ملکۀ زيبايی انگلستان آرزوی شرکت درخط اول جنگ درافغانستان را دارد!!! – سليمان شاه صوفی زاده

 

ملکۀ زيبايی انگلستان آرزوی شرکت درخط اول جنگ درافغانستان را دارد!!!

 

تتبع و نگارش: سليمان شاه صوفی زاده

 

"کاترينا هوج" جوان 22 سالۀ انگليسی که ملکۀ زيبايی فعلی انگلستان ( Miss England ) بوده و در مسابقات زيبايی برای انتخاب ملکۀ زيبايی جهان سال 2009 مقام دوم را کسب نموده بود، قبلاً در کشور جنگ زده و مظلوم عراق که همچون کشور عزيز ما مورد تاخت وتاز قوای اشغالگر بيگانه قرارگرفته است منحيث سرباز داوطلب و مشوق عساکر اشغالگر انگليسی انجام وظيفه نموده، حالا ميخواهد بناء به عطشی که برای ريختن خون هزاران انسان بيگناه، آزادیخواه ومخالف با تجاوز و اشغال کشور شان دارد، در خط اول جنگ در افغانستان نيز برای تشويق و دلگرمی عساکر انگليسی شرکت نمايد.

 

اين عسکر انگليسی که قبلاً در نتيجۀ اشتراک و کارروائی های خاصش دريک عمليات جنگی در شهر بصرۀ عراق از طرف اردوی انگليسی مدال شجاعت و نيز لقب ( Combat Barbie )  را از آن خود نموده بود، الآن خواب های ديگری از قبيل شهکاريها و کسب مدالهای جديد در افغانستان را نيز در سر می پروراند.

 

تحليلگران سياسی اشتراک و موجوديت کاترينا را در جوار عساکر مورال باخته و هيجان زدۀ انگليسی در افغانستان يک گام مثبت و خيلی مؤثر دانسته و باعث تشويق و ترغيب عساکر بيشتر برای شرکت در اين جنگ نابرابر، خانمانسوز و وحشيانۀ اشغالگران ميپندارند.

 

اين جوان خون گرم انگليسی بی خبر از آنکه تصميم گيرندۀ اصلی و سرنوشت سازنهايی هر ملت خداوند بزرگ و شهنشاه جهان ميباشد، قرار است برای بر آورده ساختن آرزوها وخوابهای شيطانی اش بعد از اشتراک در مسابقۀ زيبايی سال 2010 برای انتخاب مجددش به صفت ملکۀ زيبايی انگلستان که در ماه جولای سال آينده برگزار خواهد شد، بطور داوطلبانه و افتخاری عازم افغانستان گردد، ولی نميداند که آيا رفتنش سبب بر آورده شدن خوابهايش شده و يا هم سرش را برای خواب ابدی در آنجا فروخواهد گذاشت.

 

چيزيکه قابل مکث و تأمل است، در حال حاضر چشم پوشی اشغالگران از حقايقی مبنی بر ايثار وفداکاری، شجاعت ، شهامت و مبارزات آزاديخواهانۀ تاريخی و فراموش ناشدنی ملت غيور افغان در برابر قدرت های بزرگ جهان خصوصاً انگليس ها که  هميشه در برابر اين ملت قهرمان شکست خورده اند، ميباشد. بدون شک زمينۀ اين فراموشی تاريخ و جرأت تاخت وتازهر خس وخاشاک بر حريم مقدس مارا غلامان حلقه بگوش و چند تن خود فروش، وطنفروش و اوباشی که به مثابه فرزندان ناخلف مام وطن شب و روز مصروف دست وپا بوسی اشغالگران وبيگانگان بوده و با ذلت نفس در برابرآنها زانوزده اند، فراهم نموده اند.

 

عملکرد مزبورانه و پست نوکران دست به سينۀ قوای اشغالگر به اندازۀ حيثيت و آبروی افغانها را نزد آنها پامال نموده و ملت غيور افغان را همچو خود شان مظلوم جلوه داده است که حتی ملکه زيبايی يک کشور که برای کسب شهرت و ماديات حتی بدنش را به نمايش ميگذارد، نيز از مردم زجرديدۀ ما اندکی حيا نکرده و شوق شرکت در جنگ با آنهارا در سر می پروراند.

 

واقعاً مثل معروفیکه ميگويند: " همگی را مار خورد و مار را بقۀ کور" درين موضوع صدق ميکند. خداوند (ج) هيچ ملتی را به سرنوشت ما گرفتار نکند که با درک مظلوميت بی حد وبی اندازۀ ما امروز هر رهگذر و ناشناس نيز با تقليد از ديگران آرز و اشتياق وارد کردن مشتی بر سر و روی مارا در سر می پروراند.   آمين، ثم آمين

به اميد اعاده و بازگشت هر چه زودتر مجد و عزت و کرامت مؤمنان در سراسر جهان

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *