اشاراتی به نقد بی مورد و میان تهی آقای سید معروف عباسی— سيد احمد بشير افضليار

 

بسم الله الرحمن الرحیم

انصاف آب میخورد از چشمه سار فهم

خر کره ها کراند و سخن کم شنیده اند

 

اشاراتی به نقد بی مورد و میان تهی آقای سید معروف عباسی

 

همزبان عزیزو محترم عباسی صاحب با تشکر فراوان از شما از اینکه مقاله ارسالی منرا در سایت های زیبای صدای افغان ویا آزمون ملی نخوانده بلکه (مرور) کرده اید.

دوستان و عزیزان و آنانیکه از اختلافات کورکورانه و مملو از تعصب میان مسلمانان اهل سنت و اهل تشیع نفرت دارید! اګر شما مضمونی را که من جهت سرزنش و تنبیه نمودن اشخاصی که با عث نفاق و کشمکش ها به اعنوان شیعه و سنی نوشته بودم خوانده باشید، (نه مرور) مانند آقای ګرانقدر عباسی، شاید که متوجه شده باشید که در آن من از اهانت ها و توهین های که در طول یک، یک ونیم ماه از دهن آقای ملازاده صورت ګرفت صحبت کردم و هر آنچه را که ملازاده و هم فکران او در حق اهل تشیع و علمای آنها و امامان آنها روا داشته و دارند، من هم اګر روا بدارم و فکر کنم پس فرق میان من و ملازاده و هم فکران ملازاده چه خواهد بود؟ عباسی صاحب شما چیزی را که انتقاد کرده اید بی جا و بدون در نظرداشت واقیعت میباشد که به طور خلاصه به آن ها اشاره مینمایم. اولآجهت معلومات و متوجه ساختن شما یادآور شوم که

  اسم من سید احمد بشیر افضلیار میباشد

 شما از صحبت های بی طرفانه من جهت سرزنش و تنبیه کردن اشخاص مغرض بر داشت سوء برده اید و آنرا اشتباه درک کرده اید. من به آن خدای که همه عالم مخلوق اوست سوګند یاد میکنم که هدف صرف متوجه ساختن اهل دل، اهل ایمان، اهل قلم، و اهل اتحاد بوده که باید فریب اشخاصی چون ملازاده را نخورند که همه اهل تشیع و پیشوایان آنها را مشرک و بدعتکار خطاب میکرد.     

 از تلویزیون سلام شما ګفتید، بدون اینکه به پروګرام های متنوع و خوبی که یک تلویزیون دارد، آنرا شما بد نام خطاب کردید.اګر تلویزیون سلام به مقدسات مسلمانان اهانت بکند من منحیث یک مسلمان آنرا رد و اهانت کننده را نفرین و لعنت خداوند را بر آن میخواهم، اګر تلویزیون خطاب و یا هر کانال یا شبکه دیګری که  به اهل تسنن و مقدسات آنان همچو یک ناروایی را روا بداند و اهانتی بکند عین شکل من آنرا رد و منحیث یک مسلمان انرالعنت میفرستم، و اګر به مقدسات اهل تشیع نیز همچو یک نا روایی را انجام بدهند و روا بدانند عین مسئله صورت خواهد ګرفت و لعنت خواهند شد.اما اما….!!! اګر یک کانال تبلیغ مذهب خودرا بکند و در آن مسایل تاریخی و فرهنګی و اسلامی را تشریع کند و آنرا ولو به نفع خود هم تشریع کند با آیت و حدیث و روایت عقلی بودن، حق بودن و درست بودن ادعای خود را کوشش اثبات کردن را کند ما به هیچ شکل حق نداریم که انتقاد بیجا کنیم، تا آنجا که اهانت به دیګران صورت نګیرد. همچنان من ګفتم (اینکه کدام یک از این تلویزیونها حق میګوید و کدام نا حق میګذاریم به آن خداوندی که حق از آن اوست) آیا با این جملات من به تلویزیون سلام کدام مهر تآیید زده ام که بدون تعقل انګشت انتقاد را ګذاشتید؟ اګر در آن نبشته من مانند شما به افترا میپرداختم و میګفتم که نه مننننننننننننن میدانم که تلویزیون سلام حق میګوید!!!! باز چه میګفتید!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟در غیر آن تمام علمای اهل تسنن که از تلویزیون ها پروګرام های دینی دارند سخنان علمای اهل تشیع را رد کرده و هر ادعای را که شیعه ها بکنند غلط قلمداد میکنند. از مسئله خلافت ګرفته تا آمدن حضرت مهدی یا امام زمان (ع).

 اګر از نظر املاء و انشاء کدام اشتباه میداشت و انتقاد میکردید به شما آفرین میګفتم زیرا هیچ انسانی نیست که همه چیز را کامل بداند. زیرا دوری از وطن و نبود امکانات و شرایط روزګار مانعی بوده که نتوانیم طور شاید و باید ادبیات زبان های ملی خود را تقویت بخشیم.  در غیر آن انتقاد شما  از هم عقیده بودن و یا هم فکر بودن با ملازاده را به اثبات میرساند. تلویزیون سلام حاوی برنامه های خوبی است که اګر انسان عاقل کینه و نفرت فطری و ذاتی خودرا کنار بګذارد و چشم بینا و ګوش شنوای خود را باز کند خواهد دانست که این تلویزیون در پهلوی مسایل دینی و مذهبی، مسایل آموزشی هم دارد. که آن مسایل نیز جزء از مسایل دینی به شمار میرود. در غیر آنصورت ده ها شبکه تلویزیونی به زبان عربی است که حتی بر ضد مذهب اهل تشیع تبلیغ میکنند و مستقیم به شیعه ها امر تکفیر صادر میکنند.

 منرا فریب کار و مکار توصیف کردید، بدون اینکه منرا و عقیده منرا بشناسید و بدانید. اما من به شما، برادر بزرګ! خطاب میکنم. اګر شما یک شیعه میبودید و در طول یک ماه، یک و نیم ماه به اعتقادات شما به سطح جهانی به طور مکرر هر روز دو ساعت اهانت صورت میګرفت آن هم از زبان یک همزبانت، بازچه میکردید؟ کسیکه به امام، به عقیده و به راه و روش شما تهمت ببندد و شما را مشرک و رهبران دینی و مذهبی شما را حمار بن حماربن حمار بګوید؟ آیا شما به آن شخص و یا اشخاص

 صفت حمار بچه و یا حمار بچه ها را نمیدهید؟ زیرا وی از حمار خوشش میآید به این خاطر دیګران را حمار میګوید.

ج ـ دوست عزیز بیاید که یک اندازه واقع بین باشیم! به چه معنی؟

شما به مدرسه های اسلامی که در آن دروس دینی داده میشود مانند قم و… آنها را به فابریکه های تبلیغاتی نفاق انګیز تشبیه کردید. اګرآموختن دروس دینی و آموختن کلام الهی و مسایل اسلامی، فراګیری تبلیغات نفاق انګیز است پس به شما افسوس و صد افسوس که چنین یک تصور دارید، زیرا شما به مکانیکه در آن صحبت از خداوند، دین ، قرآن و پیغمبر صورت میګیرد آنرا به فابریکه های تبلیغات نفاق انګیز تشبیه کردید، وای بر حال جامعه سنتی ما افغانها که همچو شما را دارد.

من در آن نبشته ام سوګند به خداوند خورده ام و منحیث یک مومن همه را به وحدت و همدلی تشویق کرده ام و لی شما آنرا به اسم طرفداری از این و آن تعبیر کردید و یا عقیده منرا یک جانبه فکر کرده اید. از این معلوم میشود که از خود صبوری نشان نداده اید و از تعمق کار نګرفته اید، بنآ هر آنچه بر حق من روا داشته اید خداوند به  شما روا بدارد.

مدارسی که در پاکستان ترورست تولید میکند و آثاری از اسلام، اسلامیت و انسانیت در وجود آنها دیده نمیشود. و بر خلاف تمام موازین اسلامی، انسانی، بین المللی به وطن بیچاره ما صادر میشوند و روزانه به ده ها هموطن ما را به شهادت میرسانند، از   انګشت قطع کردن ها ګرفته تا کله بریدن ها که همه شاهد و ګواه این جریان هستند. چرا به زبان تان نمیآید و یا آنرا مورد انتقاد و مورد بحث قرار نمیدهید که هست و بود ما را به یغما بردند و میبرند؟ و چهره اسلام  نازنین را در جهان تاریک و بد نشان میدهند و دنیای غیر اسلام فکر میکنند که اسلام همین سر و کله بریدن و بم ګذاشتن در طیاره های که در آن همه بی ګناه ها از بین میروند است.

ببینید که شما پلان و هدف شوم و منافت آمیز دارید ؟ یا من؟ من خودرا در قدم اول مسلمان میدانم و به خود هیچګاه اجازه نمیدهم که به یک بنده خدا توهین، و به عقیده و هر آنچه برای او با ارزش باشد تعرض و هتک حرمت بکنم. ولی زمانیکه یک شخص به عقیده من و به مقدسات من هتک حرمت بکند و به من و پیشوایان من مشرک خطاب بکند با شدت تمام عکس العمل خواهد دید. زیرا هر کس میتواند که برای دفاع از خود و برای اثبات حق بودن اش بجنګد و بمیرد و یا نابود کند. که اګر به صلح و صفا ګره ګشاده شد نور الله نور، و اګر طرف مقابل به جنګ اسرار کرد مانند مسئله کربلا و مقابل بودن حضرت سید الشهدا امام الحسین(ع)  بن حضرت علی (ع) و یزید بن معاویه که حالا هر کس میداند که کی حق بود و کی باطل.   

دوست عزیز عباسی جان اګر شما اختلافات مذهبی را بالایش فکر کنید و یا اګر در صدد این باشید که شیعه ها هر آنچه را که آنها میدانند و آموختند و با آن آموخته های خود شیعه ګفته میشوند غلط است و یا سنی ها با آنچه را که به مذهب شان مربوط است و آنها  را آموخته اندو آموزه های مذهبی شان آنها را سنی میسازد، غلط است. این یک اشتباه است. زیرا من در مضمونم به صحت وسقم  بودن هیچ یک از مذاهب اشاره نکردم، زیرا اګر بدانید که مذهب چه معنی باز از تعصبات کورکورانه میپرهیزید. نزد من مسئله شیعه بودن و سنی بودن حل است

اګر شما بخواهید که تمام اهل تشیع و یا علمای آنها از هر آنچه در صدر اسلام و بد از آن صورت ګرفته نګویند و به نسل اینده خود بازګو نکنند که کی هستند از کجا آمده اند و بعد از رفتن از اینجا به کجا خواهند رفت. که همانا ( توحید،عدل، نبوت امامت و معاد) است. و بګذارند که عقیده آنها نابود شود، پس باید ګلیم اسلام را جمع کرد.

در مضمون خود من یادآور شدم که هر کسیکه به مقدسات یکدیګر توعین بکند از اسلام واقعی اګاهی ندارد (العاقل یک فی الاشاره)

دست دادن مرد با زن از دیدګاه اسلام نا جایز است اما در هر مذهب فرق میکند. دست دادن دختر پنج ساله با مرد را و یا دست دادن مرد بالغ و زن بالغ را من از دیدګاه مذهب شافعی یاد آور شدم که خودم شاهد چنین قضیه به کرات بوده ام و در مذهب شافعی سن و سال دختر اصلا ګفته هم نشده است و دوستی  دارم و داشتم که عملا چنین کار را باطل ساختن وضوی خود دانست و حتی دست دادن با خواهر خودرا نیز سبب باطل ساختن وضوی خود میګفت.

در مورد آقای پرفیسور سیرت صاحب ګفتید. من باید به شما یک چیز را یادآور شوم و آن این است که من به تمام علما، دانشمندان چه مسلمان چه غیر مسلمان احترام دارم و اینکه جناب سیرت صاحب افغان خود ما است به وجوداش افتخار میکنم. اما هر آنچه را که او و یا دیګر علمای اهل تسنن میګویند که همانا حق ګفتن خود و مذهب خودشان است را ویا غیر حقیقت جلوه دادن مذهب تشیع را قبول ندارم. و این قبول نکردن من اهانت و بی احترامی به شخصیت های عالم خبیر و دانشمند نسیت. من به غقیده آنها(سیرت صاحب) احترام دارم و ایشانرا عالم خوب و اګاه برای مسلمین اهل تسنن افغانستان میدانم.  

و سلام وعلیکم و رحمت والله و برکاته.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *