تبصرۀ کوتا ه بر نامۀ سرگشادۀ آ قائ احمدعلی ( کو هستانی) به آ قائ عمر خطاب — احمد محمود حامدی

 

بنــام خــد اونــد لیـل و نـــهار

که اورا ستایش سزد بیشمار

 

تبصرۀ کوتا ه بر نامۀ سرگشادۀ آ قائ احمدعلی کو هستانی به آ قائ عمر خطاب

 

الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿الاحزاب آيۀ 39﴾

 

«همان‌ كساني‌ كه‌ پيامهاي‌ خدا را ابلاغ‌ مي‌كنند» به‌ سوي‌ خلقش‌ و آن‌ را با كمال‌ امانتداري‌ به‌ آنان‌ مي‌رسانند «و از او مي‌ترسند و جز خدا از هيچ‌كس‌ بيم‌ ندارند» پس‌ اي‌ محمد ص! تو نيز به‌ آنچه‌ كه‌ مردم‌ به‌سبب‌ تبليغ‌ آيات‌ الهي‌ در باره‌ات ‌مي‌گويند، اهميت‌ نده‌ و از اين‌ سخنان‌ باكي‌ نداشته ‌باش‌. البته‌ رسول‌ خدا ص به‌پيروي‌ از دستور الهي، به‌ نيكوترين‌ وجه‌ به‌ اين‌ مهم‌ پرداختند، كه‌ پس‌ از ايشان، مقام‌ بلاغ‌ تا روز قيامت‌ به‌ امت‌ ايشان‌ ميراث‌ مانده‌ است‌. آيه‌ كريمه‌ دليل‌ بر آن ‌است‌ كه‌ فقط كسي‌ به‌ طور كامل‌ تكاليف‌ ابلاغ‌ را به‌ انجام‌ رسانده‌ مي‌تواند كه‌ دلش ‌از ترس‌ بشر خالي‌ باشد «و خدا حسابرسي‌ را بس‌ است‌» پس‌ آنان‌ را به‌ درستي‌ و در همه‌ چيز مورد محاسبه‌ قرار مي‌دهد.

  

جــنا ب  آ قائ کو هستا نی !        

السلام وعلیکم ورحمت الله وبرکاته

  از بارگاه خداوندی  برائ جناب عالی  وهمه  مبلغین رسالت   عافیت می طلبم .

نوشته ای پر محتوا ، علمی و مستند  تا نرا مرور کردم  وخیلی زیاد بهره بردم  . البته بنظرم برائ بهره گیری بیشتر  از ین  مجمو عه ای مستند تاریخی لا زم خوا هد بو د تا   خوانند گان   بد فعا ت –  آ نرا  مرور کرده  وبا مرا جعه به ریفرنسها ومآ خذ اشاره شده معلو مات خویش را  تکمیل نمایند چون در غیر آ نصورت به نسبت طولانی بود ن  مطالب  واشارا تیکه از نوشته  جا ت وآ ثاربعضی افراد و شخصیت هائ مورد نظر داشتید کمال استفاده رابعمل نخوا هند آ ورد .

بهر حال  بابت  نوشته ای بس پر محتوا  وارجد ا ر تا ن تشکر کرد ه و وامید وارم اربا بان خرد واند یشه نیز  در راستائ  برهنه ساختن چهره هائ  حقیقی با طل  که در عصر ما لبا س حق بتن میکنند  دست بکار شده  وادائ رسالت کنند . البته  باید گفت که درخشش حقیقت بالا تر از اینست که برائ همیش در پرده ای ظلمانی  باطل کتمان شود اما آنچه را که از تاریخ باید بیاموزیم  اینست که چه بسا  اززمانها تا افشا شدن  چهره ای باطل، تا وانهائ سنگین  وگرا نی را پرداخته شده است .

ا گر ما  خود  تاریخ شکو همند اسلامی  در زمان   خلافت سید نا علی (رض  )   رامرور کنیم  فتنه ای خوارج  چه تا وان سنگینی  را بر بالائ امت اسلامی در آن زمان  تحمیل کرد . زیرا خوارج شعار زیبای ایشان   این بود «   الحکم لله و….   »  وبر اساس همین ایده ای که  کا ملا حقیقت محض  بود،  در ورائ آن نیت وعمــــل سو ء   تکفیر حضرت علی (رض) وحضرت معاویه (رض) نهفته بود، و علا وتا  شیرازه ای وحدت وقدرت امت مسلمه در آ ن زمان را نیز به چا لش میکشید.  و حضرت  علی(رض  )چه زیبا  در برابر شعار خوارج  عنوان داشت که :

( کلمته  حق  یراد بها الباطل) : یعنی  کلمه و شعار خوا رج کلمه ای حق بود که در پس پرده ای  آن ارا ده ا ی  با طل کتمان شده بود .

بنا ء ا آنهائیکه دم از وحد ت میزنند با ید بدانند که مرد م  بر نیا ت و اعما ل آ نها  قضاوت میکنند نه گفتار  فریب دهنده  شان زیرا بقول قرآن

:«« یقولون با فواهـــــهم ما لیس فی قلو بـــهم .  سوره فتح .   »»

این شعار وحدتی که تشیع صفوی از جماران وقم صدائ آ نرا بلند ساخته است باید با  نیت و عملکرد شان در داخل آن کشور وحتی در داخل تهران  و بیرون از ایران  مقایسه ساخت  تا مردم بدانند که :

چه خوش است تا محک تجربه آ ید بمیان

تا سیـه روی شود هرکه در او غـش باشد

آنها ئیکه کمیت بیشتر از بیست ملیون اهل تسنن را از حقو ق اولیه ای شهر وندی  شان محروم ساخته وآ نهارا بقول آ قائ عابد کابلی  بعنوان شهر وند درجه پنجم وششم  قرار داده ونه تنها برائ شان حقوق وامتیاز مدنی و اجتماعی قایل نیستند وتمام شخصیتهائ  علمی –سیاسی – وحتی دینی ومذهبی شان را بگلوله می بندند .

باید کوران چشم بسته ویا منکران حقیقت وتقیه گران مانند   ( منجم زاد ه ها – افضل یا ر ها و..)وخدایی خد متگاران بی سواد وغیر مثقفی چون ویس نا صریها و……)   چشم های خود را باز کنند  وبه بینند که این ادعا ی وحدتی که ند ای آن   دفتر خامنه یی  در تهران بلند است وآ قای مشکور کابلی  ومنجم زاد ه و… وغیره  از آ نها دم میزنند به بینند که در میدان عمل آ یا واقعا  آنها خواستا ر وحدت اند ویا خذ ف مطلق دیگران . اینها وحدت میخوا هند ویا تسلیمی بدون قید وشر ط دیگران بعقاید  خرافی وجعلیات وارداتی بر دین .

من این بحث را به علما دانشمندان وفقها میگذارم تا بیشتر تحقیق کنند . وعوامل اختلاف و اتحا درا سره کرده وراهی برای حل مسایل بیا بند . واین خواست اصلی هر مسلمان  وحتی انسان با فکر است . واما با ید دیده شود این منادیان دروغین اتحا د براستی به اتحاد معتقد هستند ویا خیر؟

واگر اینها به اتحاد معتقد هستند چرا از حقو ق وامتیازات اجتماعی – مدنی وسیاسی ودینی ومذهبی دیگرا ن را محرو م میسازند .

واگر اینها به اتحاد معتقد هستند فقط چرا دیگران حذ ف و نفی میکنند ؟

تاریخ سیاه وچرکین سی ساله ای حکومت صفوی برای  ثلث نفوس ایران  _  اهل تسنن) چه داده است ؟

نه تنها برای سنیها بلکه برای منصفین شیعه هم  چه داده است ؟

نه تنها برای منصفین شیعه بلکه  به  دیگر    اتباع وملت  خود چه داده است؟

وبعد از حادثه ای انتخابات ایران ما همه شاهد جریانهای سیاسی ایران نیز هستیم  ومی بینیم بر مردم خود این نظام چه میکند ؟؟؟!!

امروز وهمین حالا مدعیا ن دروغین وحدت در تهران حتی با  مناد یان وحد ت که از آنها هزاران هزار مرتبه بر مذهب تشیع علوی پائ بند بوده و هستند چه کرده وچه میکنند .؟؟؟

به گلوله بستن راه پیمایی ها  و هم چنین درمراسم  تشیع جنازه ء آ قای منتظری و….را  تمام  جهانیا ن شا هد بودند .و…………

آ نها  با ادعای کا ذ با نه ودروغ گویانه ای وحدت تشیع وتسنن  ، حذ ف  کامل همه ای  اهل تسنن را  در ایران  اجرا کردند  .هدف اصلی ادعای شان از وحدت اینست که :

شما بیائید ولایت فقیه را بپذ یرید – بیائید با ما تسلیم شوید- بگذارید تا ما تاریخ را جعل کنیم –   شما اما مت وو صایت را بعنوان  اصل دین به پذ یرید –  شما عقیده داشته باشید که  بعد از پیغمبر فقط شش نفر مسلمان ماندند؟؟؟؟ ؟!!!!!  شما  هم مانند مان صحبت هائ تا نــــرا با سب ولعن اصحاب ویا را ن پیغمبر شروع کرده  وخاتمه دهید وشما هم تقیه (نفاق  ) را اصل دین بدانید. شماهم مانند خود  مان صیغه (زنای حیله ای   ) را جا یز پندارید  وشما هم مانند مان گرفتن خمس (منبع درآمد آخوند ها)   رابرای مان حلال بدانید  وده ها خواست دیگر و……

در حالیکه همه این قضایا باید از لحاظ شرعی  به بحث گرفته شده  و بر آنچه شرع وعقل حکم میکند اتفاق  واگر خلاف شرع وعقل باشد کنار گذاشته شود  . وحتی باز هم اگر بر بعضی  از انها  هم اتفاق نشود ،   نبا ید مخالفین نظر خویش را تصفیه  کنند کما اینکه این سنت را در ایران  دنبال کرده  ومیکنند .

و از سی سال باینطرف  ، اکثریت علمای  اهل تسنن را تصفیه  کردند . وشخصیتهای  هم چون مولانا ضیایی –   کا که احمد مفتی زاده – شیخ علی  دهواری-    مولو ی موسی کرمپور- مولوی الله یاری – مولانا فاضلی  هروی- مو لانا عبد الملک  وصدها عالم وطلبه اهل سنت را ترور و در بیدادگاهای رژ یم  صفوی  شهید  سا خته  وخاطرات شاه اسماعیل صفوی را د و باره در ایران احیا  کردند .

وامروز  عملا و علنا  ثلث جمعیت ایران را از همه ای حقوق شان محروم وبایکا ت کردند  وبرای شان حتی اجازه ای افتتاح مسجدی در تهران ندادند وعلاو تا مساجد اهل تسنن را در مشهد – زابل – بجنود  وده  منطقه ای سنی نشین خراب کردند وتمام این مستندات را برادر   اندیشمند وبا فضیلت ، جناب  آ قای کو هستانی  با ریفرنس وشواهد انکار نا پـذ یر ارا ئه کردند  که هیچ کس را مجا ل شک وتردید با قی نمی ماند .

این تنها اهل تسنن نبودند  که از دست شر این نظام شیطانی وپلشت تصفیه شده ومیشوند،  البته در طول این مدت سی سال    چه بسیار زیاد ی از خود اهل تشیع راستین و با انصاف و حق پژ وه  ، نیز از شر این نظام شیطانی  در امان نما ند ند.  کما اینکه شخصیتها ی زنده دل و دعوتگران ومصلحان بس بزرگی را هم چـــون  فقیـــــه عـــــالی مقا می  مانند جناب علامـــه  بر قعی –  دوکتورقلمـــداران – دکتور مظفریان – دکتور زنگنه  وده ها  خبیر مکتب تشیع راستین را تصفیه کردند  .

واز شخصیت  معا صریکه نسبت به همه اهل تشیع موجود ایران  از جایگاه ومنزلت فقهی وسیاسی بس بلند  بر خوردار بود میتوان از آقای منتظری نام برد که بدست دست پروردگان عبد الله ابن سبا در تهران با حصر وزندان وفشارو اذیت  از دنیا رخت بر بست  .      .

قصه ای تراژیدی  زندانی گردانید ن ،  قریب سه دهه  آ قائ منتظری، که ایشان   از لحاظ فقهی وعلمی  و  هم  از لحاظ سیاسی از اکثریت قریب باتفا ق  تمام آ خوند هائ حوزه  ایران بالا بودند ، لکه ننگین و پلیدی است بر دامن آ لوده ای رژیم ولایت  فقیه  تهران که آبهائ دریائ خزر توان شستشوی آ نرا ندارد .

آ قائ منتظری که دوستداران وپیروان وحتی شاگردان آن  بمراتب از   پیروان کلیت نظام ولایت فقیه بیشتراست ، مستحق آن نبود که حتی بعد دوره ای طولانی زندانی بالآخره حتی جنازه ای آنرا نگذارند که مردم طبق شعایر مذهبی خودشان که بمراتب پائ بند  تراز ایشان هستند  تشیع کنند وبر  معلم واستاد وحتی مرجع  خویش غم واندوه خودرا تبارز دهند .

( فا عتبــــــــروا یـــا ا ولـــــــی ا لا بصـــــــــا ر) .

و ما همه امروز شاهد  برگبار بستن تظاهرات مرد م و اهل تشیع   وکسانیکه در حقیقت پیشگا مان  انقلاب ایران بو دند   می باشیم  . جرم شان اینست که ا نها فقط  با سیا ستهای شیطانی  واستعماری وانحرافی نظام  انتقاد دارند   . ومی بینیم که دختران وپسران جوان دانشگاهی را همچون  خانم ندا آ قا سلطان  وده ها دختر وپسر دانشجو که جز قلم وزبان ، دیگر سلاحی  نداشته اند چطور با درنده خویی  و سبعانه  با گلوله از پای در می آ ورند  وبر  تمام دختران وپسران زندانی  در زندان کهریزک  چطور بیشرمانه   تجاوز کرده و میکنند. وخا طرات زندان گوانتانامو وابو غریب بغداد را درتهران  دوباره زنده و تکرار کرده اند .

ما در این جا بی مناسبت نخوا هد تا  از ضرب المثل  معروف   ا فغانستا ن  خود مان  استفاده به بریم  که گفته اند : 

  (( کسیکه با ما در خود زنـا کـند  ، بـا د گـر ی  چـه ها کند؟؟؟))

پس رژیمی که  با اتباع خویش از اهل تسنن  وحتی اهل تشیع علوی چنین برخورد کند و همه ای مردم  نظاره گر آ ن  باشند،  چطور انسانهای پست فطرت ونا خالصی پیداشوند که با این پلشتــــی ها خــــو کرده  وباز هــم تن به خفت ودریـــوزگی و به دفـــــاع از  ا ین رژ یم شیطانی  بپر دازند  .

باید مزدوران وحقوق بگیراین نوکران صفویه  بدانند که آ نها نمیتوانند  بر  چشم مرد م  خاک بپاشند  تا مردم جنایا ت  واعما ل ناروای ایشان را  نبینند .

واین  شعار وحد تیــــکه خامنه یی  در جماران مضمضه میکند وصدور آ نرا به سا یر کشور هائ  اسلامی  عراق – لبنان- سوریه – افغانستان – پاکستان – تا جکستان و….  وغیره بلاد اسلامی  پیشکش میکند  و……..

 همانند صدور صلح و دموکراسی آ قای بوش به عراق – افغانستان – فلسطین – سودان – صومالی پاکستان و…غیره کشور ها ی اسلامی است که همه ای بشریت شاهد آ ن بو د ه ومرد م آ گا ه، با انصا ف  وعادل خود امریکا – اروپا وکل جها ن با یک صدا فریا بلند می  دارند که:

«  مرا زخیــــــر تو امید نیست شــــــر مرســـــــا ن ؟؟!!!»

و  امروز همه  ای ما ، دست آ وردهائ دموکراسی وآ زادی  بوش را در ابو غریب – گوانتانامو – بگرام – عراق – افغانستان – فلسطین و  غزه  ….. وحتی کل  جهان  مشاهد ه کرده ومیکنیم .

و بشریت مظلوم وهمه ای آ زا د گان و با ا نصافا ن  وشرافتمندان ، بر این دمو کراسی و صا د ر کنند گا ن آن  لعن ونفرین میفرستند .

و چه شرم آ ور است که  آ قای حسینی  مزاری حقوق بگیر دفتر خامنه یی در مشهد خواسته های موبه موی  ولایت  فقیه خامنه یی را  در سایت صدای افغان (آوا) که در حقیقت صدای جماران تهــران است  ( در آ وا پرس) منعکس نموده   وبا فغانستان میفر ستد ودیگر حقو ق بگیران  دیگر آ خوند ها ی  قم وتهران  ما نند  منجم زاده ها  و… نیز به نفع آ نها  قلــــــــم فر سایی میکنند    .والبته  افراد  غیر مثقفی  وکم سواد وبی خبری دیگر ی هم ما نند  ویس نا صری ، که نه از خود ونه هم از  دنیا خبر دارند ، آ ب بآ سیائ نفا ق ودشمن  می ریز ند. 

امروز افرادی بی هویت ویا حیا فرو خته شده  دستگاه صفوی جد ید  صد ور اندیشه ای ضد اسلامی وضد ارزشهائ بشری  و ضد مظاهر تمدن فعلی  ولایت فقیه ( انجمن حجتیه  جماران) تهران را که هم حتی با هیچ قالب ومحتوائ دینی – سیاسی – مدنی – واجتماعی برابر نیست  برائ افغانستان  نیز  پیشکش میکنند .   وفکر میکنند که دوران شاه اسما عیل صفوی  وناد ر افشا ر فرا رسیده وبرای  استقبا ل چکمه  های سپــــــاه صفوی  باید زمیــن را آ ماده ساخت .

در حالیکه این اند یشه  غیر اسلامی، استبدادی وضد انسانی وضد ا رزشهای پذیرفته ای بشری در قرن معاصر نه تنها دیگر در خود ایران  خرید نداشته  وندارد ، و حتی  خود آن ملت را بکوره ای سیاه بختی نشاند ه است  ،   وبر آنهــــــا  حکومت پولیس وباروت وکشتار وترور را  حاکم  ساخته است  ، چطور امکان  خواهد داشت تا  بر کشور های  دیگــری که آ ن  ملت ها ، هیچ سنخیتی با این طرز تفکر منحط واستبدادی ندارند ، صادر شود .   

البته عملکرد رژیم ایران رادر عراق – لبنان – سوریه – افغانستان – پاکستان وتاجکستان باید بصورت  دقیق وموشگافانه  افراد محقق وغیر وابسته ای به تحقیق بکشند تا آ فتی را که این نظام ضد انسانی وضد ارزشهای مدنی،  همه ای  مسلمانان و حتی تمام  جامعه ای بشری را تهدید میکند بصورت مستند بر شمارند  .

البته بعضی ها تصور میکنند با تبلیغات  ناروا وهوچیگری  ولا ابالی گری میتوانند بر جنایات رژیم ایران  وتفکر بسیار زشت وقبیح صفوی ،  پرده بیاندازند  وزبانها را خاموش کنند  وقلم ها را بشکنانند . لیکن رسالتمداران قلم واندیشه  وموحدین راستین را توان بالا تر از آ ن است که اینها بتوانند  با آ نها مقابله کرده ویا تحت تاثیــــر شانتــــاژها ی تبــــلیغات وپرو پاگند  عوامل ولایت خامنه یی شوند . اینها باید بدانند آ فتاب را با انگشتان نمی توان پنهان کرد . تفکر خامنه یی وانجمن حجتیه  ای جماران  همانطوریکه از همه ای تریبــون های رسا نه یی تهران پخش میشود  ، بشکل سانسور شـده وکنترل شده ای آ ن نیز ازتلــــویزیون اهل بیت  وتلویزیون سلام پخش میشود . تمام نفاق ولجن وکثافتی که بنام  تشیع از ین رسانه ها به دنیا پخش میشود  چشمان حقیقت بین را باز تر میسازد وایشان را به کنه وماهیت اصلی  وپلید  حرکت صفویه بیشتر آ شنا میسازد .

من ا زتبلیغات هیچ کدام  این رسانه ها متا ثر نیستم واین حق را با ید  به همگان داد تا در قضایای  اعتقادی وفکری واندیشه یی خویش ابراز نظر کنند  وبگذارند تا مردم خود قضاوت کنند . لیکن من از منجم زاده  ومشکور کابلی   میخواهم سوال کنم که چرا  از صحبت یک  یکنفر فارسی زبان  که دیگاه ها ونظریات خرافی و لجن آ لود  تلویزیون سلام واهل بیت را  نقد دینی  علمی وتاریخی میکرد آ تش گرفتید  .وبه  نا صری، کودک  خام  ونا آ موز میگویم که خودتان که   خودرا وابسته به  صنف وکتگوری مبلغان رسانه یی میدانید ( ؟؟؟؟؟!!!!!!!)

چطور به خود اجازه میدهید تامردم  به لا طا یلات  واراجیف وحتی لجن پراگنی  دیگران  گوش کنند ،وحتی به کلمات قلمبه وسلمبه خود تان که نه مبتدا ونه خبر – نه محتوا ونه مفهوم – و نه هم پا یه وبنای منطقی وعقلانی  وفلسفی دارد  بشنوند  وشما بدیگران اجازه ندهید تا روشنگری کنند . و آ یا این از شان واعتبار  عقلانی وبصیرت انسانی بدور نیست  تا بــرای آ بادانی خانه ای نفاق صفوی وتحکیم نفوذ آن در کشور آ زاده ای افغانستان  تلاش خود آ گاه ویا نـــا خود آ گاه صورت گیرد ؟؟؟

البته برائ تان که مبتدی هستید  ، ممکن هضم این کلمات  مشکل باشد لیکن باید چشم وگوش را باز کرد وبه محیط وما حول نظر انداخت واز اربا با ن خرد وتجربه مد د خواست تا راه را از چا ه فرق کنید .

در اخیر  می خواهم اشاره ای مختصری  به آ قای خطاب داشته باشم  که با تصمیم خیلی نا صواب وغیر واقع بینانه  وعجولانه صدای  بلند ، منادی بزرگ ورشنگر واقعی وافشا گر چهره اصلی نظام صفویه تهران  را ( جناب آ قای دوکتور ملازاده)  در گلو خفه ساخته  اند یاد آ ور شوم که :

آ نهائیکه  در تهران  واصفهان  ودر بعضی نقاط دیگر ایران سالانه  جشن عمر سوزی  براه می اندازند  شما نمیتوانید آ نهارا با این عمل اندک  خوشحا ل کنید . زیرا نام  تا ن عمر  واز همه کریه تر در نزد د ود مان صفویه اینست  که شما برای خود  لقب خطا ب( لقب خلیفه ء دوم مسلمانان) را ا نتخا  ب کردید که قطعا برا ی ایشان  وحتی ما نند منجم زاده ها هم قابل  قبو ل نیست .

وعمر خطابیـــکه ایران را مسلمان ساخت  آ تش خشم ، کینه ، نفرت  وبغض مجو سیها ی  آ تش پرست  ود و د مـــــان صفویه چنا  ن بر عمر خطاب زیا د است که سنت  سالیــــانه ای ( جشن عمر سوزی) در هر سال یک مر تبه  در ایران براه می اندازند . وقطعا ایشان از شما خوشحال نخوا هند شد  .وحتی  وابستگان شان در گوشه وکنا ر دنیا نیز با  اسم تا ن حساسیت ویژه دارند.

پس تنها   یک راه اساسی  جلب حمایت شان برای تان ا ین خوا هد بود  تا  نا م خویش را هم   از  نام  مبارک عمر خطاب  به :

(  ابو لوء لوء )   قا تل عمر ابن الخطاب  تبدیل کنید .

زیرا طوریکه برادر مان جنــا ب آ قای کوهستانی اشاره دادند.:

وشما خود تان   میتوانیـــد محبت و علاقه مندی ایشــــان را به   ابو لوء لوء  آ تش  پرست  ( قاتل حضرت عمر  رضی الله  وعنه)  را به بینید  . ودر صورت تبدیل نام است که شما  بعنوان  هواداران اصلی وحد ت نزد شان  مورد اعتما د  خواهید بود . والبته   امتحانهای دیگری نیز  پیشرو خواهد بود؟؟؟ و………

( عکس های   پرستش قبر  ابولوء لوء را دوباره نگاه کنید تا مطمئن شوید)

و در غیر اینصورت نام تان برای انجمن حجتیه ودستگاه خامنه یی  ومزدوران افغانی شان به حدی کریه وزشت است که تحمل شنیدن را ندارند. و اگر قبول ندارید در تاریخ به بینید که  از شهدائ کربلا همرا هان  امام حسین ،  وفرزندان خود حضرت علی که ابو بکر وعمر داشتند  یاد نکرده ونمی کنند . وحتی خوش شان هم نمی آ ید .

آقای خطاب !   اگر بر ادعای من شک دارید آ خرین نوشته ای منجم زاده  ونوشته  های ضمنی ایکه در  سایت  خاوران وسایت  ناصری چاپ شده است بخوانید تا مطمئن شوید  که شما هنوز رضایئت  عوامل صفویه را حاصل نکرده اید .  واز شما هنوز نا راض اند و مستقیما وبصورت کنایه هنوز شما  مغضو ب ایشان هستید  .

واما  صحبت اخیرم برای جناب آ قای عبا سی در تلویزیون پیام افغان است .

جناب آ قای عباسی:

من گاه  گاهی پای صحبتهای  شما می نشینم وحقیقــــتا شما انسان مثقف وبا خردی  هستید وتحلیلها ومطالبی را که  د ر مسایل سیاسی  ارا ئه میدهیـــد در خور توجه دانسته و بعضـا سود مند میدانم  واستفا ده می برم . اما با ید   بشما  بگویم که جناب تان که به  آ زادی بیان ، دیا لوگ ومفاهمه ذات البینی  ومناقشه ای فکری د ر عرصه ای کار رســـانه یی معتقد هستید آ یا این شر ط انصاف  ومروت بود تا بر ضد عقاید ونظرا ت خود عمل کرد ید؟ و گذاشتید تا آ قای خطاب نا خود آ گاه و بدست خود بزرگترین  کار نا صواب را انجام دهد ؟.

من مدافع و سمپاط هیــچ کس  وحتی  داکتر ملا زاده هم نیستــــم اما من  به اصل بر خورد ومنا قشه ای فکری معتقـــدم تا  در مید ا ن تجربه وعمل معلــــــوم شود که:

تا خالصی از نا خالصی ها جدا ومتما یز گردد . باید حقایق تاریخی برائ عبرت دیگران برملا گردد . باید انحرافات وبد عتهای که بنام د ین در دین وارد شده است بمر دم واضح گردد . باید این دین را از خطر انحراف – خرافات – بدعت-  واعما ل عقب گرایانه بد ور نگهداشت – باید به نسل جوان  مسلمان فهماند که این دین  با جهل –تعصب – خرافات هیچ    میانه ند ا شته واعمال  نا روا ی آ خوند های دلقک وشیا د  وا ستحمار گران که برای تحمیق مردم تلاش میکنند ربطی باسلام ندارد . باید کفت  این بلای که بر سر مسیحت تحریف شده آ مده است، از طریق  قم ونجف دوباره بر سر اسلام   می خوا هند  بیاورند .و……….واینها در راستای کار  فکری ودیا لوگ ومیز گرد  وجلسات علمی ،علما وفقها ودانشمندان امکان  پذیر است .

البته فعالیت غیر جا نبدا رانه ای رسانه ای از ما می طلبد که بدون تعصب وبدون تنگ نظری وبدون وابستگی  وبدون تر س وهراس  وبدون چشم داشت متاع های اند ک دنیایی  وبد ون در نظر داشت   ملاحظات  وهمی  وخیا لی   بگذاریم تا کسانیکه حرف برای گفتن دارند بزنند . والبته در نزد رسانه های معتبرو گردانندگان  آنها ، به  سخن ومحتوای سخنها ومطالب ار ا ئه  شده می بینند   و اینکه این کی است؟ واز کجا است ؟ واز چه رنگ وزبان وملیتی است ؟ برای شان  قطعا  مطرح نیست  ومن شخصا از خود تان ا ین را انتظار داشتم که متاســــــفا نه  شما هم یا سکوت کردید ویا اینکه د ر مقام توجیه بزر گترین خبط سیاسی ورسا نه یی  آ قا ی خطا ب بر آ مدید  .   

چه خوش است تا محک تجربه آ ید بمیان    تاسیه روی شود هرکه در او غش باشد

احمد محمود  – حا مدی

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *