متن کامل همکاری های ستراتژیک بین افغانستان و امریکا— انجنیر قضل احمد افغان

 

متن کامل همکاری های ستراتژیک

بین افغانستان و امریکا.

 

 

انجنیر قضل احمد افغان.

کانادا:-11 نومبر 2011م.

 

من که نظر به موقعیت ستراتژیکی افغانستان در منطقه و درک اینکه افغانستان بنابر ساختار اجتماعی خود غیر قابل مقایسه با جرمنی ,جاپان وکوریای جنوبی  بعد از جنگ میباشد و درکی از اهداف شوم توسعه جویانه ای دولتهای ایالات اضلاع متحده امریکا و انگلستان در افغانستان , منطقه و جهان دارم جدی مخالف موجودیت پایگا های نظامی دائمی و یا درازمدت خارجیها در افغانستان بودم و میباشم و پیشهادات متعدد خود را برای حل شرافتمندانه قضیه افغانستان در اوقات مختلف خدمت هموطنان گرامی تقدیم داشته ام که خوشبختانه همه در ویبسایتهای وزین هموطنان میهندوست موجود است. لهذا بی صبرانه منتظر تصمیم نهای دولتین افغانستان و امریکا بودم تا متن کامل سندی رسمی آینده را که در اوایل بنام معاهده وسپس بنام موافقتنامه یاد میشد بخوانم. که خوشبختانه بتاریخ دهم نومبر در ویب سایت وزین گران افغانستان نوشتۀ تحت عنوان" متن کامل همکاری های ستراتژیک بین افغانستان و امریکا" را که در ده بخش ترتیب گردیده خواندم و اینک بعد از دقت تام نظریات خود را به عرض هموطنان نهایت گرانقدر میرسانم.

بلی همانطوریکه از عنوان سند معلوم است معاهده ای نیست که دولتین افغانستان و امریکا در سطح ملی و بین المللی به تطبیق آن الزامیتی داشته باشند و همانطوریکه معاون سفیر امریکا چند روز قبل اظهار داشته بود ضرورت به آن باشد که لویه جرگه و یا ولسی جرگه افغانستان و کانگرس امریکا بالای آن مهر تائید بگذارند و در سطح بین المللی در صورت عدم رعایت تطبیق مواد مندرجه موافقتنامه, طرفین مسؤلیتی داشته باشند و یا جوابگو باشند, بلکه شکل یک ابلاغیه ای را دارد که میتواند بین وزارتهای خارجه دولتین امضاء و بعدآ تمدید و یا نظر به شرایط حسب دلخواه تعد یل گردد. یعنی موافقتنامۀ است که در صورت دوام اشغال امریکا میتواند برای افغانستان و حتی برای منطقه بدبختیهای غیر قابل تصور را به بار آرد و یا با تغیر شرایط سیاسی در امریکا دولتمردان امریکا آنرا فسخ و پای خود را بکشند و همچنان اگر خداوند خواست که یک دولت ملی به اراده ملت افغان در افغانستان برقرار شود دولت ملی افغانستان نیز میتواند بدون کدام مسؤلیت بین المللی آنرا فسخ نماید لطفآ به مواد بخش نهم متن اعلامیه همکاری توجه فرمائید که چنین خوانده میشود.

" اول- این اعلامیه نشانی از تعهدات سیاسی استوار مابین طرفها بوده و بعد از امضاء تا زمانیکه یکی یا هردو طرف تقاضائی فسخ آن را ننماید نافذ میباشد. این اعلامیه میتواند با رضایت کتبی هردو طرف تعدیل شود"

"دوم- تمامی اقداماتی که بر اساس این اعلامیه صورت میگیرد,باید در سازگاری با تعهدات و تکالیف طرفها و تحت قوانین بین المللی باشد."

"سوم- هرنوع اختلاف که از ناحیه تطبیق این اعلامیه ایجاد گردد, از طریق مشورتهای دیپلوماتیک طرفها حل و فصل میگردد."

"چهارم- این اعلامیه حقوق و تکالیف طرفها در موافقتنامه ها و تفاهمات موجود را متأثر نمی سازد, و همکاری تحت این اعلامیه به اساس قوانین و مقررات هردو کشور صورت میگیرد. تمام تعهدات این اعلامیه وابسته به موجودیت وجوۀ مالی تخصیص داده شده میباشد."

حال اگر به دقت تام به چهار ماده فوق متوجه شد دیده میشود که به اساس این چهار ماده تمام مواد این اعلامیه و یا موافقتنامه بکلی بی ارزش و خاک زدن به چشمان اعضاۀ لویه جرگه مصلحتی آینده و یا ولسی جرگه چیزی دیگری نیست بلکه برعلاوه بر اینکه با تائید این اعلامیه بر تمام اعلامیه ها و موافقتنامه های که از آغاز اشغال افغانستان در ده سال اخیر در پشت پرده بین دولتین افغانستان و امریکا به امضاء رسیده و ملت افغان تا حال از آن هیچ اطلاعی ندارد مهر تائید میگذارد. که به عقیده بنده این یک خیانت بزرگ ملی و حتی میتوان گفت که خیانت بین المللی میباشد.

به عقیده بنده این اعلامیه همکاری نه تنها حضور نظامی امریکا را در افغانستان قانونمند نمی سازد بلکه در زیر چطر این اعلامیه همکاری, برای امریکا در فعالیتهای نظامی شان دست آزاد قانونی داده شده و حاکمیت ملی افغانستان را بکلی مورد سؤال قرار میدهد و نیز امریکا میتواند با در نظرداشت شرایط با تعدیل اعلامیه از افغانستان بحیث تخت خیزی برای تهاجم نظامی برکشور سومی استفاده نموده و ملت مظلوم وستمدیده افغان را در مقابل دشمنان خود سپر سازد. طور مثال میخواهم چند بندی از مواد بخشهای چهارم و پنجم را در ذیل به توجه شما برسانم.

اول- بند "ب" ماده ششم بخش چهارم اعلامیه همکاری.

"ایالت متحده امریکا بر احترام کامل خود به حقوق مردم افغانستان تأکید می ورزد. این کشور مجددآ تصریح میدارد که در پی ایجاد تأسیسات دائیمی نظامی در افغانستان و یا حضوریکه کشورهای همسایه افغانستان را تهدید کند نمیباشد."

تبصره نویسنده:- در این ماده که هیچ نوع تضمینی بین المللی وجود ندارد و میتواند به اساس حکم یکی از مواد فوق الذکر بخش نهم همین اعلامیه, چون مؤفقات ده سال کذشته که ملت تا هنوز هم از آن اطلاع ندارد در پشت پرده بین دولتین افغانستان و امریکا تعدیل و مرعی الاجرا قرار داده شود ملت افغان چه خواهد توانست.؟ آیا این یک فریب و نیرنگ دیگری و جفا در حق ملت افغان نیست.؟

دوم- بند"د" ماده ششم بخش چهارم اعلامیه همکاری.

" در همکاری با حکومت افغانستان و بر اساس مشوره و طرزالعملهای قبول شده متقابل, نیروهای ایالات متحده کماکان دارای آزادی عمل برای اجرای عملیات نظامی, به شمول عملیات ضد تروریستی و ضد مواد مخدر می باشد."

تبصره نویسنده:- آیا این ماده دوام فعالیتهای ده سال گذشته نیست و در این ماده یادی از کدام مشوره ها و طرزالعملها ی قبول شده بعمل آمده. آیا مطلب از طرزالعملهای متذکره موافقتنامه های امضاء شده پشت پرده ده سال اخیر نیست که حاکمیت ملی ما را مورد سؤال قرار میدهد.؟ و در روز وشب بنام این وآن با بمباردمانهای غیر مسؤلانه خود ملت افغان را به خاک و خون کشانیده و با ویران نمودن کلبه های گلی شان وادار به ترک از ملکیتهای به میراث برده از نیاکانشان مینمایند.؟

سوم:- ماده هفتم بخش چهارم اعلامیه همکاری.

" ایالات متحده مجددآ تصریح میدارد در صورتیکه افغانستان ظرفیت کافی را از خود نشانداده و یک چارچوب حقوقی مسؤلانه را برای حفظ و مراقبت از زندانها و توقیف خانه به وجود آورد, این کشور برای انتقال مسؤلیت تأسیسات مربوطه برای کمک به تقویت یک سیستم اصلاحی مصون و امن مبتنی بر ارزشهای انسانی با افغانستان همکاری نماید."

تبصره نویسنده:- مطلب از ماده فوق اینست که امریکا بدون در نظرداشت حاکمیت ملی افغانستان کما فی السابق چون ده سال گذشته هر کی را بخواهند بدون گذاشتن احترام به قانون اساسی افغانستان در زندانهای امریکائی داخل افغانستان ذندانی و سکنجه مینمایند و الی موجودیت قوای نظامی امریکا در افغانستان هیچ موقع برای دولت افغانستان داده نخواهد شد که زندانهای خود را مطابق شرایط و خواست امریکا بسازند و زندانیان خود را تسلیم شوند. آیا جای تأسف و تعجب نیست که ایالت متحده امریکا خود به قانون اساسی افغانستان که تضمین کننده حاکمیت ملی و مصونیت اتباع افغان میباشد احترام نمیگذارد اما از طالبان تقاضای قبولی قانون اساسی را میکنند.؟

چهارم:- ماده دهم بخش چهارم اعلامیه همکاری.

" بادرک این موضوع که ثبات افغانستان به توسعه و ثبات آسیائی جنوبی و مرکرزی کمک میکند,ایالات متحده تصریح میدارد که هر نوع فعالیت خارجی تجاوزکارانه علیه افغانستان را با نگرانی عمیق مورد توجه قرار میدهد. در صورت چنینی رویدادی , طرفها به گونه عاجل موضوع را برای طرح و تطبیق یک پاسخ مناسب در مطابقت با موازین قوانین اساسی کشورهای خویش مورد مشوره قرار میدهد."

تبصره نویسنده:- آیا ماده فوق الذکر معنی آنرانمیدهد که امریکا برای رسیدن مرامهای شوم خود در منطقه از افغانستان تخت خیز بر کشور سومی مخصوصآ کشور همسایه که در جمله کشورهای آسیائی جنوبی و آسیائی مرکزی نیست بسازد.؟ و به خون ملت افغان به هدف خود برسد.؟

هموطنان گرامی امید بنده را که خلاف مسلک در موضوعات مهم سیاسی بنابر وظیفه ملی ام دست درازی کرده ام مورد عفوه قرار دهید. من به چند موضوع بصورت بسیار فشرده تماس گرفتم. از بارگاۀ زات پاک الهی آرزومندم که اگر من در تحلیل خود در اشتباه باشم من را عفوه فرماید و آنچه به خیر ملت افغان و افغانستان یکپارچه است آنرا مستولی فرماید. امید قبل از دائیر شدن به اصطلاح لویه جرگه مشورتی 19نومبر, تلویزیونهای داخلی و خارج مرزی کارشناسان ورزیده با تقوا وبا احساس ملی را که در رشته های سیاسی, اقتصادی, اجتماعی و نظامی از علمیت عالی برخوردار باشند دعوت و بنابر مسؤلیتهای ملی,وجدانی,افغانی و اسلامی بصورت دسته جمعی هریک از مواد مندرجه متن کامل اعلامیۀ همکاری های سترتژیک میان افغانستان و امریکا را که به احتمال قوی نهائی نباشد بدقت تام مورد غور و مداقه قراداده و نظریات ارزشمند خود را به مراجع مربوط  ابلاغ و ارسال فرمایند.

      

خداوند(ج) با ملت مظلوم و بیدفاع افغان و افغانستان عزیز باشد.

و دشمنان ملت افغان و افغانستان را روی سیه داشته باشد.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *