مادر — محمد عارف يوسفی

 

 

بدین وسیله بهترین تبریکات و تمنیات خود را برای مادر مهربانم و تمام مادران بزرگوار به مناسبت روز خجستهء مادر عرض میدارم. و دعا میکنم که خداوندم مادران داغدیده و ستمدیدهء  میهن ما را دیگر به داغ مرگ فرزندان شان به سوگ ننشانده و بستر غمها را برای همیش از کشورما بدور اندازد و به مادران که به حق رسیده اند جنت برین آرزو دارم.آمین.

 

و همچنان این پارچه نا چیز را خدمت این صاحبان فردوس تقدیم میدارم.

با احترام

محمد عارف يوسفی

 

 

 

مادر

 

مادر سزد مرا که به فدای تو جان کنم

قربان هر وفای توگر جان و جهان کنم

سر تا به پا وجود من از لطف و دعای تست

مادر، زیبد كه در خدمتت قامت كمان كنم

میشود دهان شیرین از نام پاکت مادرم

پس ثواب باشد، گر نام تو ورد زبان کنم

ای مادر عزیز من توای زنده گی من

آخربگو چسان مهر وصفایت بیان کنم

خود جوانی دادی برباد، کرده ای ما را جوان

گر همه هستی ببخشم کی توان جبران کنم

مدیون احسان توام بازهم من مادرم

گر چه جانم را هزار بار من بتو قربان کنم

در پرتو هر نگاه تو صد گونه رحمت است

هردم نگر بسوی من و لذت و زان کنم

گل میدمد ز هر قدمت اندر زمین دل

دل را چو فرش راه تو من ای باغبان کنم

چون خدایم آفرید  هستی و مادر پرورید

میپرستم من خدا، مادر بتو پیمان کنم

آن خدا را که پرستم من به فرمانش، قسم

سر بپایت میزنم، اطاعت سبحان کنم

آنچه جوییم زیر پای مادران افتاده است

خاک پای توست بهشتم سرمه به چشمان کنم

من قدوم پاک تو بوسم هزاربار مادرم

خاک پایت را کلید جنت رضوان کنم

نام تو پاک است و مادر قلب تو چون گوهر هست

باشد بجا که وصف تو من ای مهربان کنم

گر ندانی ارزش والای مادر یوسفی

خطا باشد خطابت شخص با ایمان کنم

آنکه از جنت کشیدت پس به جنت میبرد

خدمت مادربکن، ای یوسفی!! فرمان کنم

 

 

محمد عارف یوسفی

آمستردام

نهم می سال ۲۰۰۸

۰۹-۰۵-۲۰۰۸

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *