حذف کمیتۀ 39 در جرگۀ عنعنوی انعکاس بد در میان مردم داشته است —آژانس خبری پژواک

 

حذف کمیتۀ 39 در جرگۀ عنعنوی انعکاس بد در میان مردم داشته است

 

آژانس خبری پژواک

 

گفتنى است که سوء برداشت از اين عدد، طی چند سال اخيردر ولايت هرات پر رنگ ترشده و حساسيت ها بيشتر بوده و اين حساسيت ها تا حال هم وجود دارد؛ اما علت آن مشخص نيست.

علاوه بر آنکه مردم از گرفتن پليت نمبر ٣٩ براى وسايط شان ابا مى ورزند، کمترخانه، دکان و یا تيليفون دیده میشود که شماره ٣٩ را با خود داشته باشد.

حتی این باور تا جایی ریشه دوانده که افرادی که دراین سن قراردارند، از گفتن سن شان خوددارى کرده و تعدادى از مردم، بوت شماره ٣٩ را نمى پوشند؛ اگر کسی ٣٩ ساله باشد، سن خود را یک کم چهل میگويد و کفش تنگ و یا گشاد میپوشد.

 

 

شماری از استادان پوهنتون و علماى دين میگویند که حذف کمیته ٣٩ در لویه جرگۀ عنعنوی، مردم را نسبت به اعلام نتایج و فیصله های اين جرگه، بی باور کرده است.

اين عدد، در اجلاس روز دوم جرگۀ عنعنوى و تشکيل کميته هاى کارى، بعد از آن حذف شد که اعضاى اين کميته، حاضر نشدند در اتاق مربوطۀ خود بنشينند.

به گفتۀ اعضاى جرگه، اگر نمبر ٣٩حذف نمى شد، مشکل ايجاد ميگرديد و کار کميته ناتمام مى ماند.

همچنان رؤساى ٤٠ کميتۀ کارى که ديروز٢٨ عقرب، نظريات و پيشنهادات خود را در مورد چگونگى عقد پيمان ستراتژيک بين افغانستان و امريکا و صلح با مخالفان مسلح دولت ارائه کردند، کميتۀ ٣٩ در آن وجود نداشت و به جاى آن، از کميتۀ ٤١ نام گرفته شد.

اما برخی از استادان پوهنتون کابل ميگويند که حذف این کمیته، انعکاس و برداشت بد، در میان مردم بجا ميگذارد.

فیصل امین استاد پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون کابل، به آژانس خبری پژواک گفت که حذف کمیتۀ ٣٩ توسط اشتراک کننده گان لویه جرگۀ عنعنوى، مردم را در خصوص نتایج این جرگه، بی باور ساخته است.

به ادعاى وی، اين کار نمایانگر پایين بودن سطح آگاهی و دانش شمارى از اعضاى اين جرگه در محدود ماندن سنت های دیرینه بوده است.

اين استاد افزود: "مردم افغانستان اصلاً انتظار چنین عملى را از سوی جرگه اى که تعيین کنندۀ سرنوشت افغانستان می باشد، نداشتند."

وى خاطرنشان کرد، مهم دانستن این عدد از سوی اشخاص دانشمند در جرگه، باعث مغشوش شدن اذهان عامه گردیده و حتى در سطح مکاتب و پوهنتون ها، انعکاس بد خواهد داشت.

تاج محمد اکبر استاد پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابل، ضمن اینکه اجرای همچو عمل را از سوی اعضای لویه جرگۀ عنعنوی نادرست دانست؛ اعضای کمیته های کارى را در عدم هماهنگی و داشتن تعهدات با همدیگر متهم نموده، گفت که دامن زدن به این شماره و پیروی از سنت های خرافاتی، می تواند مردم را از نگاه اقتصادى ضربه بزند.

وی افزود: "اگر مهم دانستن این شماره به گونۀ دوامدار ادامه یابد، کسانی که موترى با پلیت ٣٩ دارند، نمی توانند آزادانه در شهر گشت و گذار کنند و آنها با متقبل شدن ضربۀ اقتصادی، مجبور می شوند موتر خود را دوچند پایين تر از قیمت اصلی آن بفروشند."

با این حال، داکتر محمد صدیق افغان رئيس مرکز تحقيقات رياضى فلسفى جهان گفت که این مسئله، جنبه شرعی نداشته و ترویج این اندیشه ها به ضرر مردم و جامعه است.

وى اجرای حذف کمیته ٣٩ را خلاف دانسته، گفت اشخاصى که اینچنین اعمال را مهم می دانند و آنرا مشروعیت می دهند، می خواهند با اجرای این کار خود، یکبار دیگر کشور را به سوی بحران اقتصادی سوق بدهند.

به گفتۀ صدیق افغان، اشخاص اشتراک کننده در لویه جرگه، خود مشروعیت دهنده و مجری قانون هستند و خود به یک موضوع خرافاتی دامن زده و آنرا مشروعیت می بخشند.

اين رياضى دان اضافه کرد که اگر عدد ٣٩ کدام فلسفۀ بد می داشت، حضرت محمد (صلى الله عليه و سلم) بعد از ٣٩ سالگی به پیغمبری مبعوث نمیشد.

وى علاوه نمود: "اگربه سال هجری شمسی نظر بيندازيم، سال "١٣٩٠" است که الی ١٠ سال آینده ما به عدد سی و نه مواجه خواهيم بود."

افغان با ذکر اينکه، عدد ٣٩ به حساب حروف ابجد، به معنای "حال" است، گفت: "وقتی یک شخص را می گویيم حالت چطور است؟ به حساب ابجد به این معناست که ٣٩ ات چطور است."

اين رياضى دان تاکید کرد که اگر عدد ٣٩ کدام فلسفۀ بد می داشت، باید در قرآنکريم آيه ٣٩ نازل نمیشد.

داکتر محمد ایاز نیازی استاد پوهنځی شرعیات پوهنتون کابل و امام مسجد وزیر محمداکبر خان نيز پا بند بودن به عنعنات خرافاتی را نمایانگر پیروی از فرهنگ جاهلیت میان مردم خوانده، گفت در صورتى که همچو مسایل میان علما، دانشمندان، مقننین و افراد با نفوذ، دامن زده شود، مردم به هیچ وجه بر تصمیم گیری آنان در خصوص نتایج جرگۀ عنعنوی، اعتبار کرده نمیتوانند.

وى بد پنداشتن عدد ٣٩ را از حيث شرعی درست ندانسته، افزود که اعضای اين کمیته منحیث تصمیم گیرندۀ سرنوشت ملت، باید در از بین بردن و معمول ساختن این عدد میان مردم، به گونۀ داوطلب در همچو کمیته، تحت نام عدد ٣٩ اشتراک می کردند.

شماری از جوانان نیز حذف عدد ٣٩ را در جرگه، یک عمل زشت و ناپسند می دانند.

حارث جمالزاده گویندۀ خبر تلویزیون خصوصى نور، به پژواک گفت برای از بین بردن این فرهنگ خرافاتی و معمول ساختن آن، باید هر شماره که از سوی جوانان انتخاب می گردد، ٣٩ باشد.

وی افزود: "هر جوان روشنفکر و وطندوست که بد شمردن عدد ٣٩ را بر اساس رسوم ناپسند جامعۀ افغانی، یک پدیدۀ مزخرف و خرافاتی میداند، در اعتراض به این رسم و عادت ناهنجار، تصویر پروفایل خود در فيس بوک را ٣٩ بگذارد. بیایید دست به دست هم داده، حداقل یک کار کوچکی برای جامعۀ خود انجام بدهیم، فقط کمی جرئت و شجاعت به کار است."

اين گويندۀ تلويزيون علاوه کرد که فقط به زمان نیاز است تا به اين نوع رسم ها پايان داده شود.

گفتنى است که جوانان فيسبوک، بخاطر معمول شدن اين عدد، در کنار تصاوير خود، عدد ٣٩ را نيز جاگزين ساخته اند تا نشان بدهند که نبايد کسى از اين عدد تعبير نادرست نمايد.

اما صفيه صديقى سخنگوى لويه جرگۀ عنعنوى، در کنفرانس خبرى گفت که برخى از اعضاى لويه جرگه، نمى خواستند کميتۀ آنها به اين شماره مسمى شود؛ به همين علت بجاى آن کميتۀ ٤١ ايجاد گرديد.

وى علاوه کرد که برداشت غلط ازعدد ٣٩، يک موضوع خرافانى است و از رسانه ها خواست که اين موضوع را تحت پوشش قرار ندهند.

از سوى ديگر خالد پشتون عضو جرگۀ عنعنوى گفت به دلیل اینکه شماره ٣٩ در میان مردم انعکاس بد پیدا کرده و سنتی شده است، به شمول خودش هیچ یک از افراد حاضر نبودند تا این شماره را بپذیرند.

پشتون که عضو ولسى جرگه نيز است، درحالیکه حذف کمیته ٣٩ را توسط اعضای کمیته های کاری جرگه مهم ندانست، افزود که با حذف اين کمیته، آنان کمیته ٤١ را ایجاد کردند و اين تغيير در فیصله های لویه جرگه، کدام تغیير و اثر منفى بجا نگذاشت.

موصوف تصريح کرد: "برای مردم افغانستان، نتیجه و فیصله های لویه جرگه عنعنوی مهم است، نه حذف کمیته ٣٩."

وی گفت: "شماره ٣٩ و ٤٢٠ یک انعکاس بد نزد مردم پيدا کرده؛ به همی خاطر خودم هم حاضر نشدم که در همچو یک کمیته بروم و یا شماره ٣٩ را در امور کاری خود انتخاب کنم."

گفتنى است که سوء برداشت از اين عدد، طی چند سال اخيردر ولايت هرات پر رنگ ترشده و حساسيت ها بيشتر بوده و اين حساسيت ها تا حال هم وجود دارد؛ اما علت آن مشخص نيست.

علاوه بر آنکه مردم از گرفتن پليت نمبر ٣٩ براى وسايط شان ابا مى ورزند، کمترخانه، دکان و یا تيليفون دیده میشود که شماره ٣٩ را با خود داشته باشد.

حتی این باور تا جایی ریشه دوانده که افرادی که دراین سن قراردارند، از گفتن سن شان خوددارى کرده و تعدادى از مردم، بوت شماره ٣٩ را نمى پوشند؛ اگر کسی ٣٩ ساله باشد، سن خود را یک کم چهل میگويد و کفش تنگ و یا گشاد میپوشد.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *