رمضان بشر دوست کرزی و عبدالله را بادشاه و ملکه تقلب کاران خطاب نمود

 

رمضان بشر دوست کرزی و عبدالله را بادشاه و ملکه تقلب کاران خطاب نمود

 

 

آژانس خبری وخت
ولایت کابل
29 میزان1388

رمضان بشردوست یکی از کاندیدان پیشتاز در انتخابات 1388 بعد از کرزی و عبدالله در کنفرانس مطبوعاتی امروز به رسانه ها گفت:
((آقای کرزی پادشاه تقلب کاران و عبدالله ملکه تقلب کاران با بسیار سرود و خوشحالی از کمیسیون انتخابات کمیسیون شکایات و نماینده های جامعه بین المللی جایزه نوبل تقلب را از آن خود کردند.))

وی علاوه نمود که اگر این دو تقلب کار بزرگ بار دیگر بر اقتدار برسند تباهی، بحران، فقر و هیچ تغیراتی در هیچ عرصه به وجود نخواهد آمد بلکه از بد بدتر خواهد شد .

وی افزود که این دوشخص در رای پاک ومقدس مردم خیانت کرده اند ،باید این ها مجازات میشدند ،نه به بار دوم انتخابات راه پیدا میکردند.

خبرنگار: عبدالعزیز ابراهیمی
ادیت: مقدس

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *