سپاس از نشريه هاي مردمی وتنفربه چتل داي هاي بنام تارنما — خجسته زميرواسکاری

 

 

سپاس از نشريه هاي مردمی وتنفربه چتل داي هاي بنام تارنما

 

نوشتۀ خجسته زيميرواسکاري

 

اظهارسپاس وشکران

من خجسته زيميرواسکاري متعلم صنف دهم مکتب هستم وجسته وگريخته بخاطرعلاقه فراوان که به فرهنگ وادبيات دارم مطالبي را تهيه وغرض نشربه وبسايتهاي ميهني ووطني ميفرستم که درينجا ميخواهم ازنشريه هاومسوولين اين وب سايتها که به من عزت وحيثيت استادي وپدري را دارند ابرازسپاس نموده ، صحت باعافيت ، طول عمرتوام با خيروسعادت وموفقيت وبهروزي بي پايان شانرا ازبارگاه خالق لايزال تمنادارم .

وبسايت  خانم باشهامت وزن بانجابت ونماينده منتخب مردم درپارلمان خانم کوفي 

– –  اصالت ، جناب کاکاي گرامي ( فضلي )

  مشعل ، استادوپدرمعنوي ام ( مصطفي روزبه )

  آزمون ملي ، شخصيت دانشمند وانسان مهربان ( ويس ناصري )

 زندگي ، مرد بزرگ ودانشمند عزيز( فريد سياوش )

 مهر ، همه پژوهشگران وسياستمداران مردم پسند وهمه دست اندرکاران وبسايت مهروحزب متحد ملي وشخص جلالتمآب گرامي ( علومي ).

اديب ، مردخردمند ، پژوهشگردانا ( سراج اديب )

ژواک،  به همه مسوولين ودست اندرکاران اين نشريه صميمانه ترين درودهاي خويش را نثارمينمايم

روزنه ، دانشمند والا مقام وکاکاي مهربان ( قامت عطازي )

پورتال افغان – جرمن ، نشريه افغاني ،وطني وميهني که خواب راحت راازچشمان دشمنانش ربوده است.

  دعوت ، دوست بلند همت وبزرگ مرد انديشه وخرد ( طارق )

پيام نهضت ، نويسنده بزرگ انديش وپژوهشگرلايق ( اسد کشتمند ) .

سپرغي ، جناب گرامي وخردمند عزيز (عبدالملک پرهيز)

— خاله مهربان خانم فرين مسوول نشريه زيبا وخواندني ميهن ووبلاگ نور

گفتمان ، جناب شخصيت گرامي اسدالله علم .

 ني دانشمند گرانمايه وفرهنگي بي همتا ( جناب فقيري)

صداي افغان ، صميمانه ترين درودهاي گرم ووطني ام به شما دست اندرکاران وژورناليستان صداي افغان تقديم مينمايم .

و…

تنفرواحتجاج به تارنماي خاوران ، سرنوشت ارگان نشراتي بنيادگرايان وتفنگداران وقاتلان ملت ستم ديده ميهن واجيربدنام وبدانديش شکرالله شيون .

صدباربدي کرديد وشرم تان نيامد

خوبي چه بدي داشت که يکبارنکرديد؟

چرا کج انديشان وفرومايگان به هرانساني که ازدرد ملت وازخرابي وبربادي وطن چيزي بگويد سياه دلان دلال صفت ووطنفروشان فرومايه بدون درنظرداشت  عزت ومقام بلند انسان وانسانيت راه ميگيرند ومانع ايجاد مينمايند. همين کج انديشان پليد وفرومايه ناجوان مردانه وخبيثانه محصلين پوهنتون کابل رابخاطرتظاهرات مسالمت آميزشان به رگبارمسلسل بستند، تظاهرات حق خواهانه متعلمين واستادان ليسه حبيبيه رابازندان وبستن وبردن جواب دادند وژورناليست آزاده وجوان آگاه ،بادرد واحساس پرويزکامبخش را به بخاطرمطالعه يک دوصفحه به زندان ، شکنجه واعدام گاه ها فرستادند واکنون تارنماي اجيران گوش بفرماني خاوران ، سرنوشت بنيادگرايان ووهابيون وچهره بدنام وفرومايه شکرالله َشيون کمربه اتهام ، دروغ وخيانت وجنايت بسته است .

من ازين طريق اعلام ميدارم که من به صفت يک متعلم مکتب باهيچ شخص ، گروپ ، عقيده وايديالوژي مترقي دشمني ندارم وطوريکه دربخش اظهارسپاس وشکران ازنشريه هاي مختلفي که باهرعقيده وانديشه اي که دارند بپاس انسانيت وشرافت به ايشان احترام گذاشته سرتعطيم فرودمياورم ودرمقابل تنفرواحتجاج شديد خويش را به مثلث شيطاني خاوران ، سرنوشت وشيون فرومايه ابرازنموده واين عمل زشت وغيراخلاقي شانرا دشمني به فرهنگ وادبيات وبه دانش آموزکه تازه قدم درجاده فرهنگ وادبيات پرباروطن گذاشته است دانسته وبرايشان ميگويم که افغانستان خانه مشترک تمام افغانان بوده وتمام مليتهاي باهم برادرکشورحق زندگي ،کاروتحقيق وپژوهش را دارند . نميدانم شما تاچه زماني ميخواهيد درمقابل هرروشني وروشن دلي موانع وسد واقع شويد وشما ازين ملت ستم ديده وازين مردم رنجکشيده چه ميخواهيد؟؟؟

من درفرجام بخاطرروشن شدن حقايق ، دوستان گرامي را به پژوهش وگردآوري هايم که درنشريه هاي بالا وجوددارد دعوت مينمايم تا :

خوش بود گــر محک تجربه آید به میـان

تا سیه روی شود هر که در اوغش باشد

و

دو چيز طيره عقل است، دم فرو بستن

به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشي.

مشت نمونه خرواريکي دوازپژوهش هايم را مثال مي آورم:

گردآورنده وپژوهش (خجسته زيميرواسکاري)

ودرپايان نوشته ام :

استفاده ازسحنان بزرگان واندرزهاي جاودانه بزرگمهر.

وهمچنان در ميراث گرانبهای گذشتگان چراغی است بر آيندگان

پژوهش و گردآورنده (خجسته زيميرو اسکاري) درپايان تمام منابع وماخذرانوشته ام .

درينجا باانتخاب چند جمله ازبزرگان انديشه وخردوازپايگاه سخنان بزرگان جمع آوري وبخاطرکرامت وانسانيت تقديم ميگردد:

خوشبخت كسي است كه قادر است به علل چيزها پي ببرد..

بهترين چيز اين است كه خودت باشي شكوهمند ساده و صادق.

تجربه نامي است كه انسان برروي اشتباهات خود ميگذارد.

اولين وظيفه انسان چيست؟پاسخ آن كوتاه است اينكه خودش باشد.

هيچ كاري را به اندازه خوشي و شادي دست كم نگرفته ايم.

آن كسي كه آرزوهايي در سر دارد اما هيچ اقدامي براي رسيدن به آن نميكند طاعون پرورش ميدهد. تحمل زخم هاي كهنه باعث ايجاد زخم هاي جديد ميشود.

شهامت يعني مقاومت در برابر ترس وتسط بر آن نه مقدان ترس.

براي اينكه احساس شجاعت كنيد طوري رفتار نماييد كه انگار شجاع هستيد و شجاعت يقينا جايگزين ترس خواهد شد.

کارلوس کاستاندا : دانايان با عمل زندگي مي كنند , نه با انديشه عمل .

آلبركامو : شغل تنها زماني ارزش و اعتبار دارد كه آزادانه پذيرفته شود .

كارل يونگ : تا چيزي را نپذيريم نمي توانيم تغييرش دهيم .

ناپلئون : صاحب همت در پيچ و خم هاي زندگي هيچ گاه با ياس و درماندگي رو به رو نخواهد شد .مارو اكلينز : اگر به دنبال موفقيت نرويد خودش به دنبال شما نخواهد آمد .

باسيل اس.والش : اگر ندانيد كه به كجا مي رويد , چگونه توقع داريد به آنجا برسيد ؟

فيثاغورث : خشم با ديوانگي آغاز مي شود و با پشيماني پايان مي پذيرد .

مارك تواين : وقتي هدفمان را از دست مي دهيم مجبور هستيم سعي خود را چند برابر كنيم .

اسمايلز : هيچ يك از تمايلات نفس انساني خطرناكتر از تمايل به تنبلي نيست .

ناپلئون هيل : كسي كه هميشه مي خواهد اشتباه ديگران را ثابت كند , آنها را از خود دور مي كند .

استون : انديشيدن تا زماني كه با عمل همراه نباشد , خلاقانه نيست .

آلبرت هوبارد : بزرگترين اشتباهي كه كسي مرتكب مي شود , اين است كه دائم از اشتباه كردن بترسد .

اريك باتروورت : هر چه موانع جدي تر و سخت تر باشد , لذت تلاش و پيروزي بيشتر است .

هرشل : يكي از راههاي خوشبختي اين است كه نسبت به كوچكترين نعمت ها شكرگزار باشيم .

زيگ زيگلر : يك انسان ناسپاس خوشبخت نشان بده .

كلمنت استون : شما هماني هستيد كه فكر مي كنيد .

ناپلئون هيل : اگر باور داشته باشي كه مي تواني , حتما مي تواني .

فرانسيس بيكن : يك انسان خردمند فرصتها و شانس ها را مي سازد , نه اينكه در انتظار آنها بنشيند .استون : شجاعت داشته باش تا با حقيقت رو به رو شوي .

علي ع : از دوستي با نادان خودداري كن .

ضرب المثل آلماني : براي آدم بهانه گير هميشه بهانه وجود دارد .

هيچوقت به خدا نگوييد: من يك مشكل بزرگ دارم

به مشكلتان بگوييد: من يك خداي بزرگ دارم

مهم نيست چند بهار در کنار هم زندگي کنيم باور کنيد مهم اين است که يادمان باشد عمرمان کوتاه است در پايان زندگي خيلي از ما خواهيم گفت: کاش فقط چند لحظه بيشتر فرصت داشتيم تا خوب بهم نگاه کنيم و همه ناگفته هاي مهر آميز يک عمر را در چند ثانيه بگوييم اي کاش با خاطره ها زندگي نميکرديم

از کدام دسته ايم ؟؟  

انسان ها دو دسته اند :

آن هايي که بيدارند در تاريکي و

آن هايي که خوابند در روشنايی

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *