کانفرانس بن دوم جام زیبا و رنگین خالی ز می— انجنیر فضل احمد افغان

 

کانفرانس بن دوم.

جام زیبا و رنگین خالی ز می.

 

انجنیر فضل احمد افغان.

کانادا: 11دسمبر2011م.

 

هموطنان نهایت گرانقدر از طریق منابع خبری اطلاع حاصل نموده باشند که در کانفرانس بن دوم که در آن دیپلوماتهای 85 کشور و 15 سازمان بین المللی بشمول سرمنشی سازمان ملل متحد به مصرف دولت المان که ده سال قبل نیز میزبان کانفرانس بن اول بود تحت ریاست دولت جمهوری اسلامی افغانستان با زرق و برق خاصی برای یکروز بتاریخ 5 دسمبر 2011م دائیر گردید.

هدف از کانفرانس بن دوم که با بیانیه جلالتماب  حامد کرزی رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان افتتاح گردید با تعهدات میان تهی بین المللی برای افغانستان از سال 2014م الی اخیر 2024م و تعهدات با اطمینان متقابل از طرف دولت جمهوری اسلامی افغانستان به جامعه جهانی بود, که با صدور قطعنامۀ 33 ماده ای  بجز از "ایجاب و قبول" بدون تعین مهر عروسان و دامادان نامشخص سالهای بعد از 2014م الی 2024م چیزی دیگری نبود  خاتمه یافت.

هموطنان گرامی میدانند که دوره ریاست جمهوری جلالتماب کرزی  در 2014م  قانونآ خاتمه می یابد و احزاب ملی با شعورسیاسی که طرف اطمینان و اعتماد ملت و جوامع بین المللی باشد تا تعهدات قبول شده دولت آقای کرزی را در مقابل جوامع بین المللی  مؤفقانه پیش برند متأسفانه وجود ندارد وفرصت تشیکل و سازماندهی چنین احزاب که واقعآ از آرمانهای ملت افغانستان دفاع نمایند از طرف قدرتهای توسعگر اشغالگر داده نخواهد شد یعنی شرنوشت ملت مظلوم افغان به حمایۀ دشمنان مادروطنما که پیروزی خود را در دوام جنگ و خونریزی میدانند کماکان بدست جنایتکاران نابکار که بقاء و استمرار حیاتشان در چوشیدن خون ملت و سرمایه های وارد شده بین المللی میباشد  دوام خواهد کرد.

همچنان نماینده گان  کشورهایکه در کانفرانس بن دوم حضور داشتند با فهم  سرنوشت نامعلوم سیاسی و افتصادی غیر قابل پیشبینی آینده دول خود و رهبریهای آینده افغانستان از تعین مقدار کمکهای خود طفره رفتند.لهذا کانفرانس بن دوم به عروسی پر زرق و برقی میماند که در آن نکاح ای عروسان و دامادان نامعلوم در ده سال آینده توسط وکیلان که صلاحیت تعین مهر را نداشتند با شادمانیها و سرور پایان دادند که از نگاۀ من ایجاب و قبولهای که در غیاب دامادان و عروسانکه به ملائی جلالتماب کرزی در نبود تعین و تضمین دادن مهر در محفل با شکوه و زیبائی که به میزبانی دولت المان صورت گرفت از هیچ نوع دست آورد واعتبار برخوردار نخواهد بود یعنی جام زیبا و رنگین خالی ز می بود .صادقانه عرض میدارم که بدون قطع دستان جنایتکاران سی سال اخیر, عدم همکاری وطن فروشان با قدرتهای اشغالگر, برگشت آبرومندانه و با عزت مهاجرین افغان از پاکستان و ایران, همچنان تضمین قطع مداخلات کشورهای همسایه در امور افغانستان واستمرار کمکهای بدون قید وشرط نظامی و اقتصادی جوامع جهانی به افغانستان و خاصتآ صداقت اضلاع متحده امریکا و انگلستان در امر ایجاد صلح در افغانستان و منطقه. خدا نا خواسته مادروطن عزیز ما افغانستان به عواقب بس ناگوار غیر قابل تصور دست با گریبان خواهد شد. لهذا در این مقطع زمانی وظیفه دانشمندان گرانمایه است تا مادر خود را که فرزندانش هر روز در خاک و خون میغلطند و کلبه های گلی شان بخا ک هموار میشود و از فقر و گرسنگی ,بیدرمانی , بی سرپناهی در یأس و نا امیدی جان به حق میسپارند و یا در بدر, شهر بشهر و کوچه به کوچه آواره میشوند نجات بدهند.

خداوند حافظ ملت افغان و افغانستان عزیز باشد.

                                                          پایان

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *