هشت ثور (قسمت دوم) — یار نجرابی

 

 

هشت ثور (قسمت دوم)

 

مجاهدان مسلمان  و پاسداری و دفاع  ؛ از سرزمین  ، خاک و وطن شان

 

نوشتۀ محترم: یار نجرابی

 

   هرگاه ازمجاهدین صحبتی به عمل می آید  ؛ باید بدانیم که  مجاهدین یعنی ملت مسلمان افغانستان . ملتی که همه اقشار مختلف جامعه را در برمیگیرد  ؛ و شامل همۀ مردم مسلمان افغانستان است.

     هرگونه تحلیل و قضاوت و هرگونه تائید و یاتردید و یا هرگونه دوستی و یا دشمنی باجهاد ومجاهدین با ید برمبنای جوانمردی و انصاف ، صداقت و راستی باشد  . عقده و  کینه ،  ویا حسد و انتقام  ؛ راه را به جایی نمی برد  ؛ و یا به بهانۀ فلان ( احمد و یا محمود ) به جهاد و مجاهدین  تاخت و تاز نمودن ، نشانۀ از ضعف  و تعصب  ، ویا جهل و بیماری  است .

   مجاهدین مسلمان بودند که با ایمان به  خدا ( ج ) و نعرۀ تکبیر و امید به حمایت ونصرت پروردگار ، دربرابرغول کمونیزم، جهاد خودرا آغازنمودند.

   مجاهدین ، سربازان اسلام و برای ادای فر یضۀ جها د که برزن و مرد افغا ن  فرض گردیده بود ، مطابق به  عقاید و  افکار و  فرهنگ وکلتور مردم خود قیام نمودند .

   مجاهدین مسلمان  برای دفع تهاجم یک قدرت استعماری و برای استقلا ل و آزادی کشور خود جهاد را آغاز کردند ، جهاد مالی و  جانی .

   مجاهدین مسلمان برای د فع تهاجم فکری و فرهنگی  یک مکتب الحادی وبرای  رشد و شگوفائی فرهنگ و کلتور مردم خود مبارزه نمودند.

  مجاهدین مسلمان افغانستان بودند  که با وجودهمۀ دشواریها و دستهایی کثیف پنهان و آشکار داخلی وخارجی ، و باهمه حیله گریها ی منطقه ای و جهانی ، با برادری و اخوت ، و با شوری و مشوره ، و با اتحاد ووحدت ، و صفوف فشرده و متحد ، به دشمن و دشمنان اسلام وافغانستان درس عبرت دادند.

 

   مجاهدین مسلمان افغانستان بودند ، که باحماسه آفرینی هایی مکرر ، دنیا را به حیرت انداخته و درس ایثار وفداکاری و جانبازی ، در راه آزادی و استقلال را ، به همه کشور هایی تحت سلطه دادند.

   مجاهدین مسلمان افغانستان بودند ، که زن و مرد آزاده و مسلمان جهان از آنهاپشتیبانی و حمایت نمودند ، ملیونها مسلمان در سراسر  جهان آمادۀ سهم گیری در جهاد افغانستان گردیدند  ، و زنهای مسلمان در سر اسر جهان با اهدای پول و حتی زیورات خود ، ازجهاد و مجاهدین افغانستان پشتیبانی نمودند .

   مجاهدین مسلمان بودند ، که برای اولین مرتبه در تاریخ منطقه ، همه مرزها و موانع مرزی را   از سرراه  خود برداشته  ، و دیوارساختگی دشمنان اسلام ، در بین ملتهایی مسلمان را واژگون کردند.

  

   مجاهدین مسلمان افغانستان بودند ، که تفوق عقیده و ایمان را برتخنیک و تکنولوژی و سلاح مدرن به اثبات رساندند.

   مجاهدین مسلمان بودند ، که نه تنها محبوب مردم خود در درون سنگر ها و در داخل جبهات و قریه جا ت و شهرها بودند ، بلکه درمناطق و شهرهایی تحت نفوذ  دشمن خود، محبوب ترین انسان ها و مورد حمایت مستقیمم مردم خود بودند.

   مجاهدین مسلمان بودند ، که باشندگان زیرسلطۀ دولت  ، بصورت داوطلبانه و با اخلاص ، کمک ها و امکانات لازم را جمع آوری کرده و برای مجاهدین  داخل سنگر ها می فرستادند .

   مجاهدین مسلمان بودند ، که نظامیان و اربابان زرو زور ، خواسته و نخواسته درداخل مناطق تحت نفوذ دولت ، سهم خویش را ازسلاح و مهمات و پول و آذوقه برایشان ارسال می نمودند.

   مجاهدین مسلمان بودند  ، که محبوبیت شان در سطح ملی وبین المللی باعث سراسیمه گی دشمن گردیده بود .

   مجاهدین مسلمان  بودند ، که در سطح ملی وبین المللی، هرکس و هرنهاد وهر ارگان و حکومت و دولتی افتخارانه آرزوی ارتباط و تماس با آنها را داشتند.

   مجاهدین مسلمان بودند ، که د ر محافل و مجالس و کنفرانس هایی بین المللی ، از جایگاه والا و برتر از دیگران برخورداربودند .

   مجاهدین مسلمان بودند ، که همه کشور هایی قدرتمند جهان آرزو و افتخار تماس و ارتباط با آنها را داشتند .

   مجاهدین مسلمان بودند  ، که روز و شب و تابستان و زمستان و مناطق هموار و یاکوهستانی را نمی شناختند ، بلکه در همه حالات ، در گرما و سرما و درفصول مختلف سال و در تاریکی و روشنی به جهاد خود ادامه دادند.

   مجاهدین  و مردم مسلمان افغانستان بودند  ، که هیچگاهی به مسائل نژادی و قومی و زبانی و سمتی روی نیاوردند ، و احزاب و سازمانها را بر اساس تمایلات و توافقات روحی و انگیزه  هایی ایمانی و اعتقادی خود انتخاب کردند. رهبر حزب ، پشتون . اما بیشترین نفوذ ، در بین دری زبانها و رهبر حزب تاجیک و اما بیشترین نفوذ دربین پشتونها.

   مجاهدین مسلمان افغانستان بودند که فریضۀ مهم جهاد را که یکی از فرائض مهم اسلام است بار دیگربه منصۀ نظر و عمل درآوردند .

   مجاهدین مسلمان افغانستان بودند که با برادری و اخوت و با شوری و مشوره و با اتحاد و وحدت صفوف به دشمن و دشمنان اسلام و افغانستان درس عبرت دادند.

  

   مجاهدین مسلمان افغانستان بود ند  ، که برای پاکستا ن و ایران و شرق میانه سپری گردیدند و از پیشرفت روسها بسوی آبهایی گرم و بحرهند جلو گیری کردند .

   مجاهدین مسلمان افغانستان بودند  ، که  ملت ها و دولت ها و کشورهایی همسایۀ دور ونزد یک ، به پاس ایثار و فداکاری شان ، آنها راقبلۀ آرزوها و آرمانهایی شان قرار داده بودند.

   مجاهدین مسلمان بودند که از حمایت و پشتیبانی تمام نهاد هایی علمی و عرفانی و فرهنگی جهان اسلام برخوردار بودند.

   مجاهدین مسلمان افغانستان بودند ، که از حمایت  همه علمای بزرگ  جهان اسلام برخورداربوده و مفتی هایی اعظم جهان اسلام؛ فتوای جهاد برحق شان را صادر فرمودند  .

   مجاهدین مسلمان افغانستان بودند ، که تمام دنیای اسلام ، همه مسلمین و مسلمات ( مردو زن مسلمان ) برای پیروزی و موفقییت شا ن بصورت مستمر دعا می نمودند .

 

   مجاهدین مسلمان بودند ، که از سنین پائین و نوجوان  ، تا افراد پیر و ناتوان در صفوف شان شرکت داشتند.

   مجاهدین مسلمان بودند ، که زنان با ایمان و مادران شهیدان  و خانواده هایی مسلمان ، در خدمت آنها و برای حمایت آنها از هیچ ایثار و فداکاری دریغ نمی کردند.

   مجاهدین مسلمان بودند که در اکثر خانواده ها بیش از یک نفر، و دربعضی خانواده ها بیش از دونفر ( دوبر ادر و یا پسروپدر ) و دربعضی تا سه و یاچهارو یا پنج نفر به نوبت به جبهه رفته و شهید داده اند.

   مجاهدین مسلمان بودند که در بعضی خانواده ها ، پدر و فرزند ، در کنار هم جهاد نموده و در کنار یکدیگر شهید شده اند .

   مجاهدین مسلمان بودند که گاهی  ، یک خانواده ( یک پدر باچند فرزند) ، باسایر اقوام و نزدیکان جبهۀ راتشکیل داده و جهاد کرده و شهید داده اند .

   مجاهدین مسلمان  بودند  ، که بهترین ها ، عزیزترین ها ، تحصیل کرد ه  گان ( داکتران ، انجنیران ، مدیران ویا رؤسا ) ، سران وبزرگان قوم ، موی سفیدان ومحبوب ترین ها، و جگرگوشه های نازدانه وجوان خود، و دربیشترموارد نان آوران خانه و در اصل هست و نیست خود را برای قربانی فرستادند.

   مجاهدین مسلمان افغانستان بودند ، که همه تلویزیونها، و رادیوها، و اخبار و روزنامه ها، را برای گزارشات جنگی خوداختصاس داده بودند .

   مجاهدین مسلمان بودند، که حماسه آفریدند و داستانها و قصه هایی قهرمانان  جهاد افغانستان  ، دنیا را متحول گردانید.

مجاهدین مسلمان بودند که کتب بیشما ر وفیلم های مختلف درهمه زبانهای معتبر دنیا به کارنامه ها و قهرمانی های آنها اختصاص یا فت و پخش و نشر گردید .

   مجاهد ین مسلمان افغانستان بودند، که باب جهاد را گشودند ،  و در دنیایی پراز فتنه وفسادو ظلم و بی عدالتی و یکه تازی و قلدری پیام جدیدی ( آزادی و استقلال ) بمردم جهان دادند.

   مجاهدین مسلمان بودند ، که با دهن بسته و با روزه در روزهایی طولانی و گرم تابستان، و در روز های نهایت سرد زمستان ، هیچ گاهی در وجائب و مأموریت  خویش کوتاهی نکرده ، فرائض و واجبات را ادانموده و رسالت خویش را در امرجهاد و مقاومت کماحقه انجام دادند .

   مجاهدین مسلمانی ( مهاجرین) که هست و نیست و خانه و کاشانه و بهترین آب و هوایی کشور خود را بخاطرخدا ترک کرده ، و به نظام الحاد وظلم نه گفته ، و زندگی درغربت و آوارگی و هجرت را در  زیر چادرها و در کمپ ها ی مهاجرین ِ، درسرمای سخت زمستان  پاکستان سپری کرده ، و به هجرت خود افتخارنموده ، و از داخل همان کمپ ها فر زندان دلبند خود را برای قربانی به جبهه  فرستاده ، تا سنت ابر اهیمی را زنده کنند .

   مجاهدین مسلمان و قهرمان بودند، که در گرمای طاقت فرسا و سو زان پاکستان تاب و تحمل خود را از دست نداده و برای بازگشت به جبه نماز شکرانه  بجای می آوردند .

   مجاهدین مسلمان بودند ، که فاصله هایی طولانی  بین پشاورتا دورترین نقاط کشور ، مثل بلخ و جوزجان و فاریاب و بادغیس و هرات راکه  به صد ها  کیلومتر میرسد ، بالوسیله شتر ، خر ، قاطر طی منزل نموده ، و خطرات ناشی از کمین  ، مین   ،  بمبارد ، حمله و هجوم دشمن ، و سرما و گرمای راه رامتقبل می گردیدند.

   مجاهدین مسلمان بودند ، که با وجود هزاران خطر زمینی و  هوایی در مسیر طولانی سفر به سوی جبهه ، نماز هایی خود را با جماعت ادا می کردند.

   مجاهدین مسلمان بودند ، که گاهی در مسیر راه بسوی سنگر ، تاچند روز را در گرسنگی و تشنگی سپری میکردند ، اما هیچگاهی احساس ذلت و خواری نمی کردند.

   مجاهدین مسلمان افغانستان بودند، که هزاران  تن شان در مسیر راه ها ، و در اثر بمباردمان ها ، و حمله ها وهجوم ها یی وحشتناک ،  آنگونه شهید و ناپدید گردیدند ، که هیچ اثری از آنها  بجا نمانده است  .

   مجاهدین مسلمان بودند ، که درتمام نقاط کشور ، و در تمام میسر راه ها ، و دشت ها و کوه ها ، شهدایی بیشماری را دفن نمودند.

   مجاهدین مسلمان افغانستان بودند ، که با اجازه و  بدرقۀ پدر و مادر و با گذشتن از زیرقرآن مجید راهی سنگر میشدند ، و دعای پدر و مادر و خانواده  بدرقۀ راه شان بود.

   مجاهدین مسلمان افغانستان بودند ،  که در طی سالیان دراز و با همه قربانیها و سختی ها یی دوران جهاد ، هیچگاهی احساس ضعف و خستگی نکرده  و هرروزاز روز قبل ، قویتر  و نیرومندتر  بمیدان می آمدند.

   مجاهدین مسلمان بودند ، که بعد از پیروزیهایی پیاپی و در سالهایی اخیر جهاد ، همه کشور هایی جهان در پشتیبانی و حمایت از آنها مسابقه می نمودند.

   مجاهدین مسلمان افغانستان بودند ، که در تئوری و عمل راهنمایی مردم اروپایی شرقی گردیده و شعار ها و مبارزات شان الگویی مبارزه و مقاومت در اروپایی شرقی و آسیایی میانه گردید و مردم پولند و چکوسلواکی و لیتونی و لیتوانی و استونی و …….. هر کدام شعار هایی مجاهدین مسلمان افغانستان را گاه و بیگاه زمزمه کرده و به مقاومت خود می افزودند.

   مجاهدین مسلمان افغانستان بودند ، که در دنیا و بخصوص جهان اسلام و جهان غرب به عنوان هیرو و قهرمان قرن شناخته میشدند .

   مجاهدین مسلمان افغانستان بودند، که طی قریب به دو دهه، همه حوادث ووقایع و جریانات مهم جهان را تحت تاثیر حماسه سازی هایی خود قرار داده بودند.

   مجاهدین مسلمان افغانستان بودند که تاریخ جهان را عوض نموده و افسانۀ ابر قدرتی را دگرگون کردند .

   مجاهدین مسلمان افغانستان بود ند ، که نقشه و جغرافیایی جهان راتغییرداده و فصل جدید و جغرافیایی جدید و مدرنی به جهان ارزانی کردند .

   مجاهدین مسلمان افغانستان بودند ، که مرز و دیوار آهنین بین دو آلمان را ، بعد از قریب یک قرن درهم کوبیده ودو کشورمختلف آلمان شرق و غرب را متحد نمودند.

   مجاهد ین مسلمان افغانستان بودند ، که دیوار آهنین دور تا دور شوروی سابق را در هم کوبیده و نیم جهان را از زیر  سلطۀ روسها خارج ساختند.

   مجاهدین مسلمان افغانستان بودند ، که در فکر و اندیشه  ، جلوغول کمونیزم راگرفته و در تئوری و عمل آنرا ازپادر آورده و نقطۀ پایانی به یکه تازی و قلدوری و زورگویی ……… آنها بخشیدند.

   مجاهدین مسلمان افغانستان بودند ، که همه پیرو پوده هایی هفتاد سالۀ قصرکریملین را ، با شهامت ها وقهرمانی ها  و ضربات کوبنده وپیاپی بر پیکر شوروی  به  سکته هایی مغزی و قلبی روبروکرده و به دیارنیستی فرستادند و نام شوروی را دفن تاریخ نمودند.

     مجاهدین مسلمان تنها یک حزب و یا گروه و یا ملیت و یا قوم خاصی نبودند ، که با یک طرح و یاپلان خارجی قیام خویش را آغاز کرده باشند . بلکه مجاهدین شامل همۀ اقشار جامعه و ملت مسلمان و باایمان افغانستان بودند ، که  علیه  دسایس  و تجاوز یک ابر قدرت خارجی به پا ایستادند . ملت و مردمی که با نثار جگر گوشه ها و داغ و درد خانواده های خود ، خم به ابرو نیاورده و با صبر و استقامت و توکل به خدا ( ج) آن چنان حماسه آفریدند ، که از لرزۀ آن دیوار برلین سرنگون و ده هاکشور آسیای میانه و اروپایی شرقی از قید وبند و اسارت هفتاد سالۀ شوروی آزاد گردیدند .

   مجاهدین مسلمان   بودند ، که در روزهایی نخست جهاد ، در برابر بزرگترین قدرت نظامی و دیکتاتوری جهان، با دست خالی و با استعانت از نصرت الهی جنگیدند .

   مجاهدین مسلمان  بودند ؛ که از اولین روزهایی طرح  توطئه و تجاوز شوروی به افغانستان ، با شکم گرسنه و پا و تن برهنه و جیب خالی در برابر قشون سرخ مقاوت کردند.

   مجاهدین مسلمان بودند ، که از پشت دیوارهایی خاکی و خانه هایی محقر و گیلی در برابر تانکها و توپها و هواپیماهایی  بمب افگن روسی سنگر گرفتند.

   مجاهدین مسلمان بودند ، که برای جهانیان غیر قابل باور بود  ، که به مقاومت یکماهه در برابر قشون سرخ تا دندان مسلح ادامه داده بتوانند .

   مجاهدین مسلمان بودند ، که مورد تائید و پشتیبانی  همه جانبۀ  سازمان ملل و مجامع مختلف بین المللی قرارگرفتند.

   مجاهدین مسلمان بودند که  ازحمایت سازمان  کشورهایی اسلامی و همه کشورهایی مسلمان ، بخصوص تمام جوامع مسلمان برخورداربودند .

   مجاهدین مسلمان بودند ، که از حمایت سازمانهایی مهم و حساس بین المللی ، بخصوص  سازمانهایی حقوق بشر ، عفو بین الملل و غیره و غیره برخورداربودند.

 

   مجاهدین مسلمان بودند  ، که از حمایت و پشتیبانی همه ملتها و دولت هایی آزاد جهان بر  خوردار بودند .

   مجاهدین مسلمان افغانستان بودند ، که با صبر و تحمل و با فروتنی و توکل به خدای پاک  به جهاد خود ادامه دادند و در نهایت از زمین و آسمان و از بر و بحر و از داخل و خارج و ازجانب  دوست و دشمن مورد حمایت قرارگرفتند که درین میان کمک غیبی و نصر ت الهی کاملا محسوس بود .

   مجاهد ین مسلمان  هیچ گاهی از روشهایی تصفیه و سرکوب وتهدیدو ارعاب و زندان و اعدام مخالفین استفاده نکرده و گاهی هم به فکر انتقام گیری نیافتادند و بهمین علت از حمایت ملی و بین المللی برخورداربودند.

   مجاهدین مسلمان بعد از پیروزی و بخاطر صلح و آرامش در کشور ، باعفوعمومی حتی جنایتکاران جنگی را به محاکمه نکشاندند ، چه جایی که  مجرمین و خائنین عادی را.

   مجاهد ین مسلمان نه تنها کسی را تعقیب و یا محاکمه نکردند ،  حتی کسی را زندان ننمودند  و  چنانچه زندانهایی کشور همیشه خالی از زندانی بود.

  

   مجاهدین مسلمان بعد از پیروزی حتی با روسیۀ متجاوز اعلام خصومت و دشمنی نورزیدند.

   مجاهدین مسلمان با توافق همه احزاب و سازمانها و گروه ها وجناح ها حکومت قانونی تشکیل دادند .افغانها  درطول تاریخ خود هرگاهی که مزاحمت هایی بیرونی و تجاوز و لشکر کشی بیگانه را درهم کوبیده و فرصتی پیداکردند تا نفسی براحت بکشند  دست بر روی دست نگذاشته بلکه با شور و شوق وعشق و علاقۀ  بدنبال علم و آگاهی و دانش و درس و مدرسه رفتند و  فضا هایی تیره و تار ناشی ازظلم وستم و تجاوز وفساد وگمراهی را با نورعلم و عرفان ، روشن  و روشنتر ساختند .

   هرگاه تاریخ افغانستان کهن را و رق بزنیم می بینیم که افغانستان کنونی بستر رشد و شگوفائی مدنیت هاو فرهنگها وادیان بزرگ بوده است و با طلوع اسلام عزیز به صفت یک قدرت جدید جهانی ، سه مرکز مهم غزنه و بلخ  و هرات که روزگاری مهد علم و دانش و فرهنگ بوده است  میتواند بهترین الگوی یک تمدن نو ظهور و اما خیلی قوی و قدرتمند امپراطوری بزرگ اسلامی بحساب آید، زیرا زادگاه و  خوابگاه ابدی   صدها عالم و دانشمند پر آوازه ایست  که دنیا را به نور علم و آگاهی و  دانش خود منور ساخته و حتی در پیشرفت و مدنیت کنونی جها ن اثر شایان داشته اند ( ابن سینای بلخی ، ابوریحان بیر ونی ، مولانا جلاالدین بلخی ( مشهور به رومی ) ، امام فخر رازی ، مولانا عبدالرحمن جامی ، خواجه عبدالله انصاری ، و درنهایت سید جمال الدین افغانی ازجملۀ صدها فرزندان و فرهیختگان این مرز و بوم اند که شهرت جهانی  دارند زیرا اساس و پایۀ بیشترین علوم  قدیم  وجدید بدست این شخصیت هایی فرزانه  گذاشته شده است .  در زمانیکه دنیا بخصوص کشور هایی پیشرفته ومدرن موجود جهان درخواب غفلت بسر میبرده و ازهمه علوم متداول عصرو زمان محروم بوده و باجهل و خرافات پنجه نرم می کردند ،این شخصیت  ها و دانشمندان بزرگ بودند که نظم و نظام و فقه و قانون آورده  و جهان را به حق و حقوق و به عدل و انصاف فراخواندند.

   و اما دشمنان اسلام و افغانستان با درک و کشف حقایق اجتماعی و با استفاده از جامعه شناسی افغانی به این اسرار و رموز ملت ما آگاهی حاصل نموده و در پی آن شدند تا این مرز و بوم  و این ملت و مردم قهرمان را با دسایس و توطئه ها مورد هجوم   قرار داده تا از رشد و شگوفائی و پیشرفت و پیروزی آنها جلوگیری کرده باشند.

   همانگونه که  افغانستان فرزندان صدیق، ایثارگر و فداکاری داشته است که درمقاطع مختلف تاریخ ازکیان و استقلال و آزادی و تمامیت ارضی کشوردفاع نموده و کشور رابسوی فلاح وآرامش وآسایش جهت داده اند و اما متاسفانه  دوستان ناآگاه وجاهلی درطمع خام استفاده جوئی برآمده و یا دشمنان آگاه و حیله گری باخواب و خیال سلطه برکشور، خود را به مهلکه انداخته اند.

    کسانی که در دوران جهاد و یا بعد ازآن حد و حدود شرعی را آن چنانکه لازم است رعایت نکرده و احساس حضور و نظارت الهی در آنها ضعیف و از زهد و تقوای لازم برخوردارنبوده ویا  بنا برظلم و مظالم و دهشت و و حشت دشمن به عدالت و انصاف عمل نکرده و یا ازعفو وگذشت درمواردی کار نگرفته و یااز امکانات جهاد و مجاهدین مطابق میل  و آرزوی شخصی استفاده نموده و یا در آن دخل و تصرفاتی نموده اند که مغایر اهداف و آرمانهائی جهاد بوده است خود و دستآورد هائی جهاد را زیرسوال برده وحربۀ بدست دشمنان اسلام داده اند .

   جمع کثیری از مجاهدین فی سبیل الله جان هایی شیرین خودرا در راه خدا قربان کردند و جمع بزرگ دیگری (اکثریت خاموش) با اخلاص و صدق و صفا و راستی در بدترین شرایط اقتصادی و اجتماعی در زیرخط فقر به جهاد خود تا پایان ادامه داده بدون اینکه از کسی و یا گروه و حزب و یا دولت و حکومتی انتظار پاداشی داشته باشند و اما افسوس  به حال کسانی که خود را مجاهد و یا حامی و پشتیبان جهاد و مجاهد  بحساب آورده ولی نه تنها مجاهدین را حمایت و پشتیبانی نکرده بلکه دست آنها رااز همه امور کوتاه نموده و به دشمنان اسلام و افغانستان رو آورده و آنها را بر  سرنوشت کشور مسلط کرده اند.

  

   ویا افراد ابن الوقت ، متملق و استفاده جویی که از امکانات جهاد ، در بدست آوردن پول و ثروت و چوکی و مقامات دولتی استفادۀ شخصی کرده اند، ویا در موارد ی این ابزار و امکانات را علیه جهاد ومجاهدین بکار برده اند .

   و یا افراد و گروه ها و حکومت هایی که فقر و فاقه و جهل و بیسوادی و زندگی قرون وسطائی و مرض و اعتیاد و اختلاف و کشمکش و تضاد  تعصب و فساد اجتماعی و بالآخره  سقوط افغانستان به دامن شوروی ازکارنامه هائی آنها ست و یا افرادی که  زندگی را در عیاشی و فساد و بی بند و باری گذشتانده و با هر نوع فضایل اخلاقی و انسانی بیگانه بوده و علاوتأ زمینه سازحرکت هائی ضد اخلاقی ، ضد انسانی و ……. بوده ، برای شان غیر قابل قبول است که افراد ویا گروه هایی را به بینند که   محبوب مردم و جامعه و در رهبری و ادارۀ مردم نقش کلیدی و رهبری کننده را ایفا کنند ، آنها باید برای اعادۀ مقام و بدست آوردن مجدد امتیازات از دست دادۀ خود تلاش کنند اگرچه این تلاش در محدودۀ بحث و مباحثه  و آرزو و آرمان و خواب و خیال خلاصه گردد  باز هم برای شان مایۀ  تسلی و و سیلۀ نشخوار خواهد بود.

  

   و اما دشمنان اسلام و افغانستان ، کسانیکه  در دستگاه هایی جاسوسی مثل (  کا ، جِی، بی ……..) عضویت دارند و یا ازحقوق بگیران و مزدوران بیگانه اند و هیچ وجه مشترکی با ملت و مردم و با دین و آئین و فرهنگ و کلتور جامعۀ خود ندارند ، و زندگی را در تابعیت و بندگی نفس و هوی و هوس سپری کرده اند  کی میتوانند دستآورد هایی عظیم مردم خود را که فروپاشی شوروی و استقلال  و آزادی و فتح و پیروزی و بنای یک کشور مستقل و آزاد و بدون وابستگی را تحمل نموده و خود را با چنین فضای سالم و پاک و بدون دخالت خارجی همآهنگ کنند .ا گرچه عقل ووجدان و انصاف  برآنها فشاروارد کند آنها یا اختیاری از خود ندارند و یا مانند افراد بیمار و مریض و معتاد به دوای مسکن ( حاکمیت بیگانه و پناه بردن به غیرو اتکا به دیگران ) عادت نموده ، خواسته و  یانخواسته باید راهی را که درطی عمرخود رفته اند به آن ادامه داده و تا مرز سقوط و تباهی به پیش بروند.

   اللهم النصر الاسلام و المسلمین اللهم ا لنصرجیوش الموحدین اللهم الف بین قلوب المومنین اللهم النصرالمجاهدین الذین قالو ربناالله ثم استقاموا اللهم اهلک ا لکافرین و المنافقین و الدهریین و الشیوعین و من اعانهم اللهم شتت شملهم وفر ق جمعهم و خرب بنیانهم و خذهم اخذ عزیز مقتدر.

 

و من الله التوفیق

       یارنجرابی

Yarna-12@hotmail.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *