توصیۀ یک دختر افغان به گردانندگان سازمان ملل — برهان الدین سعیدی

 

توصیۀ یک دختر افغان به گردانندگان سازمان ملل

بمناسبت شصت وپنجمین جلسۀ عمومی ملل متحد !

 

نوشته :  شغنان احــدزاده

مورخ : ۲۶/۱۰/۲۰۱۰

 

متآسفانه که باز هم سرطبیبان سیاست کشورهای جهان نتوانستند عامل اصلی ،کشنده وجهان سوزرا که مرگبارتر ازآفات سماوی جان  ملیونها انسان را تحت  نامهای مختلف  میگیرد تشخیص دهند  و در پی چاره  و  علاج  آن  بر آیند.

بحیث یک دختر افغان ؛  نمونۀ  این  مصیبت را که به پوست ، استخوان  و جان  خود  احساس  کردم  وهنوز این درد را داریم  بحیث واحد  قیاس رنج  و درد وعامل مصیبت  به شما یاد آورمیشوم .

 

امریکا بخاطراهداف خود بعد از سه سال مبارزۀ قهرمانانۀ مجاهدان واقعی افغانستان از طریق  دفاع از حق مشروع وخواست بر حق ملت افغان به فکرتائید، پشتبانی وانتقام  جوئی  از شوروی  برآمد.

بعداز شکست  شوروی و دسیسۀ عظیم  و تاریخی ائتلاف که یکتعداد  عجولانه  آنرا پیروزی  مجاهدین مینامند که تنها میتوان آنرا شکست شوروی ویکه تاز شدن امریکا نامید ، امریکا  وروس حقیقتآ با اسناد تاریخی روی علایق مشترک وامتیازدهی به همدیگرتوافق ذیل را عملی نمودند .

 

توافق سری امریکا وروس از انظار :

(چون موقف رسمی وعملی ملل متحد به نمایندگی بینسوان بعد ازفروپاشی شوروی  که گام های عملی آن   نیز برداشته شده بود وتحقق  نظام مقتدرمجاهدین را میسر میساخت  ) !

 ۱ــ جلوگیری ازتاسیس حکومت مجاهدین به اتکاءقوت ذاتیشان. (خواست مشترک روس وامریکا)

 ۲ــ به اقتدار ماندن حزب پرچم وداشتن اطمینان ازآیندۀ حزب دیموکراتیک .  (خواست روس   )

 ۳ــ روابط آزاد کشورهای آزادشدۀ شوروی با امریکا.      (خواست امریکا  )

 ۴ــ عدم مسئلۀ جبران خسارات جنگ افغانستان ازروس وبحث آن در ملل متحد    (خواست روس)

 ۵ــ سبوتاژنمودن وعدم پیگیری پروسۀ صلح ملل متحد که توسط نمایندۀ خاص ملل متحد( بنیسوان) در قضیۀافغانستان تکمیل گردیده بود وبعوض آن پشتبانی ازائتلاف خونبار.( کار مشترک روس وامریکا)

 

عدم توجه به مشکل  جدی  و مطرح مجاهدین  کشورهای عربی واسلامی  که  به اساس مجاز دانستن اشتراک شان در دفاع افغانها  توسط ملل متحد  ووجیبۀ اعتقادی شان آمده  بودند و اجازۀ  بازگشت  به کشورهای شان را نداشتند وتحت تعقیب دولتهای شان بودند که باید بعدازشکست  شوروی  توسط  ملل متحد این مشکل حل میشد که روی چه انگیزه ها  گنگ وحل نا شده  باقی  ماند. ؟

 

امریکا جهت پیشبرد اهداف خویش با دسیسۀ عظیم وتاریخی ائتلاف وپیش بینی دقیق نتایج آن که  منتج به جنگ داخلی بر خواسته از خواست روس وامریکا بود شد . دست داشتن امریکارا درمشتعل  نمودن جنگ داخلی موازی به انگیزه دادن  و تمسک جستن به جمع آوری  و یاخنثی ساختن  ستنگر که  اسناد تاریخی ثابت میسازد  ولی؛  یاران افغانی امریکا آنرا بفراموشی  سپردن  وبیتفاوت گردیدن امریکا  در جنگ های  داخلی عنوان و تبلیغ میکنند .(نوشتۀ جنرال یوسف)

 

امریکا توانست اوضاع را برای  مداخلۀ علنی خود مساعد بسازد. و آن اینکه حرکت طالب  ر ابه تائید انگلیس و جواز شرعی کشور های عربی وعملی نمودن نقشه ذریعۀ پاکستان بخاطرتاسیس نظام  شاهی داخل عمل گردید وبر نامۀ امریکا درافغانستان  باعث ازبین  رفتن  بالا تر از صد هــزار نفر افغان  از هرسه طرف (طالب، مخالف طالب ومردم) شد.وبعدآ بخاطر برچیدن طا لب که ظاهرآطالب تمردکردند واحساس خود خواهی وخپلواکی نشان دادند تاامروز بنام  طا لب خون افغان مباح دانسته میشود وبطور اوسط بعد از هر دو روز ازکشتن  20  تا 50  نفرطا لب فاتحانه اعلان میگردد  اگر این  مطلب  بدون واقعیت آن  تبلیغات جنگی هم باشد  نسل های بعدی این را لعنت  خواهند  فرستاد  اگر نسل  امروز از قضایا بیخبر اند یا احساس ایشان مکدر گردیده است که اینطور نیست و آینده راجوانان با درد وبادرک رقم میزنند . گرچه تا فعلآ قیمت اشتباه امریکا را افغانها با خون خود  میپردازند.

 

میتود قیمت گذاری بر سر مخالفین  وروش های نظامی گری  وتولید شعار های اسلامیست وتروریست  دردها ، مصیبتها، و عوامل دیگری  است که  باید  در پی  چاره  و علاج  اساسی  آن  شد .  والا  این شعار ها  چاره  اساسی  مشکلات   نبوده  ، به مرور زمان  کهنه میشود و کهنگی شکل  وشما  یل هر شی  را از استعمال  بدور می اندازد و کار ساز نمی افتد.

 

پس توصیۀ  من منحیث  یک دختر  افغان این  است که  برای  فایق آمدن  مشکلات جهانی به  فکر نو ، چاره و علاج  نو شد و  رفع  عامل  مصیبت را باید اخلاصمندانه « جستجو ، برسی و علاج »  کرد .

بهتراین  است که با منطق سالم  و با  تفاهم  و اراده  نیک ؛ با جهان اسلام  به حل مسا یل پرداخته  شود واز درمصلحت ، حسن خیر و صلح  که  دین مبین اسلام  آنرا  اعمار نموده  و ضرورت  جدی  جامعه بشری است ؛  داخل  معرکه و در پی  حل قضایا  شد  ، تا حد اقل  خدمت برای  خیر و سعادت بشریت  صورت  گیرد  .  

 

والسلام                 

شغنان  « احد زاده »                 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *