لحظاتی با ياوه سرايی های خاديست آزادل (قيامت)- بخش سوم — عبدالکريم فاريابی

 

 

لحظاتی با ياوه سرايی های خاديست آزادل (قيامت)- بخش سوم

 

 

عبدالکريم فاريابی

 

قيامت ازديدگاه دانش امروزی:

برای بحث درمورد قيامت ازديدگاه دانش امروزی ، لازم است بدانيم که آيا کائنات ازلی وابدی است ، وآيا آفتاب ومهتاب وستارگان ازلی وابدی هستند وآيا انسان ازلی وابدی است ويا اينها همه آغازوانتهايی دارند وهمهء پديده های کائنات مانند انسان، روزی تولد می شوند وروزی ميميرند؟

علم امروزی باطرح نظريهء انفجاربزرگ( The Big Bang Theory) که برمبنای تحقيقات جديد فلکی ويافته های تلسکوب ها وماهواره ها واستيشن های فضايی ازقبيل " ناسا" و" هابل" استواراست، نظريهء ازلی بودن جهان وماده را رد می کند وبدين نظراست که کائنات،تقريباً شانزده ملياردسال پيش ازامروزدراثريک انفجاربزرگ بوجودآمده است وگازهای اوليهء اين انفجاربزرگ هنوزدرفضا وجوددارند؛ اما اين پايان داستان نيست ودانش امروزی  نظريهء ديگری را نيز مطرح می کند که  آن عبارت  است از The Big Crunch Theory  يعنی نظريهء تصادم بزرگ ويابرخوردبزرگ، وطبق اين نظريه، روزی فراخواهدرسيد که اين کائنات بزرگ واين سيارات بيشمارازحرکت بازخواهند ايستاد وزندگی به پايان خواهد رسيد؛ وما تفصيلات اين نظريه را بعداً ارائه خواهيم کرد. ازينجا روشن می گردد که اعتقاد به ازلی وابدی بودن جهان که ملحدين براساس آن، وجود ذاتی به نام خدا وآفريدگاررا رد می کنند ومعتقد اند که ماده هميشه بوده است وهميشه خواهد بود ، اعتقادباطلی است واساسی ازصحت ندارد.

پس درارتباط با کائنات وآغازوانجام آن، دونظريهء علمی وجوددارد که يکی انفجاربزرگ نام دارد وديگری تصادم بزرگ ونظريه سومی که اين دونظريه به آن متکی هستند وکاملاً به اثبات رسيده است، نظريه توسعه وگسترش روزافزون فضاست؛ واينک شرح هريک به طورمختصر:

 

1- نظريهء انفجاربزرگ( The Big Bang Theory)

اين نظريه می گويد: جهان ما تقريباً شانزده مليارسال پيش ازامروزدراثرانفجارذره يی که بسيارکوچک ترازذرات اتمی است ، بوجود آمده وشکل گرفته است؛ وما برای اينکه شرح دقيق تری ازين انفجاربزرگ وآغازجهان هستی ، ارائه داده باشيم، مطلب ذيل را درمورد آن از" ويکی پديا دانشنامهء آزاد" درينجا نقل می کنيم: " مهبانگ يا انفجاربزرگ(به انگليسی : Big Bang) يک نظريهء علمی است ،ولحظهء آغازهستی را گويندکه کل هستی( شامل زمان وسه بعد) ازآن هنگام برطبق اين نظريه، شر وع شده است  .

برطبق اين نظريه،جهان ما ازذرهء بسيارکوچک ترازذرات بنيادی بوجودآمد.البته علم فيزيک درآن لحظه وجودنداشت. وبه اين حالت، تکينگی  گويند. درواقع برطبق اين نظريه، ازاين تکينگی ، جهان منفجرشد وازاين ذره، همهء ذرات بنيادی به وجودآمدندوشروع کردند ازمرکزآن دورشدن، که ملياردها کهکشان وازجمله کهکشان شيری بوجود آمدند".

آنگونه که ازشرح بالا آشکارمی گردد، ذرهءبسياربسيارکوچکی که خيلی خُرد ترازاجزای اتم ودرواقع برابرباصفروهيچ بوده است، تقريباً شانزده ملياردسال پيش ازامروزباشدت تمامی منفجرمی گردد وازآن ، مکان وزمان وآفتاب ومهتاب وزمين وآسمان وکهکشان ها وسائراجرام سماوی بوجود می آيند.

اين تئوری يا نظريه که درحال حاضر طرفداران زيادی دربين دانشمندان دارد وقابل قبول ترين تئوری ازجملهء تئوری های ارائه شده درمورد چگونگی پيدايش کائنات است،بعدازان ارائه شد که دانشمندان علوم فضا دراثرکاوش ها وتحقيقات فضائی خود بدين نتيجه رسيدند که کائنات درحال گسترش روزافزون است وکهکشانها واجرام سماوی روزتاروزبه سرعت ازهمديگردورمی شوند.

ادوين هابل ستاره شناس امريکايی نخستين کسی بود که اين تئوری را ارائه کرد. دانشمندان برای دريافت حالت سيارات واجرام سماوی واينکه آيا آنها موقعيت ثابتی دارند ويا ازما دورويا به ما نزديک می شوند،تجربهء لابراتواری ساده يی بالای نورآنها انجام دادند ؛ وآن تجربه مبتنی براين اصل فيزيکی بود که وقتی نورسياره يی وياجرمی ازاجرام سماوی به ما نزديک می شود، دارای طيف آبی وهرگاه ازما دورمی گردد دارای طيف سرخ می باشد واگراين سياره وياجرم آسمانی دارای موقعيت ثابتی باشد، نورآن دارای طيف های هفتگانه) سرخ ، نارنجی ، زرد ، سبز، آبی ،نيلی وبنفش )است ؛ وبعدازاجرای اين تجربه ، دريافتند که نورسيارات ، دارای طيف سرخ هستند وبدينگونه با قاطعيت به اين  نتيجه رسيدند که اجرام سماوی وکهکشانها درحالت دورشدن ازما وازهمديگرهستند وسرعت دورشدن شان ازهمديگروازکرهء خاکی ، تقريباٌ برابر باسرعت نوراست که دريک ثانيه سه صد کيلومتررا طی می کند.

ستاره شناسان، کائنات را به بالون يا پوقانه يی که برروی آن نقش های متعددی وجوددارد، تشبيه کردند که با دميدن هوا به آن، هرلحظه بزرگتروبزرگتر می شود وبديهی است که هرچه اين پوقانه ، بزرگترمی شود ، اشکالی که برروی آن وجود دارندازهم فاصله می گيرند ودورمی شوند.

ارائهء اين نظريه، لزوماً به معنی گسترش ووسعت يافتن روزافزون کائنات بود ،لذا دانشمندان گفتند که چون کهکشان ها به سرعت ازما دورمی شوند بنابرين می توان قاطعانه گفت که کائنات درحال گسترش است.

 

2 – گسترش کائنات( Expanding Universe Theory )

آنگونه که دربالا گفته آمد کشف دورشدن کهکشانها واجرام آسمانی ازهمديگر، دانشمندان را قانع ساخت که جهان ما درحال گسترش است واين گسترش ازهمان آغازانفجاربزرگ شروع شده وتازمان معينی ادامه خواهد داشت. دانشمند مصری دکتورزغلول النجارکه دررشته زمين شناسی دکتورا دارد ودرتعدادزيادی ازدانشگاههای عربی وغربی سمت استادی داشته است، کشف علمی گسترش کائنات راضمن يک بحث تلويزيونی چنين تشريح می کند: " زمانيکه ستاره شناسان درثلث اول قرن بيستم مشاهده کردند که نورسيارات به رنگ سرخ، مائل است، ازخويش پرسيدند : آيا اين بدان معنی است که سيارات ازما دورمی شوند؟ واگردورمی شوند، پس نيروی جاذبه چه نقشی را درين ميان بازی می کند؟ بدينگونه درنيمهء اول قرن بيستم بگومگوهای دامنه داری درگرفت تااينکه برای دانشمندان اين حقيقت که جهان ما درحالت گسترش دائمی است، روشن گرديد ؛ وازهمينجاست که کهکشانها ازما وازهمديگربا سرعتی که احياناً نزديک به سرعت نوراست ( سه صد هزار کيلومتردريک ثانيه ) فاصله می گيرند".

 

3-  برخورد بزرگ (The Big Crunch Theory)

اين نظريه می گويد:وسعت وگسترش کائنات تا ابد ادامه نمی يابد بلکه روزی فرامی رسد که نيروی فرار ازمرکزکه عامل اصلی دورشدن کهکشانها ازهمديگراست، به ضعف وسستی گرائيده وسرانجام ازبين می رود وبرعکس، نيروی جاذبهء اجزای کائنات را دوباره بسوی خود می کشد ودرنتيجه همهء کائنات دريک ذرهء خيلی کوچک شبيه ذره يی که ازانفجارآن باعث بوجودآمدن کائنات درمرحلهء اول شد، جمع گرديده وانفجاربزرگ ديگری باعث تولد جهانی نو وکائناتی ديگرمی شود.

البته همانگونه که اکثريت دانشمندان معاصر، نظريهء انفجاربزرگ را پذيرفته وبرنظريهء ازلی بودن کائنات خط بطلان کشيده اند، وبرای جهان ، آغازوروزتولدی قائل شده اند که از13 تا 16 ملياردسال تخمين زده می شود، هم بدينسان، دانشمندان بزرگ معاصرمعتقد به فنای اين کائنات وازبين رفتن آن هستند ، وبدينگونه نظريهء ابدی ودائمی بودن جهان را که ماديون با مطرح کردن آن ، منکروجود آفريدگارهستند، رد می کنند؛ اما درمورد اينکه جهان چگونه وبه چه شکلی ازبين خواهدرفت، سه نظريه وجوددارد: 1- گسترش ووسعت جهان ودورشدن کهکشان هاازهمديگرتا وقتی ادامه خواهد يافت که دراثردوری بيش ازحدشان ازهمديگرواززمين ما ، تاريکی وسردی وحشتناکی همه جارا فراگيرد وزندگی برای هيچ زنده جانی ممکن نباشد. 2- سوخت اتمی همهء کهکشانها تمام شده  وبرخورد بزرگ آنها پايان عمرکائنات خواهد بود. 3- نيروی جاذبه که درواقع عامل بهم پيوستگی اجزای کائنات است، سرانجام برنيروی گريزازمرکز که عامل  انبساط وگسترش روزافزون کائنات است، غالب گرديده وباعث آن خواهد شد که همهء اجرام سماوی وکهکشانها دوباره جذب همديگرشده وکتلهء واحدی را تشکيل بدهند وبا انفجاربزرگ( Big Bang) ديگری ، جهان وکائنات ديگری بوجود آيد. اين نظريه سومی را دانشمندان با مثال ساده يی تقويت می بخشند؛ بدين شرح که ايشان گسترش کائنات  وکهکشانهای دورشونده ازهمديگرواززمين را به آله های آتش بازی تشبيه می کنند ومی گويند: وقتی شما – مثلا- موشکی را که پرازموادمنفجره است به زمين منفجربسازيد، آن موشک را نيروی انفجارتا فاصلهء معينی بالا می برد ولی بعدازآن که نيروی انفجارتمام شد، ديگرآن موشک بالا نمی رود بلکه به زمين يعنی مصدراصلی خود بازمی گردد؛ چون ديگرنيروی بالا برنده يی وجودندارد، اما نيروی جاذبه وجوددارد که آن موشک را بسوی خود می کشد؛ هم بدينگونه است وضع کهکشان ها وکائنات؛ يعنی انفجاربزرگ باعث انبساط وگسترش روزافزون کائنات گرديده است ، واين نيروی همان انفجاربزرگ است که هنوزهم با تمام قوت، کهکشانهارا ازهمديگردورمی سازد وکائنات راگسترش می دهد، ولی زمانی فراخواهدرسيد که نيروی دافعهء آن انفجاربزرگ ضعيف گشته وبه پايان برسد وآنوقت است که نيروی جاذبه ، همهء کهکشانهارا بهم وصل می کند وبه تعبيردانشمندان، برخوردبزرگ(  The Big Crunch) صورت می گيرد.

اين سه حالت يا بهتربگوئيم سه تيوری فنای جهان وپايان عمرکائنات که علم جديدبعد ازتحقيقات ومطالعات مبتنی برتازه ترين عکس های گرفته شده توسط ماهوارهء هابل ازفضا، ارائه کرده است، همه بريک حقيقت تأکيد می ورزند وآن اينکه پايان عمرکائنات درهرحال به شکل مخيف ووحشتناکی صورت خواهد گرفت؛ يعنی اگرانبساط وگسترش کائنات همچنان ادامه يابد کاربجايی خواهد کشيدکه ديگر قوهء جاذبه نتواند، اجزای کائنات واتمهای تشکيل دهندهء آن را باهم درارتباط ومتماسک نگهدارد ودرينصورت است که همهء اجزای کائنات بشمول تريلونها کهکشان ازهم خواهند پاشيد وباصطلاح ذره ذره خواهندشد واگرهم انبساط وگسترش جهان، سرانجام متوقف گردد، آنوقت است که نيروی جاذبه، همهء اجزای کائنات بشمول اجرام سماوی را بخود جذب نموده وبه کتلهء واحدی درست مانند همان نقطهء کوچکی که ازآن ، انفجاربزرگ(Big Bang ) بوجود آمد، تبديل خواهد کرد ودرينصورت نيز بر خورد وتصادم اجرام سماوی باهمديگرناگزيرخواهد بود؛ وازهمين جهت، دانشمندان، تئوری های پايان عمرکائنات را The Big Crunch "" ناميده اند که به معنی "تصادم بزرگ" است.  حال بربندهء جاهل وبيسواد مارکس ( خاديست آزادل ) است که ازاين دانشمندانی که تئوری تصادم بزرگ( Big Crunch) را مطرح کرده وبرخورد وحشتناکی دربين اجزای کائنات وذره ذره شدن اجزای آن را پيشبينی می کنند، بپرسد که بعدازين برخورد ودرهم پاشيدن ملياردها کهکشان وتريليونها سياره، باصطلاح توته ها وقطعات متلاشی شدهء آنها به کجا می روند؟؟؟!!!

اکنون بيائيد ببينيم آيا اين سه تيوری انفجار بزرگ، وسعت کائنات، تصادم بزرگ، کشف هايی هستند کاملاً تازه وبکر ودست نخورده که ساينس وعلم جديد بدان دست يافته ويا اشاراتی درمورد آنها درکتاب خالق کائنات وآفرينندهء انفجاربزرگ وگسترش دهندهء جهان وبه پايان رسانندهء عمرآن، وجوددارد؟!

تئوری انفجاربزرگ می گويد: همهء کائنات دريک نقطه ، بسته بودند وانفجاربزرگ آنهارا بازکرد؛اما قرآنکريم چهارده قرن پيش ازاين تئوری گفته است:" اَوَلَم يَرَالَّذِينَ کَفَرُوا اَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالاَرضَ کَانَتَا رَتقاً فَفَتَقنَاهُمَا وَجَعَلنَا مِنَ المَاءِ کُلَّ شَیءٍ حَیٍّ" الانبياء 30،  يعنی :" آيا انديشه نمی کنند کافران که آسمانها وزمين باهم بسته بودند وما آنهارا ازهمديگر بازکرديم" سورهء مبارکهء انبياء – آيهء 30

دکتورزغلول النجار د رين رابطه می نويسد: " رتق در لغت عکس فتق است ؛ زيرا رتق به معنی جمع وضم وبهم پيونددادن است ، واين توصيف قرآنی ، توصيف خيلی دقيق حالت نخستين کائنات درداخل جرم ابتدائی خود پيش ازانفجاربزرگ است؛ ويا اين توصيف بازگشت عمليهء گسترش کائنات به عقب همراه با زمان است( مرحلهء رتق).

وفتق عبارتست ازانفجاروانتشاروانفصال ( مرحلهء فتق وگسترش کائنات).

اين تيوری ( تيوری انفجاربزرگ) که دردانش تجربوی فقط درسطح يک تيوری، مطرح است، درکتاب الهی، هزاروچهارصدسال پيش ازامروزبدان اشاره شده است، واين اشاره ، خودکافيست که اهميت علمی آن بالا برود.بنابرين ، کائنات ما با جرم يگانهء نخستين آغازشد ( مرحلهء رتق) واين جرم ، منفجرشد( مرحلهء فتق) وبه توده يی ازدود مبدل گشت( مرحلهء دود) ، ودانشمندان علوم تجربوی توده يی ازخاک می گويند درحاليکه قرآنکريم می گويد: " ثُمَّ استَوی إلَی السَّمَاءِ وَهِیَ دُخَانٌ" سورهء مبارکهء فصلت، آيهء 11. يعنی " بعد متوجهء آسمان شد درحاليکه دود بود". وتجربه ثابت ساخته است که جرمی با چنين کثافت عالی وقتی که منفجرمی شود حتماً به توده يی ازدود تبديل می شود. وتعريف علمی دود اينست که: دود جسمی است که بخش اعظم آن را گازتشکيل می دهد ودارای مقداری ازاجسام سخت ومقداری سياهی وتيرگی ومقداری هم حرارت است."   اعجاز علمی درقرآن کريم نوشتهء دکتورزغلول النجار.

آری، چيزی را که علم تجربوی( ساينس) تازه کشف نموده  ونام آن را انفجاربزرگ( Big Bang) گذاشته، قرآنکريم چهارده قرن پيش ازامروز بدان اشاره کرده است.

هم بدينسان مسئلهء گسترش روزافزون کائنات نيز که ازاکتشافات قابل فخرعلم جديد بشمار می آيد، چيز تازه يی نيست زيرا قرآنکريم درآيتی که معنی آن کاملاً روشن وصريح است،گسترش روزافزون ومستمر کائنات را چنين بيان نموده است: " وَالسَّمَاءَ بَنَينَاهَا بِأيدٍ وَ اِنَّا لَمُوسِعُونَ" [ الذاريات ، آيهء 48] يعنی " وآسمان را با قدرت آفريديم وما آن را هميشه گسترش می دهيم".

آنهايی که به زبان عربی ( مادروممد زبان فارسی) وارداند ومانند خاديست آزادل بی سواد نيستند، می دانند که لفظ" الموسعون" که درآيهء کريمه استعمال شده، اسم فاعل است ، وخاصيت اسم فاعل، استمرار وثبات دريک عمل است، بنابرين معنی  جملهء " وانا لموسعون" درآيهء کريمهء فوق، اينست که : ما آسمان را با قوت خود آفريديم ويقيناً ما آن را ازهمان صبحگاه آفرينش تا پايان عمر کائنات ، وسعت وگسترش می دهيم.

آنچه ازادات تاکيد درکلمهء" اِنَّا"و مفهوم دوام واستمراريت درکلمهء" الموسعون" دانسته می شود، اينست که کائنات ازآغاز آفرينش تا اکنون وتا پايان عمرجهان ، درحالت وسعت وگسترش است واين حقيقتی است آشکاروانکارناپذير؛ واين درست همان چيزی است که علم امروزی( ساينس )  تازه بدان دست يافته ،اما قرآنکريم چهارده قرن پيش ازساينس و"ادوين هابل" و  " ناسا" آن را بيان داشته است؛ وبرای کسی که عقل سالم وفطرت پاک ازآلودگی های افيون مارکسيسم دارد، همين کافيست که به آسمانی ووحی بودن قرآن ايمان بياورد، زيرا چهارده قرن پيش ازامروزنه تلسکوبی وجود داشت ونه ماهواره يی ونه تحقيقات فضايی، پس محمدپيامبراسلام که درود خدا بروی وياران واهل بيتش باد، چگونه توانست چنين حقيقت علمی بزر گی را بيان کند، درحاليکه امی بود ؟!

 

نگارمن که به مکتب نرفت وخط ننوشت

به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد

 

پرواضح است که اين شاگرد دبستان وحی ازنزد خود سخن نمی گفت بلکه سخنان آفريدگارکائنات را به انسانها ابلاغ می کرد( وماينطق عن الهوی ان هو الا وحی يوحی).

تيوری پايان عمرکائنات (The Big Crunch Theory ) نيزازوقائعی که قرآنکريم آن را چهارده قرن پيش ازامروز بيان داشته وساينسدانان ، تازه آن را کشف می کنند، سخن می زند. قرآنکريم ازبرهم خوردن نظام کائنات وتصادم وبرخورد اجرام آسمانی  باهمديگروتاريک شدن وازبين رفتن نورآفتاب ومهتاب وستارگان وبهم پيوستن ماه وخورشيد درهنگام قيامت وپايان عمر کائنات، سخن می گويد وعلوم تجربوی امروز نيز عيناً همين گفته های قرآنی را تکرار می کند ، ونام اين وقائع وحشتناک را The Big Crunch  می گذارد؛ واگرخاديست آزادل با شنيدن کلمهء " تصادم بزرگ" ازترس سکته کند گناه ما نيست، چون اين اصطلاح را ما اختراع نکرده ايم، بلکه آن رادانشمندان غربی  بعد ازمطالعات دقيق درمورد فضا وکائنات، وضع کرده اند!  

 

کوتاه سخن اينکه:

  قرآنکريم ازلی بودن کائنات را ردمی کند ودانش امروزی نيزآن را رد می نمايد.

– قرآنکريم می گويد جهان ازعدم آفريده شده ودانش امروزی نيز برآن تاکيد می ورزد.

– قرآنکريم می گويد آسمان وزمين دراصل باهم پيوسته بودند وخداوند آنهارا ازهم جدا کرد ودانش امروزی نيزبا مطرح کردن تيوری ( Big Bang) ازچنين چيزی سخن می گويد.

– قرآنکريم می گويد ما کائنات را آفريديم وپيوسته آن را گسترش می دهيم ودانش امروزی نيزازگسترش روزافزون وبلاتوقف کائنات ازهمان لحظهء نخستين " انفجاربزرگ" تا حالا وتا پايان عمرکائنات ، خبرمی دهد.

– قرآنکريم می گويد کائنات ابدی هم نيست وروزی عمرآن به پايان می رسد ودانش امروزی نيزمی گويد کائنات وآنچه که درآن است، دائمی وابدی نيستند وآن روزفرارسيدنی است که همه چيزپايان يابد وکائنات ما ازبين برود.

– قرآنکريم ازوقائع وحشتناکی درهنگام قيامت وپايان عمرجهان ، خبرمی دهد ودانش امروزی نيز چنين چيزی را می گويد واز تصادم وبرخورد کهکشانها واجرام سماوی باهمديگرونابودی وحشتناک کائنات، خبرمی دهد.

– قرآنکريم ازتيره وتارشدن آفتاب ومهتاب وستارگان درنزديک قيامت خبرمی دهد ودانش امروزی نيزمی گويد سرانجام روزی فراخواهدرسيد که سوخت اتمی  اجرام سماوی بشمول آفتاب به پايان برسد وآنها همه تيره وتارشوند.

– قرآنکريم ازبهم پيوستن آفتاب ومهتاب درنزديک قيامت خبرمی دهد ودانش امروزی می گويد مهتاب همه ساله سه سانتی متر ازما دورمی شود واين دورشدن مستمر، روزی مهتاب را درمحدودهء جاذبهء آفتاب داخل می سازد وآفتاب آن را می بلعد.

دربخش بعدی با تفصيل بيشترازاشارات علمی قرآنکريم درمورد آفتاب ومهتاب وکهکشانها وسائرپديده های کائنات، صحبت خواهيم کرد .

اينک دررابطه با موضوعاتی که بيان داشتيم، فلم های علمی ذيل را دراختيارخوانندگان عزيزقرارمی دهيم:

 

1- فلمی بزبان فارسی:

https://www.youtube.com/watch?v=B1SuOvpJxIU&feature=relmfu

 

2- فلمی بزبان فارسی:

https://www.youtube.com/watch?v=fPhpMV3hEu8&feature=relmfu

 

3- فلمی بزبان انگلیسی:

https://www.youtube.com/watch?v=qgiS0WCZkpc&feature=related

 

4- فلمی بزبان عربی:

https://www.youtube.com/watch?v=tjZbOkj2Vp4&feature=related

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *