عیدمبارک — انجنیر فضل احمد افغان

 

عیدمبارک

 


 

عید سعید فطر را به هموطنان ګرامی ام به آرزوی وحدت ملی برای آزادی واستقلال مادروطن عزیز ما افغانستان و ایجاد فضای صلح و آرامش از صمیم قلب تبریک عرضمیدارم و از بارګاهء زات پاک الهی با عجز تمنا مینمایم که ملت مظلوم افغان را از برکت دعای ملیونها بیچاره ګان،مظلومان، فقیران،بیماران، بی سرپناه یان،یتیمان،بیوه زنان،معیوبان ،تشنه لبان،خیمه نشینان افغان و عالم اسلام از چنګال پر خون دشمنا ن نجات داده و برایشان موقع داده شود که با کشیدن نفس آرام در فضای صلح و پرتو نور علم و معرفت کشور عزیز خود را به طرف سعادت وخوشی سوق دهند.

آمین یا رب العالمین

 

انجنیر فضل احمد افغان:                                               کانادا:۱۹آګست۲۰۱۲م

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *