تبصره و تو ضیحی خدمت آقای اسلام الدین رنجبر و تمام خوانندگان محترم

 

تبصره و تو ضیحی خدمت آقای اسلام الدین رنجبر و تمام خوانندگان محترم

 

چندهفته  قبل  مضمونی به اداره سایت  صدای افغان  مواصلت نمود که  در آن از نام  فقیر محمد کتوازی  بصفت نویسندۀ مضمون استفاده شده بود.

 

چون سایت صدای افغان روی پالیسی خاص خودش هرگز نمیخواهد از خط حقیقت خارج شده  و راه عقده گشایی های ناروا یا  مدح و ذم نا بجا  را پیشه گیرد لذا از نشر مضمون مذکور جلو گیری صورت گرفت.

 

درین اواخر (04/09/2008)  آقای دیگری  بنام اسلام الدین رنجبر مضمونی را ارسال داشته  و همزمان با آن  مضمونی را که قبلا  بنام آقای کتوازی به اداره سایت رسیده بود نیز فرستاده  با تفاوت اینکه این بار همان مضمونی که قبلا بنام  آقای کتوازی برای ما رسیده بود آنرا با تصرف خیلی ناچیزی  بنام آقای دیگری  ( احمد ولی طوفان) فرستادند.

 

این نوشته ها همان حدس و گمان مارا بواقعیت پیوند داد که نوشته اولی نه روی احساسات صادقانه بلکه روی خواهشات خاصی و از جمله عقده های سیاسی و ایدیولوژیکی که با تأسف زیاد در جامعه عقب افتیده ما رواج وسیعی یافته است،  به  قید قلم گرفته شده است.

 

با یاد آوری مطلب بالا میخواهیم یکبار دیگر و برای تمام همکاران  و مراجعه کنند گان عزیز و محترم خویش یاد آوری نماییم که  صدای افغان هرگز نمیخواهد تا بوقی باشد برای تصفیه حساب های افراد و گروه های سیاسی و ایدیولوژیکی.  ما هرگز نمیخواهیم به نزدیک ترین دوستان  مدح و ستایش بیجا صورت گیرد چنانچه هرگز اراده نداریم تا بر علیه سر سخت ترین دشمنان و حریفان  بدگویی و  تهمتهای  بیجا و هوایی پرتاب گردد.  در مورد افراد خاصی  و یا گروه های بخصوصی  طبیعی است که افراد یک جامعه  نظرات متفاوتی دارند اما افراد سالم نباید  حقایق را فدای خواهشات  فردی، گروهی، فکری و سمتی خود بدارند، در غیر آن مردم در قسمت حقایق و واقعیت های ثابت و معلومدار نیز مشکوک شده در نهایت شک و ناباوری بر هرگوشه یی سایه گستر شده  فرهنگ شایعه و آوازه تابش تند تری داشته و روح ناباوری را در جهتی  و خوش باوری های خام را در گوشه دیگری تازه تر میسازد. انسان های روشن ضمیر نباید هنگام  داوری  احساسات خودرا حَکم سازد و یا اینکه قضایای چند بُعدی را در یک بُعد آن خلاصه کرده و آنرا مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد و از ابعاد دیگر وا بسته به آن چشم پوشی نماید.

 

امید است تا دوستداران و علاقه مندان گرامی متوجه خط مشی مشخص ما شده باشند  و هیچگاهی دریچه افراط و تفریط را در دوستی ها و یا ( دشمنی ) هایشان از طریق  صدای افغان ببیرون نگشایند.

 

صدای افغان

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *