباشد.

– گروه مقاومت سرايا القدس اسلحه وتجهيزات غنيمتی را که بعد از کشتن وزخمی نمودن عساکر اسرائيلی بدست آورده بودند، از طريق نشر ويديوی در تلويزيون الجزيرة به نمايش گذاشتند.

– اسرائيل اصابت ده ها راکت بر مناطق جنوبی وزخمی شدن ده ها اسرائيلی را در طول روز تأييد نمود.

– مؤسسات خيريۀ ملل متحد بعد از دو روز توقف کمک های انسانی به اهالی غزه در اعتراض به هجوم نيروهای اسرائيلی بر دفاتر ومؤضفين شان، امروز توزيع مواد وکمک های انسانی شان را دوباره آغاز نمودند.

– آلمان:  قطع نامۀ شورای امنيت ملل متحد علی الرغم اهميت آن ضعيف و غيرکافی ميباشد.

– امروز گروه مقاومت سرايا القدس 6 فير راکت را بر شهر عسقلان اسرائيل شليک نمود که اسرائيل زخمی شدن 14 نفر از اهالی عسقلان را تأييد نموده است.

– سخن گوی اردوی اسرائيل زخمی شدن 12 نفر از عساکر شان را در رويارويی های ديشب با مقاومين غزه اعتراف نمودند.

– وزير خارجۀ مصر:  اسرائيل هرگز قادر به دور کردن حماس از صحنه چه در داخل وچه در خارج از غزه نخواهد شد.

– وزارت دفاع امريکا:  تا آخر ماه جاری ذخايری جديدی از اسلحه را در اختيار اسرائيل قرار خواهيم داد.

– امروز بعد از آنکه بيشتر از صد هزار نفر در حمايت از اهالی غزه ومحکوميت اسرائيل در مظاهرات لندن اشتراک نمودند، مظاهره چيان بخاطر مساعی حمله بر سفارت اسرائيل  با برخورد وتصادم شديد پوليس مواجه گرديدند.

– گروه مقاومت کتائب القسام شام امروز برای بار اول قرارگاه بزرگ نظامی بالمخيم اسرائيلی را در 50 کيلومتری غزه داخل خاک اسرائيل هدف شليک راکت های شان قرار دادند.

 در ناروی امروز بيشتر از 12000 تن در حمايت از اهالی غزه و مذمت عمليات وحشيانۀ اسرائيلی در مظاهره اشتراک نمودند.

– خالد مشعل:  اسرائيل در مدت 15 روز هجوم وحشيانه نتوانست هيچ يک از اهداف معلنه اش را بر آورده بسازد.

 

هشتم جنوری 2009 ( سيزدهمين روز تجاوز وحشيانۀ اسرائيل بر غزه):

– با ازدياد 50 شهيد امروزی تعداد شهداء غزه  از آغاز هجوم اسرائيلی تا امروز به 763 تن  و تعداد مجروحين به 3150 تن رسيد.

– مقاومت فلسطينی تا شام امروز جمعاً 24 راکت را بر مناطق مختلف اسرائيل شليک نمودند.

– امروز در رويايی با مقاومين فلسطينی در شمال غزه يک صاحب منصب اسرائيلی کشته وسه عسکرديگر زخمی شدند.

– با ازدياد يک عسکر ديگر اسرائيلی که در شام امروز کشته شد، تعداد کشته شده گان امروزعساکر اسرائيل  جمعاً به سه تن رسيد.

– نظر به گذارش خبرنگار الجزيره بعد از آغاز هجوم وحشيانۀ اسرائيل برغزه، صبح امروز برای بار اول 4 تن از اهالی اسرائيل در اثر اصابت 4 راکت کاتيوشا ازجانب  لبنان برمناطق نهاريا و الجليل غربي در شمال اسرائيل زخمی گرديدند.

– بعد از اصابت راکت های کاتيوشای لبنانی بر خاک اسرائيل، حکومت اسرائيل مدارس مناطق شمال اسرائيل را تعطيل نمود.

– خبرنگار الجزيره در لبنان:  اسرائيل در عکس العمل با راکت های لبنانی، مناطقی را که راکت های کاتيوشا از آن شليک شده بود نيزهدف شليک چهار راکت  بالمثل قرار داد.

– مسؤلين اسرائيلی دست داشتن حزب الله در شليک راکت های کاتيوشا بر خاک اسرائيل را بعيد ازحقيقت دانسته ونفی نمودند.

– مصدرنظامی فرانسوی:  نيروهای حافظ صلح بين المللی در سرحدات لبنان واسرائيل بعد از شليک راکت های کاتيوشا از جانب گروه مجهول لبنانی بر خاک اسرائيل در حالت تأهب و اظطرارقرار دارند.

– گروه حزب الله لبنان دست داشتن در شليک راکت های کاتيوشا بر اسرائيل را نفی نمود.

– همين حالا رويارويی شديد بين مقاومين فلسطينی ونيروهای اسرائيلی در نزديکی  شهر خان يونس ادامه دارد.

همين حالا برای جلوگيری از پيشرفت نيروهای پيادۀ اسرائيلی از معبر کيسوفيم به سوی غزه مقاومين فلسطينی صد راه  آنها گرديده و درگير رويارويی شديدی با ايشان ميباشند.

– بمباردمان اسرائيلی هنوز هم حسب معمول برنقاط مختلف غزه جريان دارد.

– امروزطياره های جنگی اسرائيلی مسجد ديگری بنام مسجد النورالمحمدی را در شمال غزه مورد هجوم قرار دادند.

– گروه مقاومت سرايا القدس:  امروز کشتی های کوچک جنگی اسرائيل را در سواحل ميناء غزه هدف راکت های خويش قرار داديم.

 

هفتم جنوری 2009 ( دوازدهمين روز تجاوز وحشيانۀ اسرائيل بر غزه):

صبح امروز هفتم جنوری 2009 در دوازدهمين روزيکه رژيم اشغالگر صهيونيستئ اسرائيل، غزه را به خاک وخون مبدل ساخت، تعداد شهداء به حد اقل 670 و تعداد مجروحين به بيشتر از 3035 نفر رسيد.

– ديروز هنگاميکه کشتی های جنگی اسرائيلی ميخواستند نيروهای بحری شان را در سواحل دير البلح غزه پياده کنند، با مقاومت شديد مجاهدين روبرو گرديدند که بعد از درگيری شديد چند ساعته و شهادت دو تن از مقاومين فلسطينی از پياده شدن آنها جلو گيری بعمل آمد و نيروهای بحری اسرائيل مجبور به عقب نشينی گرديدند.

  امريکا:  در تحميل مسؤليت بر اسرائيل مبنی برهجوم هوايی برمدرسۀ أنروا که مربوط به مؤسسۀ خيريۀ ملل متحد بوده ودر آن 49 نفر از اهالی غزه شهيد وبيشتر از 100 نفر زخمی گرديد، عجله نبايد کرد.

– مؤسسۀ خيريۀ أنروا که مربوط به ملل متحد ميباشد، تأييد کرده است که اسرائيل آگاهانه مدرسۀ مربوط به ايشان را بمباردمان کرده است، چون ايشان قبلاً به مسؤلين اسرائيل اطلاع داده بودند که مدارس ودفاتر ما پناه گاه اهالی غزه  بوده ودر ضمن پرچم بزرگ ملل متحد نيز بر فراز  تمام مدارس ودفاتر شان نصب بود.

– ديروز بيشتر از 130 نفر فلسطينی به اثر حملات وحشيانۀ اسرائيل در يکروزشهيد گرديدند.

– حسن نصرالله:  مقاومت شديد در غزه گوشت های زيادی را به جسد امت اسلامی اعاده نمود.

– ازروز آغاز حملات وحشيانۀ اسرائيل تا ديروز بتعداد 660 تن از اهالی مظلوم غزه به شهادت رسيده اند که شامل 215 طفل و 89 زن ميباشد.

– گروه مقاومت کتائب القسام:  صدها تن از فدايان آمادۀ عمليات استشهادی عليه نيروهای اشغالگر اسرائيلی هستند.

– با آنکه وينزويلا يک مملکت اسلامی نيست، سفير اسرائيل را بخاطر تجاوز وحملات وحشيانۀ نيروهای اسرائيلی بر غزه از خاک شان اخراج نمود.

– رئيس جمهور وينزويلا گفته است که حکام اسرائيل بايد محاکمه شوند.

– مقاومت فلسطينی:  يک عراده موتر نفربری مملوء از سربازان اسرائيل را در منطقۀ حی التفاح منفجر ساختيم.

– خبرنگار الجزيره در اسرائيل: بعد از آنکه ديروز اسرائيل نشر تلفات نيروهای اسرائيلی را ممنوع قرار داد، اکثر اهالی اسرائيل تلويزيونهای خارجی بخصوص تلويزيون الجزيره را تماشا ميکنند.

 

ششم جنوری 2009 (يازدهمين روز تجاوز وحشيانۀ اسرائيل بر غزه):

بعد از ظهر:

– امروز ششم جنوری 2009 درياز دهمين روزيکه رژيم اشغالگر صهيونيستئ اسرائيل، غزه را به خاک وخون مبدل ساخت، تعداد شهداء به حد اقل 635 و تعداد مجروحين به بيشتر از 2850  نفر رسيد.

– امروز مجاهدی بنام سامی صبح با عمل استشهادی اش خود را در يک تانک اسرائيلی منفجرساخت که باعث کشته وزخمی شدن افراد موجود در آن تانک گرديد.

– پوليس اسرائيل: امروز 37 راکت فلسطينی بر مناطق مختلف خاک ما اصابت نمود.

– صبح امروز در اثر حملۀ هوايی اسرائيل بر دو مدرسه ای که مربوط به مؤسسۀ خيريۀ أنروا بود ومردم مظلوم غزه از آن به شکل پناه گاه استفاده ميکردند، 5 نفر به شهادت رسيد.

– عصر امروز در اثر حملۀ هوايی اسرائيل بر مدرسۀ ديگری که مربوط به مؤسسۀ خيريۀ أنروا بود ومردم مظلوم غزه از آن به شکل پناه گاه استفاده ميکردند، 49 نفر به شهادت رسيده و100 نفر ديگر زخمی گرديدند.


قبل از ظهر:

– امروز ششم جنوری 2009 درياز دهمين روزيکه رژيم اشغالگر صهيونيستئ اسرائيل، غزه را به خاک وخون مبدل ساخت، تعداد شهداء به حد اقل 578 و تعداد مجروحين به بيشتر از 2750  نفر رسيد.

– حکومت اسرائيل نشر اخبار تلفات عساکر اسرائيلی را ممنوع قرار داد.

– اولمرت پيشنهاد اتحاديۀ اروپا مبنی بر آتش بس دوروزه را رد نمود.

– اسرائيل کشته شدن 7 نفر وزخمی شدن 48 نفر از عساکرش را اعتراف ميکند، ولی حماس مدعی بر کشته شدن 21 نفر وزخمی شدن 79 نفر از عساکر اسرائيلی ميباشد.

– حماس بقايای طيارۀ بدون سرنشين اسرائيلی را که شام ديروز سقوط داده بودند از طرطق تلويزيون به نمايش گذاشت.

– امروز هنگاميکه کشتی های جنگی اسرائيلی ميخواستند نيروهای بحری شان را در سواحل دير البلح غزه پياده کنند، با مقاومت شديد مجاهدين روبرو گرديدند که همين حالا مقاومين فلسطينی به هدف جلو گيری از پياده شدن آنها در رويارويی شديدی با نيروهای بحری اسرائيل قرار دارند.

– کتائب القسام مدعی بر کشته شدن معاون لواء گولان اسرائيل توسط مجاهدين بوده، ولی اسرائيل کشته شدن آنرا بطور اشتباه از جانب نيروهای خويش ميداند.

– بشار الأسد: آنچه از جانب نيروهای اسرائيل در غزه صورت ميگيرد همه جرائم حرب بوده واسرائيل از جنگ با حزب الله هيچ درسی نگرفته است.

– نيکولای سرکوزی: ما برای راضی ساختن حماس مبنی بر توقف حملات راکتی اش بر اسرائيل به کمک سوريه ضرورت داريم.

– ترکيه: در صورت صدور فيصله ای از جانب شورای امنيت، ما حاضر به ارسال عساکر خويش برای نظارت بر آتش بس به غزه بفرستيم.

– اردوگان: برای باراک وليفنی ميگويم که از برای حسابات انتخاباتی تان خون هزاران انسان مظلوم وبی گناه غزه را نريزيد.

– اردوگان: به باراک وليفنی ميگويم که تاريخ هر عمل تان را بياد خواهد داشت، ممحاسبه خواهد نمود و چون نقطۀ سياهی در تاريخ بشريت ثبت وباقی خواهد ماند.

– اردوگان: برای حکام اسرائيلی ميگويم که هنگاميکه اجداد تان تحت شلم وشکنجه قرار داشتند، مايان ( خلافت عثمانی) بوديم که از شما حمايت و دفاع نموديم.

– اردوگان: اسرائيل در خون اطفال، خانمها وسائر شهداء فلسطين بالآخره غرق خواهد شد.

 

 

پنجم جنوری 2009 (دهمين روز تجاوز وحشيانۀ اسرائيل بر غزه):

بعد از ظهر:

– امروز پنجم جنوری 2009 در دهمين روزيکه رژيم اشغالگر صهيونيستئ اسرائيل، غزه را به خاک وخون مبدل ساخت، تعداد شهداء به حد اقل 550 و تعداد مجروحين به بيشتر از 2700 نفر رسيد.

– در ساعات اخير امروز بعد از شديد ترين حملات بری، بحری وهوايی برای چندين ساعات متواتر ، جنگ بين نيروهای اسرائيلی وگروه های مقاومت فلسطين وارد مرحلۀ سوم ( مرحلۀ رويارويئ مستقيم و مرحلۀ وارد شدن نيروهای خاص اسرائيلی از ساحات باز وخارج از مناطق مسکونی به داخل کوچه ها ومناطق مسکونی غزه) گرديد.

– همين حالا شديد ترين حملات هوايی و بی سابقه ترين معرکه بين نيروهای اسرائيلی وگروه های مقاومت فلسطينی در داخل شهر غزه، مناطق بيت لاهيا وبيت حانون ادامه دارد.

– گروه مقاومت کتائب القسام خبر داده است که: در شديد ترين رويارويی با نيروهای خاص اسرائيلی که همين حالا نيز ادامه دارد، تلفات بی سابقه ای را بر نيروهای دشمن وارد نموده اند که به تأکيد کشته شدن 11 عسکر اسرائيلی وزخمی شدن ده ها نفر ديگر شان ميباشد.

– خبرنگاران شبکۀ جهانی الجزيره کشته شدن سه عسکر اسرائيلی  و زخمی شدن 30 تن ديگر را در رويارويئ  بی سابقۀ ساعات اخير امروز تأييد نموده اند. همچنان آنها از انجام مؤفقانۀ تکتيک جنگی جديد مقاومين فلسطينی مبنی بر زمينه سازی تجمع تعدادی ازافراد نيروهای خاص اسرائيلی در يک منزليکه از قبل ماين گذاری شده  بود ومنفجر ساختن مؤفقانۀ آن منزل توسط ريموت کنترول خبر دادند.

 وزارت دفاع اسرائيل توانسته است از ديروز تا بحال بعد از آنکه خواهان جمع آوری عساکر احتياطی شده بود، بتعداد 30 هزار نيروی احتياطی را برای اشتراک در جنگ غزه آماده کند.

 

قبل از ظهر:

– اسرائيل کشته شدن يک عسکر و زخمی شدن 58 عسکرديگرش در رويارويی با مقاومين را تأييد کرده است.

– اسرائيل اعتراف کرده است که امروز 25 راکت مقاومت فلسطين برمناطق مختلف در قلمرو شان اصابت کرده است.

– گروه جهاد اسلامی مصر را به تجديد نظر در مواقفش قبال غزه دعوت نمود.

– گروه جهاد اسلامی: هرگز جابجا شدن قوای بين المللی را در غزه اجازه نخواهيم داد.

– امروز مصر برای مدت کوتاهی  اجازه ميدهد تا موتر های حامل کمک های انسانی  به غزه عبور نمايند.

– گروه مقاومت کتائب القسام مدعی بر انفجار دو عراده موتر نفر بری نظامی اسرائيل در شرق بيت حانون گرديد.

– بقول شاهد عيان در بيت حانون عساکر اسرائيلی مردم را اجباراً از خانه های شان بيرون و امر به ترک آن ميکنند.

– امروز برای بار اول راکت های مقاومت فلسطين به منطقۀ شمالی اسرائيل ( أسدود) رسيد.

– مسؤلين استخباراتی اسرائيل ميگويند: توقع ميرود که حزب الله لبنان نيز از طرف شمال بر اسرائيل حمله کند.

– وزير دفاع اسرائيل: ما در حاليکه غزه را بطور جزئی در محاصره و تحت حملات بری، بحری و هوايی قرار داده ايم، مراقب سرحدات شمالی خويش با لبنان نيز هستيم.

– عاموس يدلين يکی از مسؤلين بلندپايۀ اسرائيلی گفته است: حزب الله لبنان حتماً بر خاک ما حمله ميکند وبايد آمادۀ آن باشيم.

– امروز گروه های مقاومت فلسطين برای بار اول قرار گاه نيروهای هوايی حتسور اسرائيل را هدف شليک راکت های شان قرار دادند.

– شيخ زندانی: بايد در ممالک اسلامی، خصوصاً ممالک همجوار ونزديک به فلسطين مراکز تعليمی نظامی برای داوطلبان جنگ عليه اسرائيل به شکل اظطراری وفوری تأسيس گردد.

– مصر مانع دو مظاهرۀ اخوان المسلمين را که قرار بود امروز به هدف  تقبيح حملات وحشيانۀ اسرائيلی  و اعلان همدردی با اهالی غزه صورت گيرد منع نمود.

 

چهارم جنوری 2009 (نهمين روز تجاوز وحشيانۀ اسرائيل بر غزه):

قبل از ظهر:

 امروز چهارم جنوری 2009 در نهمين روزيکه رژيم اشغالگر صهيونيستئ اسرائيل، غزه  را به خاک وخون مبدل ساخت، تعداد شهداء به 509 و تعداد مجروحين به بيشتر از 2450 نفر رسيد.

در آخرين دقايق ديروز وساعات آغازين امروز اردوی اشغالگر اسرائيلی بعد از 8 روز حملات هوايی متواتر، هجوم نظامی بری  و ورود عساکر وحشی پيادۀ شان را نيزعملاً بر غزه  آغاز نمودند.

نظر به اعتراف وزارت دفاع اسرائيل، اردوی متجاوز ووحشی ايشان در نخستين دقائق ورود به غزه با مقاومت شديدی مواجه گرديدند که باعث زخمی شدن 30 نفر از عساکر ايشان گرديد.

مجاهدين ومقاومين در غزه مدعی بر از بين بردن 2 تانک دشمن بواسطۀ ماين در هنگام ورود به غزه، يک تانک بواسطۀ فير راکت بی 29 چندين ساعت بعد از ورود به غزه درهنگام رويارويی با مجاهدين در جنوب غزه ، کشتن دو عسکر اسرائيلی در جبل الکاشف شرق جباليا، ازبين بردن دوتانک ديگری بواسطۀ ماين در شرق غزه و حملات راکتی بر شهر های نتيفوت ،کفار غزه، سديروت ومجدل اسرائيل که سبب کشته وزخمی شدن چندين اسرائيلی گرديده، ميباشند.

کانال يو بی ای کشته شدن يک عسکر اسرائيلی در رويارويی با مقاومين را تأييد کرده است.

سخنگوی حماس مدعی بر اسير نمودن دو عسکر اسرائيلی بوده و اسرائيل انکار ميکند.

گروه مقاومت سرايا القدس مدعی بر ازبين بردن تانکی بواسطۀ ماين در جنوب غزه گرديده است.

– گروه مقاومت کتائب القسام مدعی بر انفجار دو ماين جابجاشده  در زير دو عراده جيپ جنگی اسرائيل در شرق حی التفاح گرديد.

 

بعد از ظهر:

– اسرائيل اعتراف نمود که امروز45 راکت گراد از سوی مقاومت فلسطين پرتاب گرديده وبر مناطق جنوبی اسرائيل  اصابت نموده است.

 اسرائيل بعد از مواجه شدن با شديدترين مقاومت از سوی فلسطينی ها و رويارويی با حالات غير مترقبه ودور از توقع، امروز جمع آوری ده ها هزار عساکر احتياطی را اعلان نمود.

– امروزدرچنين حالات ناگوار و مشکلات عديد فلسطينی ها که ضرورت به وصول مساعدات مواد غذايی، ادويه، کمک های اوليه … وغيرۀ کشور های  همسايه وکشور های ديگر را دارند، مصر سرحدش با فلسطين ( معبر رفح) را کاملاً بروی کمک کننده گان بست.

– نيروهای مقاومت فلسطينی در ساعات اخير امروز بزرگترين قرارگاه نظامی اسرائيل را در جنوب آن کشور هدف شليک راکت های گراد قرار دادند.

– نيروی های هوايی اسرائيل امبولانسی را که به هدف انتقال مجروحين بسوی منطقۀ بمباردمان شده در حرکت بود هدف قرار دادند.

– اتحاديۀ اروپا از بيان ديروز شان که حملۀ اسرائيل بر غزه را يک حملۀ دفاعی خوانده بودند، منصرف شده، آنرا پس گرفتند و در ضمن خواهان توقف فوری حملات وحشيانۀ اسرائيلی گرديدند.

– از هنگام دخول نيروهای زمينی اسرائيل تا به حال به تعداد 50 نفر از اهالی غزه شهيد و 250 نفر زخمی گرديده اند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *