مراسم روز جهانی زن در شهر وانکوور کانادا

 

مراسم روز جهانی زن در شهر وانکوور کانادا

 

فرستنده: امان معاشر

 

از جنبش سراسری سیاسی – اجتماعی برابری طلب دفاع از حقوق زنان جهان روز ششم مارچ

طی مراسم با شکوهی روز ششم مارچ تجلیل بعمل امد. این مراسم به اشتراک عده کثیری از نمایده گان سازمانهای اجتماعی  ودفاع از حقوق زنان در شهر وانکوور در ادرس

 The Royal Canadian Legion123 – West 15th St.  North

Vancouver

برگزار گردید.

درین مراسم نماینده گان زنان کشور های محتلف جهان بیانات پرشور بزبانهای فارسی وانگلیسی در دفاع از حقوق زنان با شعار های ما زنان هرگونه تعبیض را محکوم میکنیم، ازادی زن معیار پیشرفت جامعه است ، در جامعه که زن ازاد نباشد جامعه ازاد نیست و حقوق  زن جهانی است ایراد نمودند که محور بیانات را حالت فلاکت بار زنان در کشور های که زنان از حقوق انسانی خود محروم اند مانند افغانستان تشکیل میداد .

خبر نگار ما در جریان محفل با عده  از اشتراک کننده گان گفتگو های کوتاه انجام داده که خدمت شما تقدیم میدارم

خانم سوزنه  سپرت نمایده سازمان

CANADIAN PEACE ALLIAN AND STOP WAR

در بیانیه خود جنگ را مایه اصلی بد بختی دانست، حیات رقتبار زنان در جامعه و جهان را ثمره جنگ افروزان وپیدایش فندمتالزم مذهبی شمرده به جواب سوال ما در رابطه به مبارزه زنان افغانستان گفت! ( گروهی ترریستی وظالم طالبان با استفاده از ناتوانی اقتصادی مادران را از فرزندانش گرفته قربان ترور میسازد بطور مثال در خانواده  زن با هشت طفلش زندگی داشت طالبان با دادن مصارفات بر ان زن بیچاره اولاد های انرا در مکتب ترریستی بنام دفاع از اسلام وجهاد در تحت تعلیم خود قرار داده وحق انتخاب سر نوشت اولادهایش را از مادر میگرد .باید زنان افغانی که از ساحه فعالیت طالبان ازاد است  با مبارزه به خاطر حق سایر زنان وطن خود صدا وناله های ان مادران وخواهران جبر دیده را به گوش جهانیان برساند )

خانم امه نمایده سازمان دفاع از حقوق زنان پاکستان  در بیانیه خود در مراسم حکومت نظامی پاکستان را ارتجاع منطقه دانست. او به جواب سوال ما که چرا حکومت پاکستان اتش جنگ را در افغانستان بیشتر می سازد گفت ( حکومت پاکستان بیش از 90 فیصد نظامی بوده در تعین سرنوشت مردم پاکستان حق ندارد . پیدایش طالبان به کمک پاکستان تنها مقصد تجارت ودرامد پولی  است. طالبان در افغانستان با براه انداختن ترور و  وحشت  در حیات نورمال مردم افغانستان  سبب پراگنده گی فامیل ها شده انهامجبور  اواره ومهاجر به پاکستان میشوند و دولت نظامی پاکستان با استفاده از فندمتالزم اسلامی اولاد های انهارا تحت تربیه بنام جهاد گرفته از انها ترریست می سازند. پرابلم زنان پاکستان افغانستان وایران مشابع بوده انها از همه اولتر نگران از تربیه ودرامان بودن اولادهای شانرا از عجل ومرگ ترور می اندیشند.

خانم پروین اشرفی ریس کانون ایرانیان مدافع صلح ، ازادی وعدالت اجتماعی در شهر وانکوور  در بیانیه امروزه خود  زنان و سی سال زندگی پشت دیوار آپارتاید جنسی جمهوری اسلامی ایران را مورد برسی قرار داده یکی جنایات نا بخشدنی بر حق زنان ایران نافذ قانون سیغه را دانسته افزود در حکومت اخندی ومردسالاری ایران زن حیثیت جنس ویا مال را دارد  به شکل قانونی زن را برای مدت ضرورت خوشگزرانی خود در نکاع دراورده ولی اینده سرنوشت زن برای مردهیچ مجبوریت ندارد.

 خانم پروین اشرفی به جواب سوال ما گفت ! مصیبت های ببار اورده حکومات افغانستان وایران در حیات زنان با دادن قربانی ها بخاطر حق خود ضرورت است ما باید متفقانه ویکدست در مقابل هر گونه حکومت ها ارتجاعی ، ترریستها وفندمتالزم که سبب عدم تحقق حق زنان شده است  برزميم مراسم روز زن با نمایش اسلاید شو،انترک، شعر خوانی وموزیک زنده به زبانهای مختلف در رابطه به مبارزه زنان جهان ودفاع انها از حقوق شان خاتمه  یافت.

امان معاشر

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *