بهاردلنشين وخوشبختي همقرين باد/ بخش دوم — استاد صباح

 

بهاردلنشين وخوشبختي همقرين باد

(قسمت دوم وپاياني)

 

اگرميشد ، با بهارونوروز- قلبها ، تفکرها ، انديشه ها وباورهاي مانرا صيقل ميداديم.

بزرگ مردي ميفرمايد: مهرباني را وقتي آموختم که کود کي آسمان نقاشي اش را سياه ميکشيد تا پدر کارگرش زير آفتاب نسوزد.

 

کاش فصل بهاروسعت ميگرفت

شمع با پروانه  الفت مي گرفت

اي خدايا شاد زيستن – خنده ها

ميديديم ازگريه سبقت مي گرفت

نويسنده يي ميگويد: ( … نوروز واقعي زماني است كه، دوستي ويگرنگي بر دل‏ها حاكم و بر حالات و رفتار انسان‏ها متجلي شود،‌ وگرنه تفاوتي ميان ايام سال وجود نخواهد داشت…)  نوروز رستاخيز است رستاخيزطبعيت، جوانه ها ، شکفتن وبارورشدن وآغازنووزندگي نو. نوروززماني تجلي  واقعي ميابد كه، دل‏ها شكوفه كنند،  آسمان دل‏ها صاف و آفتابي شود،  دل‏ها باز شده از دلتنگي خلاصي يابند، دل‏ها پاك و مطهر شوند، بذراحترام به انسان وهمگامي وهمياري در دل‏ها سبز شود، گل نسترن و شقايق در دل‏ها برويد،دل‏ها از هجوم کوله بارکينه ونفرت رهايي يابند، دل‏ها ازوسعت اندوه زندگي كه پهنايش به اندازه يك دنيا است، نجات پيدا كنند؛ هيچ دلي تنها نباشد.

سلا م گرم من با د ا نثا رت

مبارک روزنو،فصل بهارت

اميد وارم بهارآرد دوچندان

قناري خوشبختي ها برايت

شکسپیر : اگر تمام شب را برای از دست دادن خورشید اشک بریزی لذت دیدن ستاره ها را از دست میدهی .  آنگاه که غرور کسي را ميشکناني، آنگاه که کاخ آرزوهاي کسي را ويران مي کني، آنگاه که شمع اميد کسي را خاموش مي کني، آنگاه که بنده اي را ناديده مي انگاري ، آنگاه که حتي گوشت را مي بندي تاصداي خورد شدن غرورش را نشنوي، آنگاه که خدا را مي بيني و بنده خدا را ناديده مي گيري ، ميخواهم بدانم،دستانت را بسوي کدام آسمان دراز مي کني تا براي خوشبختي خودت دعا کني؟. بسوي کدام قبله نماز مي گزاري که ديگران نگزارده اند.
شايد زندگي آن جشني نباشد که آرزويش را داشتي اما حال که به آن دعوت شدي تا مي تواني زيبا  برقص. اگرانسانها بدانند فرصت باهم بودنشان چقدر محدود است محبتشان نسبت به يکديگر نامحدود می شود. مثل درخت باشيد که در تهاجم پاييز هر چه بدهد، روح زندگي را براي خويش نگه مي دارد. آنگاه که … ضربه هاي تيشه زندگي را بر ريشه آرزوهايت حس مي کني؛ به خاطر بياور که… زيبايي شهاب ها از شکستن قلب ستارگان است. می دانستي اشک گاهي از لبخند با ارزش تراست؟ چون لبخند را به هر کسي مي تواني هديه کني اما اشک را فقط براي کسي مي ريزيد که نمي خواهي از دستش بدهيد.

بهارآمد جهان  زير وزبرشد

گل و بلبل بهم آشفته  تر شد

نگرنوروز چه  زيبا ميسرايد:

برابربا ديگرشمس والقمرشد

رسيدن نوروز باستاني همراه با روئيدن جوانه ها و درختان و نو شدن وشکفتن را تبريک و تهنيت ميگويم . دلهامان را نزديک ، دستهايمان را به همديگر بدهيم و در مسيرهمياري وهمدلي – مردانه گام برداريم وبراي خوشبختي انسانهاي رنجديده وطن بي باکانه بکوشيم ورسالت ومسووليت هدفمندي مانرا به اثبات برسانيم.

بهارآمد که د ل ها شاد گردد

زقيد رنج  وغم  آزاد  گرد د

دعا کنيم همه در روزنوروز

وطن باري د يگر آبا د گردد

خدمت صادقانه وهدفمند؛  يكي ازراه‌هاي انساني وانسان دوستي بحساب مي آيد. زماني‌كه ما مشكل فردي راحل كنيم درواقع آرامش و نشاط را به خود هديه مي‌دهيم ولذت خدمت به ديگران بيشترين نشاط را برما ايجاد خواهد كرد. هميشه بايد با چهره‌اي بشاش و خندان درجامعه حاضر شويم وبا شاد كردن ديگران، زيبايي ومهرباني را به خود هديه بدهيم. وباخنده ونشاط به پيشوازبهار، نوروزوروزنو،فصل نووزندگي نو،بالندگي وطراوت ،شکفتن ورستن، روئيدن وجوانه زدن برويم .

بغيرازتوزکس نخوانده است دل

وطندارم بيا د ت مانده است دل

بهار، قلبم نمود – خا نه  تکاني

بجزازتوهمه را تکانده است دل

به‏طوريقين، كساني‏كه درانسانيت ذوب مي‏شوند، هرگز بدي و زشتي را درزندگي نمي‏بينند وهرچه که مي‏بينند، زيباييها، جوانه زدنها ،روئيدنها وشکفتنها است.

قول معروفي است که ميگويند: کینه از دیگران گرفتن بی منطقي وکینه در دیگران ایجاد کردن دیوانگی ومحبت به دیگران مایه سربلندی است.
زندگی تفسیر سه کلمه است:  خندیدن،   بخشیدن و  فراموش کردن . پس تا میتوانید بخنديد ،ببخشيد و فراموش کنيد.

دعا کنم خوشي زود تربيايد

به شهري آرزوها يت بپا يد

بهاروروزنو،نوروزبا ستان

قناري خوشيها  آرد  برايد

ميگويند: هيچ درختي دلش براي برگهاي زرد پارسال تنگ نمي شود، مگر اينكه قدرت جوانه زدن را از او گرفته باشند!

عميق ترين درد زندگی مردن نيست بلکه نداشتن کسی است که الفبای دوست داشتن را برايت تکرار کند و تو از او رسم محبت بياموزی عميق ترين درد زندگی مردن نيست بلکه گذاشتن سدی در برابر روديست که از چشمانت جاری است، عميق ترين درد زندگی مردن نيست بلکه پنهان کردن قلبی است که به اسفناک ترين حالت شکسته است. عميق ترين درد زندگی مردن نيست بلکه به دست فراموشی سپردن قشنگ ترين احساس زندگی است، عميق ترين درد زندگی مردن نيست بلکه يخ بستن وجود آدمها و بستن چشمهاست.

بهارو فصل نو و نو بهاران

صداي چلچله وبرگ وباران

نوازش ميدهد هرخسته ي را

غريوبلبلان ازباغ و بوستان

دانشمندي ميفرمايد: سه چیز در زندگی هیچگاه باز نمی گردند: زمان، کلمات و موقعیت ها. سه چیز در زندگی هیچگاه نباید از دست بروند: آرامش، امید و صداقت. سه چیز در زندگی هیچگاه قطعی نیستند: رؤیا ها ، موفقیت و شانس . سه چیز در زندگی از با ارزش ترین ها هستند: عشق، اعتماد به نفس و دوستان .

بهاران با طبعيت خنده  کرده

خدا لطف بي حد ارزنده کرده

بيا با هم رويم  دامان  صحرا

لطافت د شتها را زنده کرده

شریعتی ميگويد: به سه چیز تکیه نکن،غرور، دروغ وعشق . آدم با غرور می تازد، با دروغ می بازد و با عشق می میرد. من رقص دختران هندی را بیشتر از نماز پدر و مادرم دوست دارم. چون آنها از روی عشق وعلاقه می رقصند ولی پدر و مادرم از روی عادت نماز می خوانند.  غرور هديه شيطان و عشق هديه خداوند است و ما همواره هديه شيطان را به هم هديه مي دهيم هديه خدا را از هم دريغ مي کنيم.

بهاران رنج وغم هارا بشويد

جوانه هاي خوشبختي برويد

بگوش مظلومان سردوساکت

پيا مي لطف خدا  را  بگو يد

گفته اند: كسي‏كه بتواند زيباترين شعر زندگيش را عاشقانه دربهاردر گوش آفتاب بخواند، مي‏تواند حديث زندگي را با احساسي سوزان‏تر ازخورشيد،‌ در دلِ دريايي بسرايد.  پس، عشق را در خود بارور كرده، كينه و نفرت از ديگران را به دور ريخته و با روان پاك و سالم به‏دنبال كاميابي و موفقيت باشيم.

به‏طور يقين، كساني‏كه در عشق ذوب مي‏شوند، هرگز بدي و زشتي را در زندگي نمي‏بينند و هرچه که مي‏بينند، زيبايي و كمال است. زيباترين شعري كه تنها براي انسان سروده شود و تمنا و وسوسه دنيا درآن حضور نداشته باشد؛ يعني شعر زندگي‏اي كه رنگِ فقر را داشته و متعلق به خود نباشد. خوشبختي ما در سه جمله است ، تجربه از ديروز، استفاده از امروز، اميد به فردا ، ولي ما با سه جمله ديگر زندگي‌مان را تباه مي‌کنيم-  حسرت ديروز، اتلاف امروز، ترس از فردا.

نوت: بعضي جملات وکلمات ازسخنان انديشمندان وازاس ام اس هاي بهاري انتخاب شده است.

 

banner%5b1%5d

بهار وسال  نو چه  د لنشين  شد

گل وبلبل به بوستان همنشين شد

رويم  فصل بهار و روز نو روز

وطن يکسرچوفردوسي برين شد

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *