سوم حوت 1358 خورشیدی — سرمقاله

 

سوم حوت 1358 خورشیدی

روزی که خون شهریان، زمین کابل بیگانه ستیز را سرخگون ساخت

 

روز سوم ماه حوت ، روز ماندنی در ذهن هرهموطن آزاده و غیور وطن ما و بخصوص کابلیان عزیز است . در این روز خطی از خون، میان دو طبقه از اولادۀ این وطن را تمایز بخشید :  طبقه آزاده ، غیروابسته و بیگانه ستیز ،  در مقابل قشری از اولادۀ نا اهل و نا پسندیده،  اسیر و اجیر، خودکش و بیگانه پرست .

 

شبی که فردایش حمام خون کابل را بنیاد گذاشت مردم در مرکز وگوشه های شهر کابل جایی که روشنفکر ترین مردم وطن ما در انجا جمع شده بودند وعده بهم رسانیدند تابعد از غروب افتاب و از خانه های خود در مقابل تهاجم ددمنشانه شوروی (روسها ) و مزدوران دون صفتشان  با سر دادن فریاد  الله اکبر از خود عکس العمل نشان داده  و اعتراض خودرا در مقابل انها با کلمه الله اکبر نشان دهند .

آنشب  غرش این فریاد خواب را از چشمان استعمار گران و مزدوران آنها ربود و آنهارا دچار وحشت و حیرت ساخته بود . آنان که هرگز گمان نمیکردند اکثریت مردم شهر کابل با گفتن  الله اکبر مخالفتشان را با آنها اعلان کنند تصمیم گرفتند تا انتقام سختی از آنان بیگیرند همان بود که از نیمه های اخیر شب شروع به نشان دادن عکس العمل های غیر انسانی خویش کردند که با فرارسیدن روز و برآمدن مردم در بعضی نواحی  جنایت ضد بشری خود را به اوج آن رسانیدند. در آن روز روسها و مزدوران داخلی  آنان مردم را به این گناه که چرا وطنشان را دوست دارند و چرا از دشمنان وطن و مزدوران شان نفرت دارند و چرا  الله اکبر را شعار خویش قرار دادند، هموطنان دست خالی و غیر مسلح ما را بخون نشاندند و جاده های شهر را از خونشان سرخ نمودند. رنگی که این مزدوران عاشق آن بودند و برای تحقق آن باکی نداشتند  تا خون هزاران و میلیونها هموطن ما را بریزند تا اربابانشان را راضی نگه داشته و خودشان را در کرسی قدرت محکم دارند.

 

در آن روز جنایت کاران وطنی در پیشاپیش قوای بیگانه با خون هموطنان باشهامت ما وضو گرفته و بقبله کرملین نماز وابسته گی ادا کردند و سر به پای بادار روسی شان بسودند.

 

از آن روز سیاه که امروز سالها میگذرد میبینیم که همان دون صفتان بیگانه پرست که هیچ ننگی از اظهار وابستگی شان به دشمنان مردم و وطن ما نداشتند، حالا با تبدیل چهره و موقعیت، خودرا در لباس هواخواهان دیموکراسی و وطن دوستی  بمردم نشان میدهند و هر گاه و ناگاهی گریه های ریاکارانه یی بر "حقوق بشر" و " آزادیهای مدنی مردم" به راه میندازند. وتو گویی که موی این مزدوران حرفه یی را، درد مردم و حقوق پامال شده شان ، سفید کرده است!.

وهمینها اند که حاضر اند خیلی اخلاص مندانه پای  هر بیگانه یی و هر دشمن میهن رابخاطر کسب امتیازات مادی ، اجتماعی و سیاسی به بوسه گیرند.

 

قاتلین روز سوم حوت  1358 خورشیدی  سیاه روی باد.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *