آیا اداره امنیت ملی افغانستان در راستای منافع ملی کشور ثابت و استوار مبارزه میکند؟ — محمد احسان ميرزايی

 

 

آیا اداره امنیت ملی افغانستان در راستای منافع ملی کشور ثابت و استوار مبارزه میکند؟

تداوم بحران و بد امنی های ناشی از مداخلات مسلم قدرت های بیگانه در افغانستان، در طی حد اقل سه دهۀ اخیر ضمن آنکه صدمات و خسارات زیانباری را بر فرآیند توسعه و رشد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی این کشور متوجه ساخت و تمامی زیر ساخت های آنرا نابود کرد هم چنان امنیت و آرامش مردم را از بین برد و فجایع گستردۀ انسانی را موجب شد. بنابرین تحلیل عوامل بحران در افغانستان بیانگر مداخلات آشکار و مسلم کشور های خارجی و بویژه همسایه جنوبی و غربی کشور که در تشدید جنگهای ویرانگر داخلی نقشی بسزای داشته، میباشد، زیرا این کشور ها در تبانی با عمال مزدو داخلی، به هدف تأمین خواسته های ستراتیژیک شان در افغانستان پیوسته، توسل به هر وسیله و ابزار سیاسی را برایشان مشروع پنداشته و در این راه از هر شیوه ممکن تلاش نموده تا به اولویت های مورد نظرشان برسند، لذا آنچه مسلم است اینست که افغانستان در طول تاریخ، مرکز تلاقی سیاست های مداخله گرایانه و برخورد های ستراتیژیک کشور های بیگانه بوده که تبعات شوم آن زیانهای جدی را در عرصه های مختلف بر این کشور وارد ساخته است.

قدرت های مداخله گر بیرونی برای تحقق آرمان های شان، بعضاً با مشارکت فعال و بی دریغ خویش در امر افزایش تنشها و بحران ها در این کشور نقش ایفا نموده و بعضاً هم ذریعۀ گماشتگان و مزدوارن داخلی خویش سهم گرفته است. هر چند ایستادگی و مقاومت پایدار مردم دلیر افغانستان در مقاطع مختلف تاریخی، در برابر قدرت های بزرگ استعماری و مداخلات آنان منجر به شکست قطعی سیاست های تهاجمی شده است، اما با آنهم به نحوی از انحا ادامۀ این نوع سیاستها بوسیلۀ کشور های همسایه به خصوص پاکستان تا هم اکنون در کشور ما تعقیب گردیده و گسترش دامنۀ تشنج و نا امنی ها در واقع معلول تلاشهای جنگسازان و کارگزاران سیاست خارجی پاکستان در قبال افغانستان میباشد، که با حمایت گستردۀ خویش از تروریستان طالبی و سازماندهی فعالیت های دهشت افگنانۀ آنان چالشهای جدی را فراه را روند بر قراری صلح و ثبات قرار داده است. و این حقیقت است که نمیشود آنرا کتمان کرد، زیرا اظهارات صریح رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان، اخیراً در حضور رسانه ها، مبنی بر حمایت پاکستان از جنگجویان طالبی والقاعده و اینکه سازماندهی برنامه های تروریستی و  مراکز آموزش و پرورش تروریستان در آن کشور میباشد و مستقیماً به هدف انجام حملات تروریستی در خاک افغانستان فرستاده میشود، این حقیقت را گویا تر میسازد.

هر چند که کشور متذکره گاهی با راه انداز شعارهای مبارزه با تروریزم و دهشت افگنی درمنطقه ظاهراً تلاش میورزند تا افکار عامه را نسبت به حقایق فوق منحرف سازد، اما در واقع این موضع گیری های دروغین، ترفند جدید ایست که آنان به آن متوسل میشوند. با این وجود علیرغم آنکه دولت جمهوری اسلامی افغانستان همواره تلاش نموده تا از طریق دیپلماتیک و سیاسی توجه جدی  و صداقت پاکستان را در کار مبارزه با تروریزم و دهشت افگنی جلب نماید، اما متأسفانه این راهبرد ها هیچ گاهی مؤثریت لازم را به نفع تأمین امنیت و صلح در افغانستان نداشته است، از اینرو همه روزه ما شاهد مداخلات آشکار پاکستان در ناامنیها و بدامنیهای کشور خود میباشیم.

لهذا به رغم آنکه تمامی ارگان های امور امنیتی در امر بازگرداندن صلح و آرامش در کشور ما تلاش دارند، اما درین میان ادارۀ امنیت ملی افغانستان به مثابۀ یگ ارگان مؤثر و کارساز در راستای پاسداری از منافع ملی و تأمین امنیت شهروندان نقش بسزای داشته و با تلاشهای پیگیر و سازندۀ شان از وقوع حوادث و رخداد های بزرگی تروریستی در کشور مانع شده است. البته این جانب بعنوان یکتن از شهروندان افغانستان و بدون هر گونه تعلق و وابستگی به هیچ جریانی، دستاورد ها و موفقیت های ارگان امنیت ملی را در جهت مبارزه با هراس افگنی و دهشت افگنی در خور تحسین و ستایش میدانم؛ و میخواهم از طریق این نوشتار احساس مسوولیت ام در رابطه به کارکرد های ریاست محترم امنیت ملی ابراز نمایم.

اگر حقیقت را ملاک بحث خویش قرار دهیم و تمامی تعلقات را کنار بزنیم، در میبایم که این اداره به رغم آنکه هیچ وابستگی یی به کدام جناح سیاسی ندارد، و برای منافع هیچ کسی کار نمیکند، بلکه مش اصلی و مدار عمل آنرا منافع و مصالح علیایی کشور تشکیل میدهد. مبارزه با تروریزم  و موضع گیریهای تخریبی کشور های خارجی از جانب این ارگان، به سود منافع و تأمین امنیت  کشور ما میباشد نه به نفع هیچ جریان دیگر و همانطوریکه "امرالله صالح" در یک گفتگوی اختصاصی با یکی از شبکه های تلویویزنی خصوصی گفته بود که ما در افغانستان از مشروعیت دفاع میکنیم و اولویت کار ما را دفاع از استقلال، تمامیت ارضی، نظم عمومی، ارتقا و تحکیم منافع، وحدت و انسجام ملی و … شکل میدهد، حقیقت ایست که فعالیت ها و نقش این اداره آنرا هویدا میسازد. اگر از حقیقت نگذریم دستاورد ها و موفقیت های امنیت ملی افغانستان در خصوص مبارزه با دشمنان صلح و ثبات کشور، پاسداری  از ارزشها و منافع ملی و تلاش در جهت جلوگیری از هر گونه اعمال مغایر با امنیت و ثبات ملی، ارزنده و قابل درک است. چنانچه پیشگری از چندین مورد حوادث تروریستی در کشور و انعکاس دستاوردهای همه روزۀ آن از طریق رسانه  های جمعی، مبین تلاشها و صداقت کاری  این اداره میباشد؛ با این وجود هستند عوامل مغرض که برچسب های نادرست را بر این اداره وارد ساخته و تلاش مینمایند تا موفقیت های آنرا در افکار عامه وارونه جلوه دهند. اما نمیشود آفتاب را با دوانگشت پنهان کرد، زیرا کارکرد های امنیت ملی در عرصۀ استقرار امنیت و ثبات در کشور چیزی نیست که با راه اندازی شایعات و افواهات دروغین کتمان شود؛ و رویکرد برخورد های مغرضانه نسبت با این ارگان که از جانب بعضی از عوامل وعناصر سازماندهی میگردد، هیچ گاهی نمیتواند ملاک قضاوت مردم ما قرار گیرد.

بااحترام

احسان میرزایی

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *