آیا انتخابات شفاف برگزار خواهد شد؟ — احمد پناه ايوب

 

آیا انتخابات شفاف برگزار خواهد شد؟

 

احمدپناه " ایوب"

 

دغه دغه اینکه آیا انتخابات ریاست جمهوری عادلانه وشفاف برگزار خواهد شد؟ پرسش هایست ازمدتی بدینسو در محافل سیاسی، نامزدان ریاست جمهوری، احزاب سیاسی ورسانه های ملی وبین المللی آن را  بصورت خیلی گسترده  مطرح مینمایند واین مورد نگرانی ها وتشویش های را بالای افکار عامه بوجود آورده است که این موضوع را بصورت فشرده وکوتاه بررسی میکنیم:

یک؛ زمانی که تعدد نامزدان ریاست جمهوری را مشاهده مینمایم، این نکته خود تا اندازه امیدواری ها را در برگزاری انتخابات شفاف وعادلانه بوجود میاورد؛ زیراکه این اوج نامزادان ریاست جمهوری وعلاقه مندی شان به زعامت ورهبری کشور- بدون درنظرداشت اینکه شخصیت های مطرح اند ویا خیر، خود بیانگر انتخابات شفاف وعادلانه  است، بخاطر که اگر نزد کاندیدان ریاست جمهوری مورد  تقلب وجعل وجود میداشت، به این اندازه اتباع افغانستان خود را کاندیدای پست ریاست جمهوری نمی کردند.

دو؛ اقای کرزی در عین حالی که رئیس جمهوری است، نامزادان پست ریاست جمهوری نیز اند که این موضوع نگرانی ها را نزد مردم و رقبا اش بوجود آورده است که در رای مردم تقلب وجعل صورت میگیرد، به یک لحظه اگر تصور شود که اگر اقای کرزی نامزاد پست ریاست جمهوری نمی بود؛ بازهم سروصدای تقلب وعدم شفافیت در مورد رای مردم بالا میشد که گویا کرزی وتیم حاکم از نامزاد مشخصی حمایت میکند.

سه؛ با توجه به حضور گسترده ناظرین انتخابات ریاست جمهوری از قبیل؛ نمایندگان نامزدان ریاست جمهوری، نمایندگان احزاب سیاسی، نهاد های جامعه مدنی، ناظرین بین المللی واز همه مهمتر اینکه حضور ونشر مستقیم رسانه های ملی وبین المللی از شمارش آرأ از مراکز رای دهی مواردی است که واقعاً امیدواری ها را برای مردم بوجود میاورد وجای برای تقلب ودست اندازی درآرای مردم  وجود نخواهد داشت؛ چرا که حضور جامعه جهانی وکمک های پولی آنها در  روند انتخابات ریاست جمهوری وشوراهای ولایتی وتعهد دولت افغانستان براصل دموکراسی ومردم سالاری موضوعی است که هم دولت افغانستان وهم جامعه جهانی به آن توجه جدی می نمایند؛ اما بصورت مطلق نمی توان موضوع تقلب وجعل را رد نمود، زیراکه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در کشورهای پیشرفته ومترقی که از لحاظ تأمین امنیت، پیشرفت تکنالوژی واقتصاد، وتجربه آن ملت در روند انتخابات و… برخوردار اند پیرامون موضوع جعل وتقلب در آنجا هم سروصداها بلند میشود.

نکته اخیر اینکه؛ با توجه به آنچه که اشاره شد، انتخابات ریاست جمهوری وسهم گیری مردم در این پروسه یک حق قانونی ورسالت ایمانی و وجدانی ملت افغانستان میباشد که باید بصورت وسیع وگسترده در آن شرکت کنند وتوسط رای خود کاندیدای دلخواه ومورد نظر خویش را انتخاب نمایند وبه شایعه پراگنی توجه نه نمایند ودراین راستا ثابت قدم باشند.*

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *