جنگ ازديدگاه اسلام! — شاهين پوپلزی

 

 

جنگ ازديدگاه اسلام!

 

 

           دين مقدس اسلام جنگ ، تجاوز ، ظلم وكشتار را نه تنها تائيد نمي نمايد بلكه هميشه عليه ان قرارگرفته ومسلمين را ازآن نهي نموده است ، اصل ضرورت بوجود آمدن اسلام ازابتدا تا به امروز همانا براي ازبين بردن بي عدالتي ، ‌ظلم ، استبداد  ، قتل عام ، غارت وغيره مفاسد اجتماعي واخلاقي بوده است ،‌زمانيكه اعراب بجان هم افتاده بودند درآن هنگام آنان به بهانه هاي مختلف  قتل وقتال ، غارت گري هارا براه انداخته بعداً‌امپراتوري ها را بوجود مي آوردند وفرزندان آنان به فرزندان آدم ترحم  نداشتند ،جان دختران گرفته شد ه زنده بگورميشدند  ، انسان هاي آزادمنش برده گماشته ميشدو ارزشي نداشت ، درآن هنگام مفاسد اجتماعي درجهان چنان بيداد ميكرد كه ذره ازنورانسانيت وشرافت درآن ديده نميشد آنگاه خداوند (ج)  دين مقدس اسلام را جهت رهنمايي  وهدايت انسانها گزيد تا انسان ها براه ثواب ، عدالت اجتماعي وبرچيدن مظالم وخرافات هدايت شوند ، برمبناي ارشادات دين مقدس اسلام بود كه پيامبربزرگ اسلام جامع ترين درس اخلاق وانسانيت را به مردم آموخت كه هرگزكسي چنان هدايت نشده بود سلوك ورفتار پيامبراسلام در اجتماع نمونه اخلاق والگوي بزرگ انسانيت ، شرافت ، نجابت ، تقوا وپاكيزگي بودكه درگيتي بوجودآورد.

برخورد اجتماعي اين رهبربزرگ نه تنها با ملايمت بود بلكه كفارومشركين نيزازمرحمت وحسن گفتاروكردارآنحضرت بي بهره نبودند . اسلام بجاي جنگ وضديت با دشمن دايم ازدرمفاهمه ، برهان وتعقل پيشامد نموده  ورهروانش را نيزدراين روش نصيحت كرده است ، هيچگاهي پيامبردرراه دعوت به اسلام ومسلمان ساختن كفارومشركين ازجنگ به حيث اولين پيشامد استفاده نكرده است .

       اسلام هرگزبه هيچ كس وبه هيچ گروهي اجازه نميدهد كه بالاي فردي ، گروهي ، قومي ، ملتي وكشوري بنام دين مقدس ظلم وتعدي كند ، اصلاً تجاوز وازحد گذشتن واستبداد كردن دراسلام وجود نداردوامروز منافقين جهت بدنامي اين دين به آن مبادرت ميورزند درجوامع اسلامي بعضاً رفتارها وعملكردهاي انسانها با استفاده ازاين دين مقدس خلاف ارزش هاي معنوي آن انجام داده اند كه  درسرگذشت خود ننگ وعارآفريده اند . هرقدرت نابكاري كه خواسته است  به اهداف خود برسد ازمقدس ترين كلمه ها وارزش هاي دين مقدس اسلام استفاده سوء كرده است. انان براي تحريك و كشانيدن مردم وتنظيم شان به صفوف جنگهاي وحشيانه، جنبه مشروعيت دادن براي قتلها ، غارتها وبقيه ناهنجاريها ازعقايد وباورهاي مردم ناآگاه جهت برآورده ساختن اميال خويش استفاده كرده اند درنتيجه حاكم به هدف بي بقايش رسيده ومردم مثل هميشه بدترازآن زندگي فاقه وشاقه را نصيب گرديده اند . مردم ايكه همه عمردر بدبختيهاي روزگاران تا به زانوفرورفته اند وفرصتي براي توسعه دانش وآگاهي نيافته اند بهترين وساده ترين مرجع تجمع وسوق دادن افراد درصفوف جنگ هاي ويران گربوده اند ومردم ستم كشيده افغان به اميد فرداي بهتربا يك عالم بي خبري وناآگاهانه دعوت ستمگران را قبول كرده اند ولي بكام نرسيده اند زيرا آنان سربازني بوده اند تا دم مرگ پي نبرده اند براي چي جنگيده اند ، آنان ندانسته  كه درصف گروه هاي مسلح بنام طالب ، القاعده ، تروريست ها ،‌انتحاركننده گان وغيره ايستاده اند  امروز دشمنان خارجي كه هميشه هواي اشغال ودست يابي به ثروتهاي طبيعي افغانستان  را د رسرداشته اند ، فضاي تشنج واغتشاش رابا استفاده ازهمين خلاي علمي وفرهنگي مردم ايجاد نمود و بنامهاي مختلف فاسق ترين افراد را تحت نام گلبدين حكمتيار، ملاعمروغيره را به سرنوشت اين ملت حاكم ساخته اند .  اين خلا درمواقع مختلف درازناي تاريخ كشور به اشغالگران زمينه آ نرا مساعدساخته است تا دست   نشانده گان شانرا از طريق چنين عقايد نادرست برمردم تحميل نما يند ، آنان در پهلوي خويش خادمين ديگري نيز داشته اند كه هميشه نابساماني ها و جهل را توجيه ديني داده اند .  اولا در لفافه هاي عصمت و بزرگي خود را پيچانيده و انگاه  چنا ن تفاسير عطيم كرده اند  كه ابليس بو جود شان افتخار ميكندو  بعنوان مقدس ترين اشخاص در اجتماع  و اذهان مردم جاه گرفته و سالها با آيين و عقيده خويش بازي نموده و چون موريانه دين مقدس اسلام  را از داخل خورده اند .   چنا نچه قران عظيم الشان ميفرمايد  : ترجمه: (آنانيكه ميپوشانند آنچه را كه خداوند (ج) فرستاده است كه آن كتاب است وبدست مياورند دربدل دين پوشيدن قيمت ناچيز(متاع دنيا) را پس اين كسان نه مي اندازند درشكم خويش موجبات آتش دوزخ را وهرگزدرروزرستاخيزخداوند (ج) به مهرباني با ايشان سخن نخواهد گفت وهيچگاه آنان را تزكيه نخواهد كردواست ايشانراعذاب دردناك).

شاهين "پوپلزی"

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *