ذليلی که ذليل ترشد — سليمان شاه صوفی زاده

 

ذليلی که ذليل ترشد

 

تتبع ونگارش: سليمان شاه صوفی زاده

 

واقعاً بار کج به منزل نميرسد وانجام ظلم وناروا به جز رسوايی ، شرمساری وبالآخره ذلت در دنيا وآخرت چيزی ديگری نيست.

بوشی که با کبر وغرور فرعونی اش هزاران انسان بی گناه را در عراق وافغانستان قربانی هوس و هوای شيطانی اش نمود و به زعم خودش  ديموکراسی را به ايشان تحفه داد، بالآخره در انجام کار تحفۀ بی مثال، گرانبها وتاريخی ای را از جانب مقابل نيز با خود برد وآن عبارت از لقب "سگ" و دو کفش جانانه ای که از طرف ژوناليست آگاه وبا احساس عراقی بنام "منتطر الزيدی"  بسويش پرتاب شد ميباشد.

جورج بوش، رئيس جمهور امريکا روز يکشنبه تاريخ 14 دسمبربرای چهارمین و آخرين بار به عنوان رئیس جمهور آمریکا به بغداد سفر کرد وبعد از ديدارش با نوری المالکی و جلال طالبانی در حاليکه ميخواست در نشست مطبوعاتی اش  به سوالهای خبرنگاران پاسخ دهد، يک خبرنگار جوان عراقی کفش های خودرا با شدت تمام بسوی چهرۀ کريهش پرتاب نمود.

خبرنگار مذکور جورج بش را در حين پرتاب کفش اول چنين خطاب کرد: " ای سگی که مرگ ومير وترس و وحشت را در طول شش سال در عراق به ارمغان در آوردی"  وبا پرتاب کفش دومی گفت " اين هديۀ وداع  است از طرف  بيوه زنان، يتيمان و کشته شده گان در عراق".

اما کفش های او به دليل خم شدن جورج بوش وپائين نمودن سرش به چهره اش اصابت نکرد، و نيرو های امنيتی و محافظين نوری المالکی بلافاصله اين جوان عراقی را بازداشت نموده، به زمين خواباندند و با خشم وغضب از تالار به بيرون انتقال داده چنان لت وکوب نمودند که حتی صدای گريه اش به گوش خبرنگاران ديگر می رسيد.

 

الحمد لله، واقعاً خداوند عادل، منتقم و قادر، درهم کوبنده وذليل کنندۀ ستمگران است. رهبران و قدرتمندان افغان نيز متوجه باشند!!!

ببينيد، خداوند متعال (ج) کسی را که قيادت بزرگترين کشوردر جهان را بدوش دارد وحتی به زعم خودشان مدعی رهبری جهان ميباشد، توسط يک جوانی از کشور خيلی مظلومی چون عراق اينگونه سرزنش نموده و خورد ميسازد.

فراموش نبايد کرد که منتطر الزيدی خبرنگار شبکۀ جهانی البغدادية بوده و بقول مسؤلين اين کانال وی قبلاً نيزدو مرتبه توسط نيروهای امريکايی دستگير شده بود.  وی هميشه راپور های زنده اش را از محل حادثه با کلمات "منتظر الزيدی، از بغداد اشغال شده" خاتمه ميبخشيد. 

در بغداد، بصره ونجف هزاران عراقی دست به تظاهرات زده و در حاليکه مظاهره کننده گان کفشی را توسط چوبی چون بيرق بلند نموده وراه پيمايی مينمودند، منتظر الزیدی را یک قهرمان خواندند وخواستار آزادی بدون قيد وشرط وی گرديدند.

بشمول آقای الدليمی وکيل مدافع صدام حسين، بيشتر از 200 وکيل ديگر نيز آماده گی شان را برای حمايت ودفاع از آقای منتظر الزيدی اعلان نموده اند. چنانچه خانوادۀ آقای الزيدی اين عمل عضو خانوادۀ شان را قابل افتخار دانسته و اعلان آماده گی برای هرنوع قربانی ودفاع از آقای الزيدی را نموده اند.

خود آقای بوش اين عمل آن خبرنگار را شهرت طلبی وجلب توجه مردم بسوی خود دانسته و گفته است که: " اين عملی است که در جوامع آزاد و ديموکرات ميتواند صورت گيرد".

مدیران تلویزیون البغدادیه، که آقای زیدی در آنجا کار می کرد نیز خواستار آزادی وی شده وگفته اند که: آقای الزيدی از همان حق آزادی بيانی استفاده کرده است که آقای بوش مدعی پياده کردن آن در عراق  ميباشد.

ولی بر عکس مقامات عراقی حادثه اخیر را شرم آور توصیف کرده و گفته اند که اقدام آقای زیدی به شهرت خبرنگاران عراقی و حرفه خبرنگاری در عراق لطمه زده است.  همچنان اين مقامات از مسئولین تلویزیون البغدادیه خواسته اند که از این عمل کارمند خود از طریق تلویزیون و رادیو عذرخواهی کنند.

چنانکه بعد از اين حادثه در هنگام ديدار بوش از کابل رئيس جمهور محترم ما حامد کرزی برای مرهم گذاری بر زخم های بوش و دل آسايی وتسليتش مدال غازی امان الله خان را نثار اين قاتل هزاران انسان بی گناه  نمود. والسلام

برای تماشای آن صحنه های جالب لطفاً بر اينجا کليک کنيد.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *