تبصره مختصر بر سفر غیر مترقبه آقای جورج دبلیو بوش به افغانستان عزیز — انجنير فضل احمد افغان

 

تبصره مختصر بر سفر غیر مترقبه  آقای جورج دبلیو بوش

به افغانستان عزیز

 

انجینیر فضل احمد افغان

ایالت برتش کو لمبیا کانادا

 تاریخ 16دسمبر2008م م

 

  هموطنان گرانقدر از طریق رسانه های خبری جهان اطلاع حاصل نمودند که آقای جورج دبلیو بوش در آخرین روزهای ریاست جمهوری اش بعد از تحقیر و اخذ لقب سگ درعراق بصورت غیر مترقبه در تاریکی شب 14 دسمبربمیدان هوايی بگرام وسپس سوار هیلیکوپتر درارگ جمهوری که آقای حامد کرزی و عدهء از جنایتکارانيکه ملت افغان خاصتآ کابلیان عزیز را بخاک وخون کشانده بودند به استقبالش حضور داشتند فرود آمد و آقای  حامد کرزی که نیز در روز شماری ختم وظیفه خود است با خوشخد متی وعرض سپاس از تقررش بحیث رئیس جمهور ملت درد دیده ومظلوم افغان با پامال نمودن افتخار ملی ما برایش نشان قهرمان و فرزند اصیل افغان یعنی غازی امان الله خان را که غلامی اغیار را ننگ میدانست و قهرمانانه استقلال افغانستان را از تسلط انگلیس حاصل نموده بود برای جورج دبلیو بوش استعمارگرو جنایتکاری که نه تنها ملتهای افغانستان وعراق را بخاطر منافع شخصی و دارو دسته اش بنام دیموکراسی بخاک وخون کشانیده بلکه حیثیت و وقارمادر وطن خودرا که اضلاع متحده امریکا باشد نیز در سطح جهانی پائین آورد اهدا کرد یعنی نشانی را که به شخصیتهای چون نلسن مندیلا داده میشد به بادار خود که منفور جهانیان است داد که جای نهایت تآسف و شرم است.

به تعقیب صحبتها و مذاکرات آقای بوش در محضر خبرنگاران به افتخار از دست آوردهای دیموکراسی درافغانستان اظهار داشت " حال جوانان افغان میتوانند گدیپرانبازی کنند" من بحضور آقای بوش عرض میکنم که اگر گدیپرانبازی دیموکراسی است 80 سال قبل امیر حبیب الله کلکانی که نیز دست نشانده انگلیس بود با اشغال قدرت آزادیهای گدیپرانبازی- سگ جنگی و مرغ جنگی را درعوض فراگرفتن علم ومعرفت بملت افغان داده بود و شما واقعآ چهره اصلی واهداف شوم خود را که عقبگرای بود نه دیموکراسی واقعی نا خوداگاه بیان داشتید.

 بلی آقای دبلیو بوش و همه قدرتهای استعمارگر موءفقیتهای خود را درمستعمرات خود زیر چتر دیموکراسی های قلابی که عبارت از آزادیهای خرافاتی اند می بینند نه انکشاف علم ومعرفت سالم.

هدف از تبصره مختصر اینست که ملت افغان باید از خواب غفلت بیدار شود وبا درک دسایس شوم دشمنان و مسوءلیتهای ملی – اسلامی – اخلاقی و اجتماعی قدمهای متین و سازنده بردارند تا برای منافع ملی تغیر بنیادی ای را در نظام موجوده وارد و مادر وطن عزیز را از قید اشغالگران نجات و با احیاء مجدد استقلال –آزادی و حاکمیت ملی توام با حاکمیت قانون کشور عزیز خود را با در نظر داشت انکشافات جهان امروزی وآینده بطرف خوشبختی و شگوفانی سوق دهند.   و من الله توفیق.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *