آرشیف محمد عزیز عزیزی – بخش اول

 

مقالات و مطالب ارسالی محترم محمد عزیز عزیزی (بخش اول)

 

 

 

مطالب سال 2010 م:

63- تقبیح روز ششم جدی ویادی از زندان پلچرخی — محمد عزیز عزیزی – 2010-12-27

62- چکامه برای یاد وطن — محمد عزیز عزیزی – 2010-12-27

61- تقبیح روز ششم جدی ویادی از زندان پلچرخی — محمد عزیز عزیزی – 2010-12-27

60- اداستان شهادت حسين بن علي رضي الله عنهما — محمد عزیز عزیزی – 2010-12-22

59- قیام حضرت امام حسین رض — محمد عزیز عزیزی – 2010-12-17

58- غزلی بارتبــــاط مــرگ — محمد عزیز عزیزی – 2010-12-16

57- خواب جناب رئیس جمهـــور ؟؟؟!!! — محمد عزیزعزیزی – 2010-12-14

56- چشم گشا جرم وجنایت نگر!!! — محمدعـــزیز عزیزی – 2010-12-08

55- حــــلا وت ایمـــــان — محمد عزیز عزیزی – 2010-11-15

54- عـیـــد قـربــان بر مسلمین مبارکباد — محمد عزیز عزیزی) – 2010-11-15

53- فرق آدمیزاد باغیرآن — محمد عزیز عزیزی – 2010-11-15

52- صـــبر واستـــقامت در امتحان الهـــی محمد عزیز عزیزی – 2010-11-04

51- رمــز سجـــده — محمد عزیز عزیزی – 2010-11-03

50- پیوند طریقت باشریعت — محمد عزیز عزیزی – 2010-10-25

49- دنیا به کفر باقی می ماند اما به ظلم باقی نمی ماند — محمد عزیزعزیزی – 2010-10-14

48- صداِی آیینه — نورالله وثوق – 2010-10-08

47- با اســـتقبال از خــا نم فرهیخته عزیزه ( عنایت) — محمد عزیز عزیزی – 2010-10-02

46- در محضرمادر بزرگوار مان حضرت ُامُّ المومنین حضرت بی بی عایشۀ—  محمد عزیز عزیزی – 2010-10-02

45- امُّ المومنین حضرت بی بی عایشه صدیقه( رض) — محمد عزیز عزیزی – 2010-09-24

44- غـــم مخـــور مادر مــــنمحمد عزیزی عزیزی – 2010-09-21

43- حفظ حرمت ازواج مطهرات — محمد عزیز عزیزی – 2010-09-20

42- عـید سعید فطر بر مسلمین مبارکبادمحمد عزیز عزیزی – 2010-09-15

41- به مناسبت آمادگی عمل وقیحانه آتش زنی قر آنکریم — محمد عزیز عزیزی – 2010-09-15

40- آ ئیـــنـه هـــا را نباید شکستمحمد عزیز عزیزی – 2010-09-02

39- جور سیاستمدارمحمد عزیز عزیزی – 2010-08-27

38- با استقبال از غزل استاد سید نورالحق صبامحمد عزیز عزیزی – 2010-08-23

37- رمضان ماه ضیافت الهیمحمد عزیزعزیزی – 2010-08-20

36- به پیشواز سالروز استقلال کشور افغانستانمحمد عزیز عزیزی – 2010-08-20

35- پیغام سروش — محمد عزیزعزیزی – 2010-08-18

34- هـُـــَوالمُــصّـوِر) زیبا ئی های هستی ، نشانۀ معرفت الهی است— محمد عزیزعزیزی) – 2010-08-14

33- التـــجا ء به درگاه حضرت ربّ ( َجّـلة عَظَمتهُ) — محمدعزیزعزیزی – 2010-08-13

32- با استقبال از رمضان المبارک ( ماه بهار قرآن) — محمد عزیز عزیزی – 2010-08-12

31- گذر ازکشورعروض به وطن قافیهمحمد عزیز عزیزی – 2010-08-10

30- آیاهنربرای هنر،هم هنر بود ؟محمد عزیز عزیزی – 2010-08-01

29- نگاه به دیدۀ دل — محمد عزیز عزیزی – 2010-06-16

28- نگاه به اُفُق بلند هستیمحمد عزیز عزیزی – 2010-06-15

27- آزادگـــــی وهمت ُبلنــــد — محمد عزیز عزیزی – 2010-06-15

26- الفباء مبارزات جنبش اسلامی — محمد عزیز عزیزی – 2010-06-14

25- ستایش از جایگاه مـــــــا در — محمد عزیز عزیزی – 2010-06-14

24-  برگی ازصفحات تلخ تاریخ کشور مامحمد عزیزعزیزی – 2010-06-13

23- دوبیتی های در عشق وطنمحمد عزیزعزیزی – 2010-06-13

22- عفاف وپاکدامنی زینت زن ومرد است — محمد عزیز عزیزی – 2010-04-30

21- به جناب استاد سخا صاحب شاعر فرهیختۀ کشور — محمد عزيز عزيزی – 2010-04-21

20- شیفــــتۀ وصل — محمد عزيز عزيزی – 2010-04-18

19- از جفای نا مردمان — محمد عزيز عزيزی – 2010-04-13

18- در جستجوی دل — محمد عزيز عزيزی – 2010-04-08

17- دنيا دار مکافات است!!! — محمد عزيز عزيزی – 2010-04-06

16- با استقبــال ازغـــــزل شیخ أجّــل حضرت مصلح الدین سعدی… — محمد عزيز عزيزی – 2010-04-01

15- داستغاثۀ مادر وطن — محمد عزيز عزيزی – 2010-03-29

14- بهارایمان درمحبت وطنمحمد عزیز عزیزی – 2010-03-24

13- به استقبال بهار طبیعت — محمد عزيز عزيزی – 2010-03-21

12- رستاخیز 24 حوت … بنیان نظام کودتائی ضد خلق را درهم شکستاند — محمد عزيز عزيزی – 2010-03-17

11- سرگذشت اخراج حضرت آدم(ع) از بهشت به مکر شیطان — محمد عزيز عزيزی – 2010-03-08

10- مناجــــات — محمد عزيز عزيزی – 2010-03-02

9- مـحمـــــد مـى آیــد… — محمد عزيز عزيزی – 2010-02-22

8- پیا م به آ تش افروزان بیرونی جنگ د ر افغانستان — محمد عزيز عزيزی – 2010-02-10

7- مصرا عی چند به جواب نثر، فر هیختۀ عزیز شفیق جان ستاک — محمد عزیز عزیزی – 2010-01-27

6- متن عربی و فارسی بخش عقايد کتاب فقه اکبر — محمد عزیز عزیزی – 2010-01-22

5- ســـــجده ء شـــــکر — محمد عزيز عزيزی – 2010-01-22

4- تســلیم د ر برا بر آ یــا ت خــــد ا وند — محمد عزېز عزېزی – 2010-01-17

3- تقـــــــــــد یــــم بــه آ زا د گــا ن جـــــها ن — محمد عزيز عزيزی – 2010-01-15

2- عرض تعظیم به مقام : حضرت محمد مصطفی (ص) و… — محمد عزيز عزيزی – 2010-01-12

1- برائ اطفال غزه (فلسطین) — محمد عزېز عزېزی – 2010-01-07

 

ورود به بخش دوم

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *