اعلام پشتیبانی از فعالیت های فراگیروصلجویانۀ وطنداران—کمیسیون صلح وآزادی برای افغانستان

 

اعلام پشتیبانی از فعالیت های فراگیروصلجویانۀ وطنداران

 

 

کمیسیون صلح وآزادی برای افغانستان

 

کمسیون صلح وآزادی برای افغانستان به مثابۀ نخستین حنجرۀ صلح طلبانۀ حلقات افغانی همواره تمنای هرچه بیشتر رساترشدن صدای جنگ ستیزان داخلی وخارجی را داشته است.

این جمع به حقیقت دریافته است که چه ازدید  دینی ،چه ازبعد تاریخی وچه ازناحیه ویژگی های آزادی خواهی ملت افغان ،زورگویئ وتحمیل فرهنگهای بیگانه با آئین مردمان این سرزمین ساز گاری ندارد.

جنگ تحمیلی حاضر نیزکه تابه حال صد هاهزار از ملت ما وهزارها نفر از سربازان خارجی را قربانی گرفته است،استثنائی برین قاعده نبوده وبه حسب پیش بینی دقیق کمسیون به بن بست مفتضحانۀ برای حلقات سلطه گر وجنگ طلب داخلی وخارجی منتهی گردیده است.

کما اینکه امروز همۀ خبرگان امور سیاسی ونظامی به بیهودگی این تجاوز اذعان واجماع دارند.

اما وصد اما این واقعیت عینی به هیچ وجهه مانع از تشبثات گروه های بومی وحلقات ذینفع اجنبی در امر تداوم جنگ وخونریزی نشده است. چه به یقین میتوان گفت که دولت های استبدادی منطقه وگروهای فشار(لابیها) صنعت نظامی ونفتی وبه ویژه حلقات مرموزی که بقای خودرا درسطح جهان مدیون دشمنی جهان غرب با اسلام میدانند تاآخرین رمق دراستمرارخونریزی اصرارخواهند ورزید .

ترفند های سیاسی رژیم مزدور در تبانی به همان حلقات بالا تحت نام شورای عالی صلح وتقریرهای حکمرانان کابل وتلاش آنها درجهت خنثی سازی هر گونه فعالیت های صلح جویانه ــ منجمله سبوتاژ کانفرانسی که قراربود درآیندۀ نزدیک در ترکیه دایرگردد ــ درهمین محدوده قابل بررسی میباشد.

از اینروتراکم وترصد نیروهای صلح خواه در جهت ایجاد معادلۀ منفعت بار برای ملل غربی وبالاتر از آن رهانیدن ملت داغدیدۀ ما از شر جنگ واشغال مهمترین اقتضای شرایط فعلی تلقی میشود.

تشکیل سازمان مدنی (جبهۀ وحدت ملی) در داخل کشور که طیف وسیعی از افکار واندیشه ها اعم از جناح های مختلف سیاسی وقرائت های متنوع دینی ومذهبی وبه خصوص جمع غفیری از علمای دینی وروشنفکران رادرخود جا داده است مایۀ مسرت مزیداین کمسیون است.

با درنظر داشت اینکه این جبهه در سه اصل( خروج نیروهای خارجی، مخالفت با استقراردایمی پایگا اجنبی ها، وایجاد یک حکومت فراگیر که نمایندگی واقعی از ارادۀ حاکمیت ملی این کشور را کرده بتواند) با دیدگاه های کمسیون صلح وآزادی هم سانی دارد.

ما نه تنها از این حرکت استقبال بی شائیبۀ خودرا اعلام میداریم ، بلکه از تمامی حلقات وافراد آزادۀ کشورتقاضا داریم که ازهرنوع پشتیبانی وهمیاری با جریانات ضد جنگ دریغ نورزند.

بدون تردید این جبهه که در بدو تشکیل خودقرار دارد به مرور زمان نکات ضروری دیگری رانیز در اجندای خودمندرج خواهد ساخت، ازآن جمله اصل تأمین وتضمین استقلال واقعی کشوروحفظ روش غیر منسلک بودن آن وتأکید به دایر شدن هر چه زودتر مذاکرات بین نیروهای خارجی ومقاومت ملی مسلحانه یا به عبارۀ دقیق تر حزب اسلامی افغانستان و تحریک طالبان مشروط به پذیرفتن اصل انتخابی واسلامی بودن نظام آیندۀ کشور منطبق به اصول آزادی وعدالت میباشد.

کمسیون صلح وآزادی برای افغانستان ضمن اظهار تهنیت به جریانات صلحخواه وضدجنگ حاضر است به صورت مستقل وفعال در زمینه های فوق با ایشان همکاری نماید .     ومن الله توفیق

 

داکتر عبدالواحد احدزاده  : مسؤل شورای اجرائیۀ ( کمیسیون صلح و آزادی برای افغانستان)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *