عمر خطاب در بازار تلویزیون پیام افغان ارزش هائ دینی ومذهبی را معامله نمود— عبدالله عابد کابلی

 

عمر خطاب  در بازار تلویزیون پیام افغان

ارزش هائ دینی  ومذهبی را  معامله نمود

 

عبدالله عابد کابلی

 

هموطنان  عزیز افغان اطلاع دارند  که :   مدت بیش از یکماه  است  که براساس  قرار داد رسمی  ایکه  بین  تلویزیون  پیام افغان تحت ریاست  ومدیریت ا قائ عمر خطاب  ویکتن  از شخصیت هائ اهل تسنن ایران بنام داکتر ملا زاده  (که  انسان شناخته شده  واز جمله مخالفین سر سخت رژیم  دیکتاتور ومتعصب ایران  میباشد) بر نامه ای تلویزیونی ، تحت عنوان (اصلاح)  ا جرا میکردید،  که در بین مرد م  ایران،   افغانستان در داخل وخارج ، وتاجکستان  بیشترین  بیننده را  به خود جلب کرده بود.

  البته باید گفت که داکتر ملا زاده که از جامعه ای اهل سنت ایران بوده  وبراد ر مولانا عبدالعزیز  که یکتن از شخصیتهائ بسیار  مهم فقهی، علمی وکلیدی اهل سنت در منطقه ای  سیستان وبلوچستان   می باشد.    مولا نا  عبد ا لعزیز یکی از مشاهیر وکبار علمائ ایران بود . ودر دوره اول رژیم  خمینی عضو مجلس خبرگان قانون  اساسی بود  که با مطرح شدن مسئله ولایت فقیه  درقا نون اساسی ایرا ن مخالفت کرده  واز مجلس کنار رفت . چون از لحاظ اعتقادی اهل سنت وجماعت اصلا  مفکوره ولایت را طوریکه شیعه  معتقد است ، قبول ندارند ، ولایت فقیه را مطلقا ضد ارزشهائ دینی  وآ زادیهائ  مدنی  ونظام سیاسی میدانند و  حاکمیت یک فر د را بر مقدرات دینی ومذهبی وسیاسی  ونظام حکومتی  امر خلاف  اصول ومبانی   دینی  وحکو مت شورایی وانتخابی ومردمی   به حساب می آورند .    وبر اساس  همین  اندیشه ای ولایت فقیه بر تمام مقدرات  مملکت ایران بود که:

    رژ یم با استفاده از قدرت مطلقه ای  ولایت فقیه  نه تنها  کل جامعه ای اهل سنت رااز حقوق وامتیازات  مدنی واجتماعی محروم کرد ،  بلکه آنهارا  بعنوان شهر وندان درجه  ششم  بعد از شیعیان  پیرو ولایت فقیه(  قدرت حاکمه )– شیعیان  غیر پیرو ولایت فقیه   مسیحیان – کلیمیان و بهاییا ن بحساب آ ورد. چون با قئ شهروندان  ایرانی ازجمله ( مسیحی – کلیمی- وبهایی) در اقلیت  غیر موثر بر جامعه ای ایران بودند ، رژیم برائ رعایت  خاطر کشورهائ غربی ، برای این  دسته از شهروندان ایران،  امتیازات کامل شهر وندی از لحاظ سیاسی، مذهبی  مدنی واقتصادی  قایل شده وایشان در فعالیتهائ سیاسی ،اقتصادی و حتی مذهبی شان دست باز گذاشته شدند.

   اما در مورد اهل سنت  که کمیت  حدود بیست ملیون جمعیت ایران را تشکیل میداد  نه تنها بر خورد بسیار تبعیض گونه بایشان رواداشته می شد بلکه در عرصه هائ سیاسی کاملا آنهارا بایکات ساخته  ودر مراکز دولتی و سطح تصمیم گیریهائ نظام (    از قبیل ریاست جمهوری- کابینه  ووزرا – مجلس شورا – مجلس خبرگان- مراکز نظامی وامنیتی- راه داده نشده  وحتی از مناصب اداری پایین بسطح  فرمانداری( ولسوالی)  وشهر داری( شاروالی  ) هم  ایشان ر ا  محروم ساختند.

  وحتی بایشان اجازه ای افتتاح یک باب مسجد   در تهران را  نیز  ندادند  . وعلا وتا قسما مراکز عبادی ومساجد شانرا در مشهد –  بجنورد زابل  و بسیاری  دیگر جاها خرا ب وبعوض آ ن در آن  منا طق مذکور حسینیه  ها و تکیه خانه  ایجاد کردند.

علا وه بر همه اینها برائ تغیر  وضعیت دموگرافیکی وتغیرات جمعیتی  ایران جمع کثیری از اهل تشیع  افراطی را در مناطق سنی ها اسکان داد ند  .وایشان را ازهرگونه امتیازات مد نی  مانند  منزل  ، دکان پول وهمه ای  امکانات اقتصادی برخوردار ساختند درحالیکه ساکنان بومی این مناطق همچنان  محروم نگهداشته شدند.

وعلا وتا در پروگرامهائ انکشافی مناطق سنی نشین سیستان بلوچستان- کردستان- چاه بهار وهرمزگان وترکمن صحرا ومناطق سنی نشین خرا سان  از کمکهائ اولیه انسانی آب – گاز وبهداشت  ودرمان و……  قصدا محروم نگهداشته شده بودند.

  رژیم  ايران این همه تبعیض وناروه را بر یک کمیت ثلث نفوس کشور  فقط بجرم سنی بودن روا میداشت وبه آن هم  اکتفاء نکرد ه بلکه پیش آ هنگان وپیش کسوتان دینی ومذهبی  وسیاسی اهل سنت را یکی پی دیگری   تصفیه وسر به نیست کرد .ویا بزندانها انداخت  .  وچنانچه  تنها از خانواده ای  داکتر ملا زاده بیش از چهار ده تن را  کشتند .       

          آ نچه در بر نامه آ قائ ملا زاده  توجه مسلمانان  فارسی زبان دنیا وخاصتا ملت ایران ودر راس حکومت آ خوندی ایران  را به خود معطوف کرده بود ، همانا به چالش کشیدن رژیم  دیکتاتور وخشن ، متعصب وانحصار گرا ی ایران بود  که ایشان رژیم را  از زوایائ دینی، سیاسی، اجتماعی  وتاریخی  و…… بصورت مستند  بر رسی وارزیابی کرده  و   بسیار ناگفتنی هائ را  بعد از روئ کار آمدن رژیم خمینی وحکومت مطلقه ولایت فقیه،  بمردم ایران وجهان  مطرح میکرد ، که یا  کسی جرئت وشهامت  باز گوییی آ نرا  نداشته بود ویا اینکه به عمق  جریانها   و مطالبی  که داکتر ملا زاده وارد  بود   دیگران   از آن بی خبر بودند  ونمیتوانستند از عهده ای  طرح  ویا    باز نگری  آ ن مسایل   بزرگ بر آ یند .

          داکتر ملا زاده  رژ یم ایرا ن را از لحاظ تاریخی – سیاسی ومذهبی ودینی     طوری به چا لش  میکشید که  اثرات آن   بر خود رژیم    در داخل ایران وابستگان سیاسی  ومذهبی رژیم درخارج ایران خاصتا  در افغانستان بسیار  ناراحت کننده بود . وتحمل  وسکوت  در برابر آن  بمراتب  زیان بار تر وخطر ناک تر بحساب می آ مد.

       ارزیابی داکتر ملا زاده از رژیم خمینی  براین استوار بود که  این حکومت  ادامه دهنده ای خط فکری  برتری جویی حکومتهائ  سابق ساسانی  که در راس آن یزد  یزد گرد ، قرار داشت میباشد  که با روکش مذهبی  همان  ذهنیت واندیشه ای بر تری جویی وامپراطوری طلبی وجهانگشایی دارا بوده  وهمان  خط  فکری واندیشه ای  غلات حکومت صفویه را   تعقیب مینماید. و بدنبال اهداف بسیار آزمندانه  وتوسعه طلبانه ، در عراق – افغانستان – پاکستان– آسیائ میانه – کشورهائ خلیج  وحتی کشورهائ عربی  میباشد.   

    تحرکات  تبلیغی وفرهنگی وسرمایه گذاریهائ اقتصادی  وتاسیس مراکز تعلیمی ، فرهنگی ومذهبی    رژیم ایران را که  فقط در امر  توسعه ای نفوذ  آن در مراکز سیاسی وحکومتی این کشورها  وساختن پلهائ ارتباطی بین تهران وآسیائ میانه ازطریق افغانستان  وهم چنین  کشورهائ حوزه های خلیج وممالک عربی  وغیره جاها است بصورت مستند بر میشمرد. وکشور ها وممالک همجوار را  ازین خطرات  توسعه طلبانه برحذر   میساخت . 

      رژیم  آ خوندی ایران با تبلیغ   گسترده ،روح نشنلستی را  بمردم القاء میکرد  که خودرا همیشه از    سا یر ملل جهان بر تر احساس کرده  وبر تعصبات نشنلز م  وملیت پرستی مباهات کنند . و   همچنین  رژیم  را   احیا کننده ای  رسم ورواج  ها  وعنعنات دوره ای ساسانی و زردشتی  میدانست. که از ابتدائ ظهور رژیم  خمینی، تبلیغ حس برتری جویی وسیادت طلبی بر دیگران وافتخار بر عصبیتهائ  جاهلی دوران ماقبل از اسلام  وترویج  رسوم و مظاهر آ تش پرستی ودیگر خرافات  آیین زردشتی را یاد آ وری میکرد ونقد می نمود .       

واز لحاظ  سیاسی  رژیم ایران را  طوری  ارزیابی میکرد  که ، این  نظام  نه بر پایه واصول دین  اسلام بنا شده است  وهم نه بر اساسات  نظام هائ  سیاسی و متعارف  ملی ودموکراتیک ومردمی  در دنیا استوار است .  چون  اساس حکومت ایران   مبتنی  بر ولایت فقیه  بوده  وفقط یک نفر در همه امور  ومقدرات  کشور(   قوه مجریه-    قوه ای مقننه-   قوه ای قضائیه  – مجلس خبرگان-  )            وتمام  مسایل دینی –سیاسی – نظامی  وامنیتی  حاکم  بوده و زیر نظر وتایید   شخص ولی فقیه    همه  مسئولین  نظام ،انتخاب میشوند ،   و هرکسیکه   مورد تائید  ولی فقیه نباشد ،  صلاحیت  کاندید شدن ونامزد شدن  را در هیچ بخشی از  ارکان نظام وحتی پستهائ سیاسی  ونظامی وامنیتی را  نداشته ودر هرزمانی ولی  فقیه با  شاره ای  اند ک اورا عزل میکند . پس دراصل ولی فقیه  برهمه ای مقدرات این نظام    حاکم  است .  وروی همین مبنا  داکتر ملا زاده  رژیم ایران را  غی ر اسلا می وغیر مردمی  وغیر انتخابی میدانست .

     وبراساس حاکمیت ولایت فقیه  ،  تمام جامعه اهل سنت ایران ( که بیست ملیون است) بصورت قطع از بدنه نظام جبرا محروم و بایکات گردیدند  . ودر عین زمان تمام  اهل تشیع  وسایر حلقات سیاسی  واجتماعی ایکه هم اصل ولایت فقیه را قبول نداشتند ، ولوکه در هر سطحی ،از لحاظ دینی ومذهبی  وعلمی وتخصصی  ویا تجربی قرار داشتند ، نیز اجازه ای مشارکت در مناصب بلند دولتی   را نداشته ومحروم شدند .

 ملا زاده با  تشریح  وکالبد شکافی واقع بینانه ،  این نظام  مطلقه ای فردی ،(ولایت  فقیه  )  را ضد اسلامی – ضد  مردمی  وضد تمام ارزشهائ  تاریخی بشر  میدانست . واضافه مینمود که در هیچ گوشه ای از دنیا رژیمی دیکتاتور تر- ستمگار تر- وضد انسانی تر مانند رژیم ایران ؛ وجود ندارد. که تنها یکنفر  حاکم بوده  وهیچ  گروه ، حزب ودسته ای سیاسی اجتماعی وحتی مذهبئ آزادی  انتخاب ومشارکت  در نظام را  نداشته باشد   .

  رژیم  ولایت فقیه نه تنها بر هیچ مخالفی  رحم نکرد  وهمه را از دم تیغ کشید بلکه بفرزندان  وحتی جلوداران خود هم رحم نکرده وتعداد زیادی  همچون قطب زاده ها  – هاشمی ها  شریعتمداریها  وصد ها وهزاران روحانی شیعی  و غیر معتقد به ولایت فقیه  را کشت وتعدادی را مانند  مهندس بازرگان- وتمام اعضائ نهضت آزادی – جبهه ای ملی  وحتی روحانیون مبارز  وحتی  شخصیتهائ کلیدی نظام را  اخیرا مانند  موسوی – کروبی  و….. را از نظام کشیدند وبرائ شان  دوسیه درست  نمودند . وحتی دیده شد که با بلندترین  مرجع تقلید وحتی  جانشین   خودخمینی یعنی آیت الله  منتظری   هم رحم نکرده واورا از سالیان درازئ است  در خانه اش زندانی کردند .تا اینکه  امروز خبر مرگ  آن در دنیا  پخش شد.

        داکتر ملا زاده  عمده ترین ومخرب ترین چالشی را  که  در برابر  رژیم ایران  عنوان کرده بود  همانا  مسئله ای بناها ئ اعتقادئ ومذهبی  رژیم  بود که رژیم در زیر  پوشش آن   بر مردم حکومت میکرد  واهداف سیاسی  و  توسعه طلبانه  و….  خویش را بر پایه آن  بنا کرده بود . وآنرا در سطح منطقه وحتی جهان  گسترش وتوسعه  میداد .

     اساسی ترین ارکان اعتقادی رژیم  شیعی ایران را موضوعات :  امامت و عصمت ائمه   ولایت تکوینی وتشریعی  امامان – وصایت –  امام زمان- تقیه – خمس –  صیغه  ( نکاه موقت) و … وچندین مسئله ای  دیگر  تشکیل  میدهد . که داکتر ملا زاده  هرشب ، تک  تک   موضو عات را با مستندات قرآنی  و احا د یث  نبوی وروایات ائمه  و تاریخ اسلام  وسیرت  امامان مورد نقد قرار میداد ورد میکرد.

       ومضاف بر موضوعات  بالا خرافات وارده بر تشیع را مانند مرده پرستی – قبر پرستی  امام پرستی واعمال روضه خوانی –  سینه زنی زنجیر زنی – قمه زنی – شمشیر زنی  وده ها  اعمالیکه  با انگیزه  هائ  مختلف سیاسی  در بین مردم بالوسیله ایران  ترویج وپخش شده ومیشود ، شرعا وعقلا  آنها را رد مینمود  وآنها را ضد شعایر دین بحساب می آورد . 

  از آنجائیکه  داکتر ملا زاده  دوکتورائ  اسلامی  داشت ، وتخصص آن در مورد سیر تاریخی  مذهب  اهل  تشیع   می باشد  ، نامبرده  با منطق  قوی  وجرئت تمام  ،  تمام  موضوعات بالا را براساس  تفسیر قرآنی  وتوضیح  احادیث وروایات  ائمه  وتاریخ اسلام  وسیرت  ائمه  وامامان ومجتهد ین ارزیابی کرده ورد میساخت  .   و بار بار وعلنا از تمام  علما  ومراجع  اهل تشیع   درخواست میکرد  تا در منا ظره ای تلویزیونی حاضر شوند  تا پیرامون  مسایل  اختلافی و خاصتا  اساسات  اعتقادی نظا م  تشیع حاکم بر ایران مباحثه کنند  وهیچ کسی لبیک نگفت وحاضر نشد  .

         قابل یاد آ وری است که  او همیشه اذعان  می داشت که بین  تشیع وتسنن  فر ق اساسی  وجود ندارند .  بلکه این  مسایلی که  بنام اساسات  اعتقادی  تشیع  از طرف آخوند هائ قم ونجف  عنوان می شود   به تشیع  اصلی ارتباط ندارد وهمه آنها مسایل  واردتی  در دین وتشیع است   .     و  همچنین خرافات  وارداتی نه تنها  در تشیع وجود دارد  بلکه  در بین اهل سنت  واکثر فرقه هائ  مذهبی  ودینی دیگر  هم وجود دارد که با ید دین ومذهب را از آن خرافه ها واعمال شرک آ لود  وبدعت ها  پاک و منقح کرد .

       در مدت یکماه واندی که از برنامه ای  تبلیغات آقائ ملا زاده نگذشته بود که اثرات مثبت آن بر مردم ایران – افغانستان – تاجکستان  وکشور هائ اروپایی  بسیار زیاد گرید  و مورد  استقبال کامل  مسلمانان  خاصتا اهل تسنن  قرار گرفت . واما بر عکس  رژیم ایران  و عوامل  آن چنان   وار خطا وناراحت شدند    و  از هر طرف  در بر نامه ای  خود عمر خطاب  تماس  میگرفتند  وتقا ضائ تعطیل وقطع برنامه داکتر ملا  زاده را خواستار  میشدند  و بیشتر  تما سها از داخل ایران  وقسما از طرف  طلبه هائ  افغانی  وابسته  به رژیم ایرا ن  که در حوزه ای  قم  تربیه شده بودند  صورت میگرفت  .    این افراد   بدون اینکه   در برنامه ای  خود اقائ ملا زاده  داخل شوند وسوال کنند وبحث فکری بکنند .  اگر گاهی هم تماس حاصل میکردند  فحش و  دشنام میدادند که اکثرا این تماسها از ایران بود . وملازاده با کمال خون سردی هیچگاهی  برآ شفته نشد وعکس العمل  هم نشان نمیداد . تا اینکه  دریکی از بر نامه هائ شخصی ، در تلویزیون  مسکینیار ،  فردی بنام  مشکور کابلی که خودش طلبه ای  از حوضه ای قم ایران است  از اقائ  خطاب خواست که  بر نامه  آ قائ ملا زاده را قطع کند  وحتی ما حاضر هستیم  که هر  آنچه  ملازاده  پول می پردازد  بپردازیم  وحتی بیشتر از آن  و……………….

   ونامبرده  در اخیر صحبت  خود  ادامه داد وبه آ قائ خطاب  اولتیماتم  و اخطار کرد   که اگر  برنا مه ملا زاده را قطع نکنی،  ما تلویزیون ترا بایکات کرده  به همه اهل تشیع اعلام خواهیم داشت تا  از کانال تلویزیون پیام افغان  تبلیغات  خودرا پخش نکنند  و…………

در فردائ آ نروز  آ قائ خطاب برائ  گرم ساختن بازار  معامله   در برنامه سخن عریان  خویش   جواب رد   داد  و  گفت   که من با داکتر ملا زاده  قرارداد دارم ،  و تعهد هم  امر اسلامی است، و ادامه  داد و گفت من فکر نکنم که ملا زاده  کدام گپ خلاف  دین زده باشد. وهمه گفتار ملازاده  طبق  شریعت اسلام می باشد . وبعدا آ قائ عباسی  وارد صحبت شده باز از ملازاده  جدی  دفاع کرده وهرکدام  از  برنا مه داران پیام افغان  ،  بتایید  آ قائ خطاب   از بر نامه ای داکتر  ملا زاده دفاع کردند .                                                                                                  

چون درخواست  مشکور کابلی از ورائ امواج تلویزیونی وآ نهم  از طریق تلویزیون  رقیب سر سخت آقائ خطاب( آ قائ مسکینیار) کاملا کار گر نیافتاد  آقائ مشکور کابلی  بمشورت  کسانیکه از طرز معامله گری  متصدیان تلویزیونهائ خصوصی خاصتا    آ قائ خطاب اطلاع داشتند  مشوره دادند که اینگونه معاملات  از طریق  علنی و  رسانه یی نمیتواند انجام شود وباید از نزدیک همدیگر را دید . مشکور کابلی  که رابط   حلقات  رژیم ایران ، در اروپا است  طرف هائ اصلئ تمویل این گونه  پروژه هارا   بجریان گذاشته  و همراه عده ای دیگر وبا دست پر  بطرف آقائ خطاب  حرکت میکنند و قرار میگذارند  تا همد یگر را  دیده  وبعد از به نتیجه رسیدن ، معامله را نها یی کنند. خیلی جالب است که  از تایید  کامل  خطاب  وتیم کار ی آ ن  در راس آ قائ عباسی ،  از داکتر ملا زاده روزی چند نمی گذرد و آقائ خطاب پای بندی به  تعهد را هم  جزء دین  اسلام  میداند که نا گهان آقائ  خطاب بروئ صفحه ای تلویزیون پیام افغان  در برنامه صحبت  عریان خویش ، ظاهر وبدون  مقد مه  چینئ واطلاع قبلی وبر خلاف تعهد اسلامی  وقراردادیکه  با ملا زاده بسته بود  اعلان میکند که  «  من   سراز این شب برنامه  ملا زاده را  ملغی اعلام میدارم  وپول آنرا برایش  مسترد خواهم کرد »

خیلی جالب بود  که در ادامه ای صحبت  ، با کمال  وقاحت گفت من از ابتدائ این قرا داد ، هم نمی دانستم که در این برنامه تعدادی جریحه دار میشوند  ومن ازآن مادر پیر ی که احساسات آن جریحه دار شده ویا از برادر هزاره ما در داخل  که متاثر شده است معذرت میخواهم و………..

     آ قائ خطاب ، خطاب قبلی خویش وهمراهان  معامله گر خویش را  چنان  بزودی فراموش کرد که  حتی اطفال کم سن وسال  چنین به کمبود ذهنیت مبتلا  نبوده ونیستند .   وبسیار  عجیب این بود که برائ توجیه  این عمل خویش  حتی کوچکترین  وضعیف ترین  دلیلی  هم ارائه نکرد ه   وادامه  داد که  ما از ابتدا ئ کار نمی دانستیم  که تعدادی از برادران ما  رنجش خاطر پیدا میکنند .

      البته از سیمای  آ قائ خطاب  مانند سیمائ  آ قائ کلینتن  رئیس اسبق جمهوری  امریکا  که  که درداد گاه  اولیه ای  مونیکا  لوينسکی  حاضر شده بود خجالت و شرمساری  می بارید، که  تعدادزیادی از روانشناسان و ومتخصصین امور جنایی  با مشاهده ای  رئیس جمهور امریکا در همان لحظه   هائ اولی  دانستند که دروغ میگوید . وبعد  هم بزودی  در جلسه هائ بعدی دادگاه دروغ آن تثبیت شد    .

    درین باره نیز اهل خبره  قبل از  افشائ مسایل زیر پرده  در سیمائ  کسیکه قبلا از تعهد اسلامی  وقول وقرار  افغانی وقرارداد  خویش یاد میکرد دانستند که:                                         

        آن همه دفاع از ملا زاده وافکار  ایشان  و اصرار برمسئله ای قرار داد و پیمان   وتعهد اسلامی وافغانی فقط برائ بلند بردن قیمت فروش بر نامه ای  دینی  اصلاح  بوده است وبس . چون   میدانست  این مشتری   با  دلار هائ نفتی  زیادی به میدان آ مده  وبه  هر قیمتی  حاضر است دین ومذهب وپیمان وقرارداد  وتعهد اسلامی  را   بخرد وهمان  هم شد   :                                                                      

     و وقتی  که  جناب آقائ خطاب  مبلغ هنگفت  پول را دید   ،با لائ تعهد وپیمان اسلا می واعتقادی خویش  پا   گذاشته و بعباره ای دیگر  ارزشهائ دینی  واسلامی  وافغانی   خویش را  در                            (بازار معاملاتی  تلویزیون پیام  افغان ) به معامله گذاشت .

اما  آ قائ خطاب  یک مسئله ای مهم را  متوجه نشد ه است  که وقتی قرار داد رسمی بین دوفرد  ویا بین شخصیت حقیقی وحقو قی   ویا بین دو شخصیت  حقوقی  با مضا میرسد  طرفین برعایت  مندرجات  قرار داد  قانونا مکلف  میباشند . و  از لحاظ اصول وپرنسیب ها متعارف  ومعمول در قرارداد هائ رسمی  در غرب و خاصتا امریکا هیچ یکی از طرفین قرار داد  این صلا حیت را ندارند که  بر خلاف مندرجات  قرارداد  عمل کرده  وبصورت یک جانبه  عمل کنند  ،  وخاصتا زمانیکه  در  مندرجات قرارداد  طرفین  معامله از حقوق مساوی بر خوردار باشند .

 متا سفانه آ قائ خطاب در  مورد  معامله ای اخیر خود صرف  سفیدی  کفن  (دولارهائ ایرانی) را   مد نظر داشته  است وهیچ   ملاحظه ای  را در  قسمت تاریکی وظلمت قبر( گور)   وعواقب  آن     )تخلفات قانونی)  را مد نظر نداشته است .

                       والسلام علی  من التبع الهدا وعلی عباد الله الصالحین

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *