برخورد دوگانه طالبان در پاکستان وافغانستان — سيد حميدحميدی

 

 

برخورد دوگانه طالبان در پاکستان وافغانستان

 

باید بحث رآغاز کنیم که طالبان نخست از کجا پدید آمدند.

همانطوریکه انتظار میرود در دنیا مدرن امروز دیگر وسائل فرسوده گذشته برای رسیدن به هدف موَثر و کارا نیست بلکه برا رسیدن  به هدف سازماندهی و ایجاد تشکیل اسانی برای یک هدف خاص ایجاد انگیزه برای پیشبرد اهداف از پیش تعین شده و بازی با خوی و سرشت دیوصفتی انسانها و خشونت های نهفته درذات آدمی و… وسائل جدید نیاز نیست .

امروز برای رسیدن به اهداف سیاسی بعضاً از وسائل و ابزارهای استفاده میشود که نهایت غیر انسانی و بدور از هرگونه عواطف و انسانیت است مانند ایجاد گروه های افراطی و تروریستی و استفاده ابزارگونه از این نوع گروه ها .

گروه طالبان که با اهداف خاص با استفاده از بستر حوادث خونین افغانستان و سیاست های اقتدار گرایانه بعضی از گروه ها و با حمایت برخی از کشور ها سربر افراشت هیچ گاهی معماران این گروه به این فکر نکرده بودند که این گروه دست ساخته یک روز مشکل آفرین و درد سر ساز  برای حامیان خود و کشورهای همسوی آنها میگردند .  

وقادر باشند  که امنیت و بی ثباتی را در منطقه به چالش  گرفته  ومنطقه را به مرکز تولید  تروریزم جهانی مبدل کنند.

خانم بوتو که در آن زمان نخست وزیر پاکستان بود با اهداف تجاری سلطه گرایانه  بر افغانستان این گروه را بوجود آورد تقویت و حمایت کرد . نصیرالله بابر وزیر داخله وقت پاکستان پدر طالبان بشمار میرود.که با رضایت و حمایت خانم بوتو این گروه را بوجود آورد .

همچنین نواز شریف و پرویزمشرف هر کدام در زمان حکومت شان به پشتیبانی از این  گروه  ادامه دادند.حتی بعد از حادثه یازده سپتامبر نیز پاکستان حمایت و پشتیبانی خود را از گروه تروریستی طالبان  

  دریغ نکرد . جریان افراطیت مذهبی چنان رشد فزاینده یافت که حالا به یک چالش بزرگ مبدل گردیده است . امروز به آن اندازه که مردم افغانستان با آشوب ترور،انتحار و بدامنی ها مواجه است مردم پاکستان به آن سیری سعودی خود نرسیده است و طالبان دراین اواخر برخورد دوگانه را اختیار کردند.در پاکستان یک فتوا میدهند و در افغانستان فتوا دیگر .

در افغانستان مدارس ومکاتب را به آتش میکشند معلمین و متعلمین را سر میبرند و صدها خیانت و جنایت دیگر را مرتکب میشوند اما درپاکستان چنین چیزی دیده نمیشود . بلکه  دخترها به مکتب وپوهنتون ها میروند  موَسسات فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی ، همچنین آزادی مطبوعات و… درآنطرف مرز از سوی طالبان اسلام نما ممانعت وجود ندارد. حتی بازار فروش کست های c d   نیمه عریان  را طالبان قبول مینمایند .

حالا در میابیم که تفاوت زمین تا آسمان است و سیاست حامیان طالب نماها در قبال افغانستان تغیر خورده است ونمی خواهند که درافغانستان صلح و آرامش جای جنگ و بدبختی ها را تسخیر کند  و جامعه بسوی رشد فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی گام بگذارد و در سطح کشورهای همسایه یک کشور مترقی و پیشرفته با حفظ تمامیت ارضی و ارزشهای دینی و فرهنگی تبارز نمائید .

اکنون برهمه افغانها است که از برخورد دوگانه طالبان واقف شوند و بر اعمال ناجایزیکه در افغانستان انجام میدهند آیا اسلامی است آیا طالب واقعی انتحار ، انفجار ، ترور و… جنایت را مرتکب میشود ؟

پاسخ معلوم است که نخیر . وکلمه طالب یک واژه منزه وپاک است پس چرا طالبان معلمین و متعلمین بی گناه را سر میبرند مکاتب را به آتش میکشند . مساجد را ویران میکنند و … بدامنیها را به بار میاورند.

اما درپاکستان چنین اعمال وحشیانه را انجام نمیدهند چرا ؟

پاسخ هویدا است چونکه طالبان گروه های تروریستی و دیگر گروه های افراطی مذهبی را پاکستان اساس گذاشته  و از آنها به نفع خود استفاده اعظمی را ببرد و تا هنوز ادامه دارد.

هموطنان عزیز ما و شما اولاد این مرزوبوم هستیم پس بیائید هم فکر و هم مفکوره در راستای آبادانی ترقی و پیشرفت ، حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور عزیز خود افغانستان کوشا باشیم و دشمنان این آب و خاک را در نطفه بخشکانیم .

بااحترام

سید حمید " حمیدی "

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *