ستارة افغان رشد هنر موسيقي ، يا تاراج مردم فقر زده و مظلوم — ف. فرهمند

 

ستارة افغان رشد هنر موسيقي ، يا تاراج مردم فقر زده و مظلوم

 

ف. فرهمند

 

با ظهور تلويزيون هاي خصوصي، بازار برنامه هاي تجاري اوج گرفت. تا انجا كه 70 تا 80 درصد نشرات تلويزيون ها را برنامه هاي تجارتي و پول ساز اشغال نموده است.معلوم نيست تلويزيون ها براي زندگي سياسي ،اجتماعي ، فرهنگي واقتصادي اين ملت هم توجه دارند ياخير؟

برنامه ستارة افغان ، يكي از همين برنامه هاست .  در رابطه به اين برنامه دو ديدگاه وجود دارد :

برخي  به اين باور اند كه برنامه ستاره افغان، درراستاي رشد موسيقي افغانستان بسيار مفيد است. امروز مردم وقتي هنرمند را مي بينند ،‌توجه مي كنند وتشويق مي نمايند، درحاليكه در گذشته ها چنين نبود .

اما اكثريت مردم به اين باور اند كه اين برنامه ، ترفنديست براي تاراج جيب مردم افغانستان و پيوندي به رشد موسيقي ندارد . دراين زمينه جند مورد را استدلال را مي نمايند:

1-با انكه هيات داور در برنامه وجود دارد ، اما اين هيات جز در نخستين گزينش ، ديگر هيچ نقشي براي انتخاب اواز خوانان ندارند. دربرنامه پنجم ستاره افغان ديديم كه يك دختر را هيات داور مي گفت: ‌تو آواز خوان نمي شوي . اما هربار اعلان مي شد كه او راي بيشتر گرفته و با زهم باقي مي ماند. و هر بار يك كسي كه استعداد هم داشت حذف مي شد. اين بدان معناست كه حضور هيات داور يك چيز اضافيست.

2-تدويركنندگان و يا راه اندازان اين برنامه ، عملكرد خاينانه يي را هميشه جاري ميدارند وآن اينست كه هربار به تدريج اواز خوانان را از اقوام مختلف در برابر هم قرار مي دهند و به اين اساس نفاق را بيشتر دامن مي زنند تا در رقابت آنها، ‌پول بيشتر به جيب تلويزيون و يا كمپني سرازير شود. حتي به بهاي يك خيانت ملي باشد. قسمي كه شما مي بينيد  از 8 يا 10 نفر باقيمانده ، يكي تركمن است ،‌دو تا ازبك، ‌دو تاجيك و دو پشتون،‌دو هزاره .. وقتي 4 نفر ياقي ميماند حتما از چهار قوم است  ، تا در رقابتي كه ايجاد مي كنند تمام اقوام درمقابل هم قرارگيرند و پول شان به جيب كمپني سرازير گردد.

3- تلويزيون ويا كمپني ، تعداد راي دهندگان را ا علان نمي كند و فقظ مي گويد : فلان هنرمند حذف شدو راي كم آورده بود. اين از آن جهت است كه اولا با  انتخاب خوبش اقوام را دربرابر هم قرار دهند و ديگر  اين كه ماليه دولت را نپردازند. شايد هر نامه ستاره افغان با درنظر داشت تبليغاتي كه مي شود، بيشتر از چند ميليون دالر عايد داشته باشد. اما كمپني اين عايد را اعلان نمي كند وبا پرداخت رشوه اندك وزارت مخابرات را نيز آرام مي سازد و ماليه دولت را نمي پردازد. اين يك دين ملي است كه وزارت مخابرات دراين مورد كنترول داشته باشدكه ندارد. وزارت ماليه نيز دراين مورد سكوت نفرمايد.

4-  دريك نگاه گرفتن پول مردم شايد ،‌امر عادي وانمود شود؛‌اما ، درعمل تاراج دارايي مردم بدين شكل ، بدتر از قاچاق مواد مخدر و برترين و بالاترين شيوه فساد و خيانت ملي است. ملت مظلومي را كه نياز به آموزش وتعليم و تربيه  و آگاهي دارد، در غفلت نگهداشتن و با استفاده از غفلت او، ‌دارايي اش را تاراج كردن خطرناكتر از هر خيانتي است.

5- وجود خيانت و سو استفاده، از طرز العمل برنامه پيداست. يك شخص مي تواند از يك موبايل هزار راي بدهد . اين عمل همچنان كه عطش ثروت اندوزي كمپني و تلويزيون را نشان مي دهد ، يك بار ديگر نشان مي دهد كه هيات داور حرف مفتي بيش نيست. بي هنر ترين كس مي تواند با صرف پول هنرمند روز شود و هنرمندان رانده شوند. يكي از هنرمندان كه ستاره شده بود مي گفت :‌من تنها از موبايل خود 50 هزار راي براي خود فرستادم . همينگونه كردند برادران و اقارب من. اين را چه نام مي گذاريد ؟ خدمت به هنر موسيق ويا دزدي و خيانت ملي و چپاول مردم بيچاره؟

به اين اساس برنامه ستاره افغان كه در زير زرق و برق و تبليغات ، ماهيت اصلي خويش را پنهان نموده است ، برنامه يي است براي تاراج دارايي و جيب ملت غافل و مظلوم افغانستان، دزدي ماليه دولت ، خيانت به راي هنرمندان بخاطر مقابل ساختن اقوام در برابر هم ،‌خيانت ملي در راستاي رشد قوم گرايي و دامن زدن به اين اصل به گونه پنهان، استفاده از هنرمندان خوب كشور براي فريب مردم  با پرداخت يك يا دو هزار دالر، بي اثر و عاطل بودن هيات دراين پروژه،

ما به اين باوريم . اگر  شما چنين مي انديشيد و يا به گونة ديگر مي توانيد ديدگاه خود را با ما شريك سازيد.

و یا هم اگر با ما موافقید این نبشته در هر جای که خواسته باشید نشر و تکثیر نمایید تا همه جوانان و مردم کشور ما آگاه شوند که درین سرا در پس پرده چه میگذرد.

 

ف. فرهمند

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *