ګدای ملیونر! ډاکټر نثار احمد صمد

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

ګدای ملیونر!

 

نویسنده : نثار احمد صمد

 

بارک اوباما بتاریخ ۲۲ جون ۲۰۱۱ راجع به جنګِ افغانستان و عراق اعتراف نمود که « ما در این جنګ طی دهه ګذشته یک تریلیون دالر مصرف نموده ایم . » ولی پروفیسور امریکایی و ربایندهً جایزه نوبل در اقتصاد ( جوزف ستیګ لیتز ) به همکاری پروفیسور لیندا بلمز ثابت ساخته که این جنګ بیش از سه تریلیون  دالر مصرف داشته است.

اګر ما بر طبق اعتراف اوباما همان یک تریلیون دالر را در نظر بګیریم ، سؤال بمیان می آید که این یک تریلیون دالر را چګونه حساب کرده میتوانیم و یا آنرا اقلأ چګونه باید تصور کنیم ؟ بیایید که آنرا محاسبه نماییم . ما می دانیم که شصت ثانیه یک ساعت را در بر میګیرد . به همین ترتیب یک ملیون ثانیه ۱۱٫۵ روز میشود . و یک ملیارد ثانیه ۳۲ سال را احتوا میکند . آیا میدانید که یک تریلیون ثانیه چند سال خواهد بود ؟ جواب اینکه ۳۲۰۰۰ سال . لیکن پوهنتون براؤن در امریکا بتاریخ ۲۹ جون کلیه مصارف جنګهای عراق و افغانستان را در حدود ۳٫۷ ـ ۴٫۴ تریلیون دالر تخمین زده است . آیا میدانید که این مبلغ چند سال را احتوا خواهد کرد ؟ بلی ۱۴۰۸۰۰ سال !

اکنون همین یک تریلیون دالر را از زاویهً دیګری به بررسی میګیریم . اګر بانک نوت های یک دالری را با هم سر به سر جا سازیم ، خواهیم دید که یک تریلیون دالر ۶٫۱ تریلیون انچ میشود . اګر آنرا بر ۱۲ تقسیم نماییم ، مقدار «فت» را خواهیم یافت ، و اګر آنرا بر ۵۲۸۰ تقسیم کنیم در آنصورت «میل» را خواهد داد که جمعأ ۹۶ میلیون میل فاصله خواهد شد در حالیکه مسافهً افتاب از زمین ۹۳ ملیون میل است .

از جانب دیګر ، طول یک دالر امریکایی ۶٫۱۴ انچ و عرض آن ۲٫۶۱ انچ بوده و باریکی آن هم ۰٫۰۰۴۳ انچ میباشد . پس اګر این نوت های یک دالری را طولأ با هم متصل سازیم ، محاسبات ذیل را خواهیم داشت :

۱ ـ طول ۱۰۰ نوت های ( یک دالری ) ۶۱۴ انچ یا ۵۱٫۱۷ فت خواهد بود .

۲ ـ طول ۱۰۰۰ نوت های ( یک دالری ) ۵۱۲ فت خواهد بود .

۳ ـ طول یک ملیون نوت های ( یک دالری ) ۹۶٫۹ میل خواهد بود .

۴ ـ طول یکصد ملیون نوت های ( یک دالری ) ۹۶۹۰ میل خواهد بود .

۵ـ طول یک ملیارد نوت های ( یک دالری ) ۹۶۹۰۰ میل خواهد بود ( که بر کرهً زمین چهار بار دوره خواهد زد .

۶ ـ طول یکصد ملیارد نوت های ( یک دالری ) ۹۶۹۰۶۵۶ میل خواهد بود ( که بر زمین ۳۸۷ بار ګردش خواهد کرد) .

۷ ـ طول یک تریلیون نوت های ( یک دالری ) ۹۶۹۰۶۶۵۶ میل خواهد بود ( که از مسافهً زمین تا آفتاب نیز تجاوز خواهد کرد ) .

اکنون سوال بمیان می آید که مصرف نمودن اینقدر مبلغ عظیم در یک جنګ پیروز نشدنی و نامشروع چه دست آورد خاصی داشته است ؟

بیایید که اکنون همین یک تریلیون دالر را از یک جنبهً دیګری نیز محاسبه نماییم : ما میدانیم که یک تریلیون اصلأ یکهزار ملیارد میباشد . اګر یک تریلیون دالر را در کانتینر های چهل فته جابجا سازیم ، ۱۶۸ کانتینر در کار خواهد بود . اګر این ۱۶۸ کانتینر را بشکل قطار درآوریم ، در آنصورت طول چنین قطار ۱٫۲۷ میل خواهد شد ( یک میل ۵۲۸۰ فت میباشد ) .

این بود محاسبهً جنګهای افغانستان و عراق . ولی ما میدانیم که امریکا امروز ۱۴٫۳ تریلیون دالر مقروض میباشد . آیا میدانید که طول کانتینر های متحمل این مبلغ چقدر خواهد بود ؟ پاسخ اینکه ۱۷٫۸ میل !

اګر کسی احیانأ از زمان حضرت عیسی (ع) تا امروز زنده میبود ، و هر روز یک ملیون دالر را مصرف مینمود ، با آن هم تا امروز یک تریلیون دالر ختم نمیشد .

اګر فرض کنیم که در هر ثانیه یک دالر را مصرف کنیم ، مدت بیش از سی و یک هزار ( ۳۱۰۰۰ ) سال در بر خواهد ګرفت تا یک تریلیون دالر ختم شود ، ولی امریکا این مبلغ عظیم را فقط در ده سال در جنګهای افغانستان و عراق ضایع نمود . بلی ، اینرا ګدای ملیونر میګویند !

چه ، اګر همین امروز تمام دالرهای موجود در بانک ها ، تجری ها و جیب های امریکایی بیرون کشیده  و جمع نماییم ، باز هم مبلغ ۱۴ تریلیون دالر قرض آنکشور را مرفوع کرده نخواهیم توانست ، که این هم از برکت جنګهای افغانستان و عراق است .

به هر صورت ، امروز می بینیم که امپراطوری امریکا در راستای سقوط قرار ګرفته است . امریکا روز به روز در قرضه ها غرق شده میرود که طرق نجات آن بنظز نمیرسد . علت اصلی آن این بوده که مصارف شان نسبت به پولیکه در اختیار دارند ، بمراتب بیشتر شده است . ببنید ، امریکا در طی ۹ ماه سال مالی ۲۰۱۱ برای ثابت نګهداشتن قرض خود  ۳۸۶ ملیارد دالر را فقط سودِ آن پرداخته است در حالیکه قرض اصلی شان ( که همانا ۱۴٫۳ تریلیون د الر بوده ) بحال خود باقی است .

واشنګتن سالیانه ۱٫۷۳ تریلیون دالر عاید داشته ولی مصارف آن ۲٫۷۰ تریلیون دالر میباشد . پس ۹۷۰ ملیارد دالر قرض ګرفته است . به همین دلیل این سلسله هیچ قطع نشده بلکه افزایش مییابد . معهذا ، ګفته می توانیم که امریکا روز تا روز خفه شده میرود تا اینکه سرانجام دچار انحطاط ګردد .

امریکا در تاریخ خود برای اولین بار ( در افغانستان ، عراق ، پاکستان ) در جنګی فرورفته که کاملأ با پول قرض جریان داشته است . شواهد نشان دا ده که این جنګ بالغ بر چهار تریلیون دالر هزینه داشته است .

واشنګتن ماهانه در افغانستان مبلغ ده ملیارد دالر ( سالیانه ۱۲۰ ملیارد دالر ) مصرف میکند ولی دست آورد آن تقریبأ صفر میباشد .

ده سال ګذشته ثابت ساخت که امریکا در پهلوی خونریزی انسانی به خونریزی مالی نیز کماکان ادامه دا ده است . بلی ، همین خونریزی پولی سرانجام پاهای واشنګتن را سریعأ لغزش خواهند داد تا که  این هیولای فربه از غرور آسمان به قبور زمین سرازیر خواهد شد ، انشاالله . والسلام ( ن . صمد )     

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *