روز جهانی قدس روز مقدسی است براي دادخواهي به ملت زجر ديدۀ فلسطين — سليمان شاه صوفی زاده

 

 

روز جهانی قدس روز مقدسی است براي دادخواهي به ملت زجر ديدۀ فلسطين

 

سليمان شاه صوفی زاده

 

روز قدس که به ابتکار خردمندانۀ رهبر انقلاب اسلامی ايران مرحوم امام خمينی (رح)  یک سال پس از انقلاب اسلامی ايران درسال 1358 شمسی آغاز و تا امروز در آخرین جمعهٔ هر ماه مبارک با رهپيمايی های گسترده و جهانی به هدف حمایت از ملت مظلوم فلسطین برگزار می‌شود، روزی است خيلی مقدس، گرامی و با اهميت. در این روز، گروه‌ های مختلف اعم از مسلمانان و غير مسلمانان در نقاط مختلف جهان به خيابان ها آمده و با حضور گسترده و پرشور خود فرياد حمايت از زنان و كودكان فلسطينی را سر ميدهند و از رژيم اشغالگر اسرائيل و حاميانش اعلام انزجار و نفرت ميكنند.

 

چنانچه قدس شريف قبله نخستین و حرم دوم همۀ مسلمانان جهان محسوب ميشود، اين روز جهانی نيز متعلق به همه مسلمانان جهان بوده و به قوم يا نژاد يا كشور خاصی تعلق ندارد. حتی  نه تنها متعلق به مسلمانان بلكه متعلق به همۀ بشريت است. مردم جهان که همه بنی آدم و اعضاء يک خانواده (بشريت) ميباشند، بايد چشمان شان را باز كنند و جور وبيدادي را كه بر مظلومترين ملت جهان  (فلسطين) توسط رژيم وحشی صهیونیستی از ده ها سال بدينسو روا داشته شده است، محکوم و متوقف سازند.

 

اين سرزمين مقدس سرزمين اصلی وآبائی مليونها مسلمان آوارۀ فلسطينی است که استکبار جهانی آنرا طی  توطئه ای توسط رژيم غاصب صهيونيستی اسرائيل، در سال 1948 از دست ساکنان اصلی اش خارج ساخته و تحت سلطۀ اين نيروهای اشغالگر و جنايتکار اسرائيلی  قرار داده اند. همانطوريکه اين توطئه بزرگ از لحظات آغازينش تا امروز با مقاومت مردم غيور، قهرمان و صبور فلسطين و ملت های آزاد دنيا، خصوصاً مسلمانان بيدار و با احساس مواجه شده و تا امروز به شکل مبارزات  نظامی و سياسی چهره اش را نمايان  نموده است و ان شاء الله تا زمان آزادی کامل بيت المقدس ادامه خواهد داشت، به همين منوال اشغالگران و مستبدين نيز تا امروز دست از هرنوع ظلم، شکنجه، جنايت و دسايس گوناگون شيطانی شان درين مرزو بوم بر نداشته اند.

همين ‌‌اكنون با آنکه اين وحشيان قرن بيست ويکم غزه را در محاصره قرار داده و به يک زندان وحشتناکی مبدل نموده اند، نظر به معلوماتيکه مؤسسۀ حفاظت از آثار تاريخی و مسجد الاقصی ارائه کرده است، اين جنايتکاران تاريخ با تدارك برنامۀ تدريجی يی درصدد تحقق هدف ديرينۀ خود يعني تخريب مسجد الاقصي و يهودی ‌سازي قدس شريف نيز هستند که از جمله اقدامات شيطانی شان ميتوان به موارد ذيل اشاره كرد:

1- اخراج تعداد زيادي از ساكنان فلسطينی از شهر قدس به بهانه‌ هاي مختلف با هدف خالی كردن عرصه برای تخريب مسجدالاقصی.

2- احداث يك كمربند گسترده شهرك‌ نشينی به منظور محاصره شهر قدس و جدا كردن اين شهر از محيط فلسطينی ‌اش.

3-  متحد كردن بخش شرقی و غربی قدس، الحاق اداري و سياسي قدس به اراضي تحت حاكميت رژيم صهيونيستی و نيز معرفی اين شهر به عنوان پايتخت ابدی اسرائيل.

4- مصادره 80 درصد از املاك و اراضی فلسطينيان ساكن در شهر قدس.

5- احداث ديوار نژادپرستانه حائل در شهر قدس به منظور جدايی كامل اين شهر از محيط فلسطينی.

 6- حفر يك شبكه تونلی در زير مسجدالاقصی كه اين مكان مقدس را با خطر ريزش رو به رو كرده است.

7- ايجاد يك معبد 2 طبقه يی در زير مسجدالاقصی و تخريب باب ‌المغاربه.

8- جلوگيري از اقدام سازمان اوقاف در پيگيري طرح‌های بازسازی مسجدالاقصی.

9- گشودن دروازه‌ های مسجدالاقصي بروی توريستان و زنان  بد حجاب و ناپاک.

 

بلی، درد وآلام فلسطينی فقط  مربوط به فلسطينی ها نبوده و در روشنئ آيات قرآنی و احاديت نبوی (ص) ميتوان گفت که درد مشترک تمام جهان اسلام است، خصوصاً مشکل بيت المقدس که قبلۀ اول مسلمانان و عروجگاه پيامبر اسلام (ص) ميباشد، مشکل همۀ پيروان دين مقدس اسلام است. بناءً روز قدس نيز فقط روز فلسطين نبوده بلکه روز اسلام و مسلمين است. درين روز باید سرنوشت ملتهاى مستضعف معلوم شود، باید ملتهاى مستضعف در مقابل مستکبرین اعلان وجود بکنند، بايد امت اسلامي و همه وجدان‌هاي بيدار جهان بپاخيزند و براي رفع ظلم و جور از روي زمين و بشريت و پاك كردن شهر قدس و مسجدالاقصي از پليدي اشغالگران همه مساعی و امکانات دست داشتۀ شان را بکار اندازند.

 

روز قدس نماد وحدت جهان اسلام و نقطه عزت و كرامت آن به شمار ميرود. اين روزی است که مى تواند تعیین کنندۀ سرنوشت مردم مظلوم فلسطین باشد, پس درين روز بايد مسلمانان جهان با هم بپيوندند وبا براه اندازی تظاهرات و راهپيمايی های جهان شمول، همبستگى بین المللى مسلمانان را در حمایت از حقوق قانونى مردم مسلمان فلسطین اعلام نمایند. ما مسلمانان بايد گراميداشت اين روز ماندگار و تاريخی را ضرورت ديني عقلي و سياسي خويش بدانيم. گراميداشت چنين مناسبت ‌ها بويژه روز جهاني قدس نه‌ تنها ديدگان امت اسلامی را بيش از پيش نسبت به اساسی ‌ترين قضيه خود معطوف ميدارد، بلكه مفکورۀ عالی مبارزه و دفاع از حق و حقوق شان را در ميان مسلمانان عليه دشمنان انسانيت و اسلاميت ايجاد خواهد كرد.

بدون شک اشغال فلسطين  و کشورهای ديگر اسلامی چون افغانستان عزيز و عراق، ناشی از پراگندگی مسلمانان بوده و اگر مسلمانان جهان با هم متحد و يک دست شوند و اختلافات  شان را كنار گذاشته، براى دفاع از حريم اسلام و مقدسات مشترك شان ‏بكوشند، هم مؤفق به آزادی سرزمين های اشغالی و هم  سبب کوتاه ساختن دست های کشورهای غاصب و زورگو در آينده خواهند شد، و ديگر هيچ کشور متجاوزی جرأت حمله به سرزمين های اسلامي را نخواهد داشت.

 

بلی، هموطن عزيز و خواهر و برادر مسلمانم!

در چنين وضعيتي كه شاهد وقوع زشت‌ ترين جنايات تاريخي در حق اين ملت بی دفاع هستيم، بايد بدانيم که آنها چشم اميد به حمايت‌ برادران و خواهران مسلمان خود دوخته اند تا در نبرد حق و باطل در سرزمين پيامبران و عروجگاه نبي اكرم حضرت محمد مصطفی (ص)‌ از ايشان حمايت نموده و بدين ترتيب در مبارزۀ حق عليه باطل سهمي داشته باشند. البته درين راستا در کنار ملت های آزاد دنيا رسانه ها رسالت بويژه ای دارند تا جنايات اسرائيل و حاميان آنها را نسبت به قدس و كشورهاي اسلامي به بحث و بررسی گرفته و مسلمانان را آگاه نمايند و به اين نحو رسالت دينی و اسلامی خود را به انجام برسانند. نقش رسانه ها در انعكاس واقعيت های فلسطين خيلی مهم  می باشد. آنها بايد مظلوميت ملت فلسطين را درك كرده و به گوش جهانيان برسانند.

 

ای خواهر و ای برادر مسلمان!

ما بايد قلباً احساس کنيم که قدس شريف به فغان آمده، فرياد مى كشد و ميگويد: " چرا ای کسانيکه مرا قبلۀ اول خود مى دانيد، آرام نشسته ايد و صحنه هاى خونين كشتار بى رحمانۀ فرزندان بى دفاع مرا تماشا ميکنيد؟  چرا بيعدالتی و زورگويی زورمندان را در برابر مظلومترين انسانهای روی زمين تحمل ميکنيد؟ چرا شکار تفرقه اندازی و دامن زدن به اختلافات مذهبی، قومی و منطقوی استعمار شده و آب در آسیاب دشمن ميریزيد؟

 

ای حکام و رهبران مسلمان!

چرا شما بخاطر مطامع استكباری و استعماری اشغالگران آلۀ دست آنها قرار گرفته عليه امت اسلامی تان با اشغالگران همكار و همگام شده ايد و به فرمان ايشان با مرم خويش در نبرد قرار گرفته مجرئ برنامه های شيطانی ايشان گرديده ايد؟ چی شد آن غيرت، احساس  و بيداری اسلامی تان…؟

پس هريکی از ما بايد آزادی فلسطين و کشور های تحت اشغال چون افغانستان عزيز را از چنگال غاصبان و اشغالگران سرلوحه آرمان های خويش قرا دهيم و همه ساله حد اقل روز قدس را به روز فرياد كشيدن و دفاع از حقوق مظلومين تخصيص دهيم.

ما بايد به صفت انسان مؤمن و مسلمان افغان، درين روز جهانی به همه خواهران، مادران و برادران مظلوم فلسطينی خويش اين پيام را برسانيم كه: برادران، خواهران و مادران افغانی تان، با آنکه  مشكلات يکسان و حتی بيشتر از شمارا در كشور خود دارند، نظر به شهامت، غيرت و مردانگی افغانی و اسلامی شان، به جان و دل  از شما حمايت نموده و همبستگی خود را با شما مردم مسلمان، شجاع و غيور اعلان می نمايند.

ای مردم مظلوم و نستوه فلسطين!  ما مشكلات شمارا نسبت به ديگران بهتر و عميق تر ميتوانيم درک کرد، چون خود ما دچار مصايب بدتر از شما بوده و هم اکنون مشغول مبارزه در برابر ده ها اشغالگر و نيروهای متحد و هم پيمان ميباشيم.

ملت فلسطين بايد بداند كه همه مسلمانان جهان و به خصوص ملت مسلمان افغانستان پشتيبان و حامی آنان هستند و در راه دشوار آزادی سرزمين مقدس شان آنهارا تنها نخواهند گذاشت. ملت قهرمان و زجرکشيدۀ افغان نظر به امکانات دست داشته و درحد توان خويش مدافع هميشگی حقوق مسلم همۀ مسلمانان جهان بخصوص ملت مظلوم فلسطين باقی خواهند ماند و در صورت نبود امکانات بيشتر، حد اقل با حضور گسترده و پر شور شان همه وقت بويژه در روز جهاني قدس، انزجار و نفرت خود را از رژيم غاصب و جنايتکار اسرائيل اعلام خواهند کرد.

 

إن شاء الله روزی خواهد رسيد که فلسطين، اين خاک و سرزمين مقدس انبياء، يكجا با افغانستان عزيز و عراق از سلطۀ نيروهاى اشغالگر آزاد خواهد شد و مجد وعظمت گذشتۀ امت اسلامى بار ديگر اعاده خواهد شد.

 

در اخير فرا رسيدن روز جهانی قدس را که سبب تقويت و پايداري ملت مظلوم فلسطين و تمام آزاديخواهان جهان بوده، به تمام مسلمانان جهان صميمانه تبريک ميگويم.

والسلام

سليمان شاه صوفی زاده

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *