ماه ثور، آغازگر فاجعه در افغانستان — سرمقاله

 

ماه ثور، آغازگر فاجعه در افغانستان

 

سه دهه پیش، هفت ثور اغاز گر یک فاجعه خونین و ویرانگر در کشور ما بود. در ین سه دهه این کشور بلا دیده، انواع مصیبت ها را چشید، اشکال بلا هارا کشید ، و هنوزهم این فاجعه که بدستور بیگانگان، توسط افراد خائن و ناخلف میهن  شروع شده بود از فرد فرد وطن ما و از بلست بلست خاک ما باج میگیرد  و هنوز هم  افق های روشن در کناره های اسمان میهن ما دیده نمیشود.

 

از همانروز بود که ارزش و هیبت خون انسان  بهیچ گرفته شد، همبستگی ملی بخاطر حفظ و بقای رژیم مزدور ببازی در امد که  میوه های تلخ ان در سالهای اخیر به نضج رسید و خیلیها،  حتی عده از کسانیرا که خود را به علم و دانش منسوب میسازند نیز مسموم گردانید.

 

اما با تمام این دمار و خرابی که توسط عده از خائنین بروطن ما وارد شد، بازهم این خائنین ملی وارد میدان گردیده و به شیوه های مختلفی به سم پراگنی میپردازند.  بیشرمانه از دیموکراسی ، حقوق بشر ، ازادی بیان  و …  صحبت میکنند، دیگران را وقیحانه بمحاکمه میکشانند و هیچ شرمی هم از کرده پلید خودشان ندارند.

 

یکی از اسالیبی که این مزدور صفتان از ان بهره وافر میبرند، همان بکار گیری خصلت قدیم شان ( مزدوری به بیگانگان) است که این بار خودرا در خدمت بیگانه دیگری قرارداده اند، بیگانه که تا قبل از سرنگونی شان هر دیگر اندیش را بنام همینها ( امپریالیزم غربی) تاپه زده و وی را بزندانها و پلیگونهای مرگ روانه میکردند.

مزدوران بیگانه پرست دیروز که بنام امپریالیزم غرب ، بهترین افراد وطن را سر به نیست کردند، امروز در خوان همین امپریالیزم  لمیده و از منبر ان تمساحانه  گریه  دیموکراسی و ازادی بیان را میکنند.

این مزدوران انسان را بیاد دزدی میندازد که بکف چراغ گیرد !.

 

 ما با تمام نیرو و توان خویش عاملین و شرکای این فاجعه را که اکنون ماسکهای دیگری را پوشیده اند محکوم میداریم و خواهان بمحاکمه کشیدن تمام انهایی هستیم که در این جریان الوده و پلید شریک بوده اند.

 

رسوا باد انکه بخاطر خدمت به بیگانه گان، در تضاد با وطن و هموطنش  قرار گرفت.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *