کمک مالی يک مليون دالری به خانه فرهنگی “مولانا” — امان معاشر

 

 

کمک مالی يک مليون دالری به خانه فرهنگی "مولانا"

 

امان معاشر خبرنگار آزاد

 

همزمان با گشايش تارنمای خانه فرهنگی "مولانا"، محترم داکتر عمر شريف، يکی از تاجران ملی کشور ما، مبلغ يک مليون دالر را از بودجه شخصی شان بخاطر رشد و توسعه امور فرهنگی و هنری خانه فرهنگی "مولانا" ابلاغ نمودند.

در محفلی که به همين مناسبت روز بيست و پنجم سپتمبر در خانه فرهنگی " مولانا" تشکيل يافته بود، محترم عمر شريف به جواب سوالی که اين مبلغ چگونه به مصرف خواهد رسيد، گفت: "از اين مبلغ عمارتی را که به نام خانه فرهنگی "مولانا" خريده ام، تکميل نموده در خدمت و بهره برداری خانه فرهنگی قرار ميدهم و همچنان اين مبلغ را جهت رونق و توسعه فعاليت های خانه فرهنگی " مولانا" از جمله مصارف نشراتی و اداری، اجاره محل و ساير مصارف اين خانه، تخصيص داده ام.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *