آيا ميخواهيد با دوکليک افغانستان عزيز را در مقام اول قرار دهيد؟

 

آيا ميخواهيد با دوکليک افغانستان عزيز را در مقام اول قرار دهيد؟

 

 

صفحۀ انترنتی Cricket Europe  برای انتخاب بهترين بازی کن بازی کرکت سال 2009 رأی گيری و نظرسنجی آنلاين انترنتی را براه انداخته است که الحمد لله از جملۀ مجموعاً 10 کانديد از کشور های مختلف تا حال دو کانديد افغان هريک حميد حسن در مقام اول و محمد نبی عيسی خيل در مقام سوم قرار دارد.

بدون شک قلب هر افغان برای مؤفقيت و کسب مقام اول از سوی بازی کنان افغان تپيده  و آرزوی مؤفقيت کشور جنگ زده و ويران خويش را در سر ميپروراند، و لی چه بايد کرد تا اين آرزوی وطندوستانه و مخلصانۀ افغانان عزيز جامۀ عمل پوشيده و تحقق يابد؟

فقط با دو کليک بر  صفحۀ انترنتی Cricket Europe  شما ميتوانيد به کانديد کشور عزيز تان رأی دهيد و کسب مقام اول برای افغالنستان را تضمين نماييد.

 

يادداشت:

 چون فعلاً حميد حسن در مقام اول و برادر عزيز ما محمد نبی عيسی خيل در مقام سوم قرار دارد، پس حکمت دراين خواهد بود که ما برای جلوگيری از تقسيم شدن و ضايع شدن آراء خويش از جملۀ دو کانديد افغان، کانديد اولی را که در مقام اول قرار دارد، تقويت نموده و همۀ  ما به آن رأی دهيم تا برنده شدن افغانستان را نسبت به برنده شدن شخص بازی کن ترجيح دهيم.

آيا آماده هستيد تا به صفحۀ رأی دهی Cricket Europe  رفته و به کانديد افغان خويش رأی دهيد؟

پس در صورتيکه آماده هستيد، لطفاً بدون تأخير بر اينجا کليک نموده ، به کانديد دلخواه تان رأی دهيد. چون آخرين روز رأی دهی 18 دسمبر 2009 ميباشد!!!

هموطنان عزيز! لطفاً بعد از رأی دهی اين پيام را به همۀ دوستان و آشنايان تان بفرستيد.

 

تشکر

با احترام

سليمان شاه صوفی زاده

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *