شوراي ملي يا غوغاي ملي! — صبور طيب

 

 

شوراي ملي يا غوغاي ملي!

 

اينكه اشخاص در شوراي ملي ( خانه ملت ) ازكدام مجراها؟ باچه سليقه ها؟ باچه خصوصيت ها؟ چه فرهنگ ها؟ چه ذهنيت ها؟ و با چه ديدگاه ها؟ راه يافته و به اصطلاح كرسي يي را احراز و در جمع نماينده گان مردم حضور بهم رسانيدند. در نخست خانه ملت را سه تقسيم نمودند و نفاق را بوجود آوردند و آخرين شان خط سوم بود كه از طريق خانم باركزي رهبري ميشود و در خانه ملت بي اتفاقي را ايجاد نمودند، در كشمكش هاي سليقه يي خانه مشترك ملت را آرام آرام به ميدان بزكشي تبديل نمودند و حتي بعضي ها انفرادي داخل ميدان شده به آدرس هم فحش گفته كه خانم ملالي جويا بوده و با بغير از خود هيچكسي را قبول ندارد كه از اين رسته آقاي دوكتور رمضان بشردوست را نيز ميتوان نام برد و معلوم نيست كه موصوف دوكتوراي در خود رفتگي را از كدام دانشگاه ساديسم بدست آورده، وي يكبار قدمي كشد، معين وزارت پلان ميشود ، مقام وزارت را تصاحب ميكند و در حالت مرموز بسرمي برد زماني از مقام مي افتد ، به هجويات مي پردازد، وزراي كابينه مورد قبولش نمي باشد و با وزرا به مصاف جنگ ميرود و ادعاي خودرا هم به اثبات رسانيده نمي تواند، گاه گاهي با تعدادي از اوراق در زيربغل در گوشه وكنار شهربا بي سليقه گي ظاهري ديده مي شود كه گويا پودري ها پلاستيك جمع آوري كرده باشد، زن و فرزندي هم ندارد كه در عرف مردم آدم كامل شناخته شود و شايد گروهي از مردمان بوده باشد كه از بين خود آقاي بشردوست را نماينده خود گماريده اند. در كابل جاي تعجب است، دراين حدود مردم با روحيه جناب محترم آقاي بشردوست وجود داشته باشد كه به وي راي داده باشند؟ و آقاي بشردوست را باين همه هجوسرايي هايش برگزيده باشند؟ به شعرشاعري مي رويم كه خوش سروده است :

 

ناسزا و زشت گفتن نيست كار عاقلان                       از براي نرم گفتن شد زبان بي استخوان

 

با چنين وضعيت شورا ، بوتل جنگي ها ، طرزديد نماينده هاي ملت در روند بي اتفاقي كدام كاري به نفع ملت در خانه پاك ملت در راستاي اتخاذ و تصاميم سالم جهت بلند رفتن سطح زندگي مردم و ارتقاي كشور عذاب ديده و بلا كشيده ما جز در فيصله مشترك شان بخاطر معاشات نماينده گان كدام اتفاق آراء را شنيده باشيد و يا ديده باشيد.

 

شوراي ملي افغانستان يا قوه سه وجهي فزيك

 

اگر از ديدگاه يك فزيكدان به شوراي ملي نظراندازي شود حالتي را همين اكنون به خود اختيار نموده كه قوه سه وجهي مخالف الجهت مشابهت تام پيداكرده است كه بخشي از اعضاي شورا به يك نظري و طرفي، عده يي به نظر و طرف ديگر و با قيمانده داراي مفكوره يي جداگانه از هردو اند كه هريك با ذهنيت هاي در قمست تصويب يك مسأله مورد بحث ، سليقه خودرا پيشكش مي نمايد كه تا سرحد بوتل جنگي به آن ايستاده گي و از فشاري كار گرفته و سرانجام با قهر و غضب بالاي يكديگر تعدادي با ترك خانه ملت موضوع مورد نظر را بدون نتيجه و يا در مشاجره هاي ذهني گرايانه به روزها طويل مي سازند و به تفاهم نمي رسند كه بالاي زخم ملت مرهم گذارند همين طور از لحاظ علم فزيك قوي سه وجهي مخالف الجهت داراي محصله صفرمي باشد.

سيرفعاليت و زندگي شوراي ملي از بدو انتخاب نماينده ها تا مرحله فعلي اش به بررسي گرفته شود در كارزار راي گيري از مردم آنها به ملت چيزهاي وعده داده بودند كه هركدام شان يك يك از تعهدات خودرا به ياد بياورند و به انجام برسانند، امروز پيش روي مؤكلين شان هيچ مشكلي باقي نمي ماند و همه خواسته ها برآورده و ملت در فضاي مرفه و آرام زندگي مي نمودند و نماينده گان حتي يك وجه مشترك راهم رعايت نكردند كه عبارت بود از منافع ملي و رفاه ملت ، اما يك وجه مشترك امتياز طلبي شان را مؤكلين درك نمود و بس.

 

صبور ( طيب )

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *