راز پنهان — خالد عمر اعظمی

 

راز پنهان

سرودۀ محترم خالد عمر اعظمی


شعله ميکشــد روزی آتشــی که پنهان اسـت

نغــمه سر کند از نو بلبــلی که حيــران است

پــــردۀ سيــاهــی را ميـــــدرد دم خــورشيــــد

صبحی ميدمد صادق برشبی که عصيان است

متن کامل شعر

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *