جهالت خشونت بار میآورد — محمد احسان ميرزايی

 

 

جهالت خشونت بار میآورد

 

 

        علم و دانش سرخط و منشأ همه خوبی ها ، توانائی ها و نیکی هاست علم به جامعه کامگاری ، سعادت و رفاه میاورد و در جامعه دانشمند، عدالت و راستی سر بلند میکند .                                

        خلافت انسان در روی زمین شرافت و برتریت انسان برهمه موجودات بر اساس عطیه دانش است طوریکه بعد از خلقت انسان اولین احسانی که خداوند (ج) به او کرد همانا به وی علم بخشید .   

ترجمه : « آموخت به انسان نام ( حیقیقت و خاصیت ) همه اشیا را »                                          

       در آن هنگام که خداوند آدم را آفرید و مسولیت خلافت را به عده اش سپارید جهت ادای امور دنیوی و اخروی و بر خورد عاقلانه و خرد مندانه با پدیده های ماورا وی را مجهز به دانستن حقیقت همه چیز و آگاهی اشیا ساخت سپس آنرا آماده تعامل در هستی ماورا اش کرد . آن هستی که خلاق آنرا آفریده است .                                                                                                               

       آنچه گفته آمده ایم بدون علم و دانش انسانیت ، شرافت ، کرامت همه و همه میمیرند و به جز اجزای ظاهر همچو غیره موجودات انسان چیزی بیشتری مطرح نمیگردد . زیرا در صورت عدم علم و دانش جهالت حکم می راند و همه هستی های مادی و معنوی را نابود میکند .                           

       اندیشه مفهوم و معنویت میبخشد همه از رود خانه گوهر بار علم و دانش سیر آب میگردد . اسلام بر پایه علم استوار و علم هم مانند خون حیات در رگ های این آئین حرکت و زمانت بقای آنرا میکند رهبریت ، تنظیم امور سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و رشد فرهنگ تمدن اسلامی وابسته و ارتباط آهنین به علم و دانش دارد . 

زمانیکه در یک جامعه علم و دانش وجود نداشته باشد سیاست ،  اقتصاد ، فرهنگ تمدن همه و همه بسوی خرافه و فساد میلان میکند .

وقتیکه دانش نابود میگردد سیاست علم کشتار ، فریب ، ظلم ، تباهی ، جهالت دربدری آواره شدن مردم طوریکه در حکومت سیاه طالبانی جای علم و دانش را وحشت ، دهشت افگنی ، ترور ، نسل کشی و… صورت گرفت . کشورهای اجنبی به  خصوص ( پاکستان ) که شبکه استخباراتی آی اس آی پاکستان از ضعف مردم افغانستان که همیشه  بدور از علم و دانش نهگداشته شده اند استفاده نموده و به منافع کشور خود کار کرده اند و یک گروه را به نام طالب روی کار آوردند در حالیکه کلمه یا واژه طالب خود یک کلمه مقدس است . و استفاده های سو و ناجایز از نام اسلام چنان ظلم و وحشت را در کشور ایجاد کردند که حتی روح انسان از شنیدن این کلمه به ستوح میآید و اوضاع امنیتی کشور را به چالش گرفتند .

و آنچه گفته آمدیم اینست ضربه جهل و جهالت که کشور مارا به ده ها سال به عقب بر گشتاندند . همه نارسائها و ناهنجاریها ، و نا برابری ها همه و همه سر چشمه از گرداب جهالت میگیرد . و جامعه را از پا در میآورد بر همه گان است که سطح داناهی خویش را بالا ببرند و نگزارند که دیگران از نقطه های ضعف ما استفاده های ناجایز نمایند . ای هموطنان بیآید در راستای  علم و دانش بکوشیم  تا در سراسر این کشور نور علم ودانش بدرخشد وهیچ فردی از این نعمت پروردگار بی بهره نمانده ودر روشنایی علم ومعرفت همگی زندگی خویش را بسر ببرند .

بااحترام

احسان میرزایی

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *